Romanonenge 15

1Ditakun nahamad di pangulug na ya mahapul an baddangan taku nadan tatagun adi nahamad di pangulug da ta bokon hay kiphodan taku ya abuy nomnomon taku. 2Hay aton taku ya hanadan umipaamlong hi ibba takun mangulug hin hidiyey kiphodan da ta mihamad di pangulug da. 3Te takon hi Kristo ya bokon hay pun-amlonganay ninomnom na. Hituwey immannungan nan impitudok Apu Dios mipanggep ke Kristo an kananay "Am-in nan pihul di katagutagun he-a Apu Dios ya ha-oy di nialiyana." 4Hituwey kitib-ana an am-in di impitudok Apu Dios handi ya nitudok ta pun-adalan taku ta anusan takuy ligat ya mihamad di pangulug takun hiya ta umong-ongal di dinol takun hiya. 5Hana ot ta hi Apu Dios an kalpuwan di kabaelan takun mangan-anus hi ligat ya mangihamad hi pangulug takun hiya ya baddangan ditaku ta maphod di pun-uunnudan taku an iun-unud takuh pangi-en Jesu Kristo 6ta am-in kayu ya mun-uunnud kayun mundayaw ke Apu Dios an hi Aman Apu takun hi Jesu Kristo. 7Ta hidiye nan iummat yuh nangabulutan Jesu Kristo ke dakayuy pangabulut yuh ibbayu ta kidayawan Apu Dios. 8Te inila yu an hi Kristo ya immali tuh luta ot mumbalin an kay muttatyun nadan Judyu ta inilaon dan immannung di kinalin Apu Dios handidah aammod da. 9Hay oha boh gapunah nangaliyana tuh luta ya, ta waday aton hanadan bokon Judyun mangidayaw ke Apu Dios te hay homok nan dida. Hituwe ya miunnud nah nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Mid-umak hanadah bokon Judyu an mundayaw ke he-a Apu Dios, ya ikantaan dakah kantan pundayaw min he-a." 10Ya wada boy impitudok Apu Dios an kananay "Dakayun bokon Judyu ya makiam-amlong kayu hanadah pinilin Apu Dios an tataguna." 11Hay oha boh nitudok ya kananay "Am-in kayun bokon Judyu ya dayawon yuh Apu Dios. Dakayun am-in an tatagu ya mungkanta kayu hi pundayaw yun hiya." 12Wada nan intudok Isaiah mipanggep ketuwe an kananay "Waday lalakin mitungon tanud Jesse an hiyay ahi pun-ap-apun am-in nadan bokon Judyu ya hiya ya abuy pangidinolan dan mangibaliw ke dida." 13Hana ot ta hi Apu Dios an nipuunan nan namnamaon takun kibaliwan taku ya paamlongon ya palinggopon ditaku te hay pangulug taku, ta umongngal di dinol takun hiya te nan kabaelan nan Espirituna an wadan ditaku. 14Kaibaiba, waday dinol kun dakayu te inilak an maphod kayu ya dakol moy inila yu mipanggep ke Jesu Kristo ta mabalin an munhintutugun kayu. 15Mu ketuwen tudok ya wadaday intulid kun intudok hi pinhod kun ipanomnom ke dakayu. Ya hay gapunan waday tulid ku ya hi Apu Dios an mahayudut di nangidat ketuwen ngunuk. 16Piniliyak an puntuttuduwon Apu Kristo ta umatak nah padi an mangipainila hanadah bokon Judyu mipanggep hi pangibaliwan Apu Dios hi tatagu ta deket kulugon day ituttuduk ya diday abuluton Apu Dios an miappit ke hiya te nan Espiritunay mamaddang ke dida. 17Ya gapu te hi Jesu Kristoy bimmaddang ke ha-on ya mun-am-amlongak ketuwen impangunun Apu Dios ke ha-on. 18Maid di udum hi kalkalyok hin bokon nan kabaelak an indat Kristo ot atok di milagro ya nuntuttuduwak hanadah bokon Judyu ot mangulug dan hiya. Kabaelak an aton datuwe te gapuh kandaman nan Espiritun Apu Dios. Ta hidiye nan nipalpud Jerusalem ingganad Ililuku ya intanuttuduk di mipanggep hi inat Kristo an kiphodan taku. 20Te pinhod kun ipainilay mipanggep ke Kristo hanadah tatagun ugge nangngol hi mipanggep ke hiya. Kinali uggeyak imme hanadah boblen waday namangulun immeh din e nuntuttudu te adik pinhod an ipanidway intuttududa te deket athidi ya kayak makipullon dida. 21Athidiy inat ku ta mipaannung nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Hanadan ugge nanginilan hiya ya mituttudun diday mipanggep ke hiya. Ya hanadan ugge nangngol hi mipanggep ke hiya ya donglon da ta maawatan day pangi-ena." 22Nabayag an pinhod kun umalih na, mu natanaktakak te hay ek nuntanuttuduwan hi udum an boble. 23Mu ad uwanin nagibbu moy ngunuk hitu ya damanan umaliyak te nabayag tuwalin pinhod kun umalih na. 24Ninomnom kun mundag-uh na hantuh pangayak ad Espanya ta deket mabalin ya baddanganak hi pangayak hidi hin magibbuy pakiha-adak hi nakatang ke dakayu. 25Mu ad uwani ya umeyak ni-an ad Jerusalem ta iek tun pihhun mibaddang hanadah mangulug hidi. 26Te hanadan mangulug ad Macedonia ya ad Greece ya ninomnom dan bumaddang hanadah nawotwot an mangulug ke Apu Dios hidid Jerusalem. 27Maid di nangibagan didan aton dah diye, mu diday kon nomnom. Hituwen pamaddangan da ke dadiyen nungkawotwot an Judyu ya kay pumbayad dah ongal an utang da ke dida. Te handi ya hanadan Judyuy nangituttudu hanadah bokon Judyu hi aton dan milak-am hanah kiphodan dan idat Apu Dios. Ta ad uwani ya mahapul an hanadan bokon Judyuy umidat hi nganneh diyen baddang hanadah Judyu. 28Deket indat kuh tuwen pihhu ya ahik idalan hinan e manibon dakayu hantuh pangayak ad Espanya. 29Madinolak an hantuh aliyak hina ya ongal di baddang Kristo ke ha- oy ta bumaddangak hi kihamadan di pangulug yu. 30Ya kalyok ke dakayun kaibaiba an gapuh pangulug takun Jesu Kristo an Apu taku, ya gapuh punhimpopohhodan takun dinawat takuh Espiritun Apu Dios ya dawatok anhan ke dakayu an idasalanak ta baddanganak ke Apu Dios. 31Idasal yu ta mihwangak hi nganneh diyen gaga-ihon nomnomnomon nadan adi mangulug ad Judea an aton dan ha-on, ta hanadan tatagun Apu Dios ad Jerusalem ya abuluton da tun pihhun iek ke dida. 32Ta deket nagibbu ya iabulut Apu Dios ya maan-anlaak an umalih na ta wadan makiam-amlongak ke dakayu. 33Hana ot ta hi Apu Dios an kalpuwan di linggop ya wadat nangamung ke dakayun am-in. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\