Romanonenge 16

1Pinhod ku bon ipainilan dakayu nan ibba takun babain hi Phoebe an iCencrea an bumanaddang hanadah ibba takun mangulug hidi. 2Pinhod kun makiapnga kayun hiya umat hi aton yun makiap-apnga hanadah udum an ibbayun mangulug ke Apu Jesu Kristo. Ya deket mahapul nay baddang ya baddangan yu te dakol di binanaddangana, takon peman di ha-oy ya binaddanganak. 3Ya pinhod ku bon ipainila yun da Prisila ya hi Akila an nonomnomok dida. Dida peman di impun-ib-ibbak an nungngunu nah impangunun Jesu Kristo. 4Handih dakamin am-in ya impusta day nitaguwan dah pamaptok dan ha-oy ta maid di ad-adih maat. Ongal di pumpasalamatak ke dida mipanggep ketuwe ya takon nadan mangulug an bokon Judyu ya ongal damdamay pumpasalamat dan dida. 5Takon hanadan mangulug an maamuamung hi baleda ya kalyon yu damdaman dida an ongal di punnomnom kun dida. Ya athidi bo nah gayyum kun namangulun nangulug ke Kristo an iAsia an hi Epenetus. 6Ya athidi bon Maria an nun-oolot an nangipainila ke dakayu mipanggep ke Jesus. 7Ya kalyon yu damdaman da Andronicus ya hi Junias an nonomnomok dida. Dida hanadan Judyun ibbak an nibalud handi. Dida ya namangulu dan nangulug ke Kristo ot ahiyak ya pakatbalon nadan apostoles dida. 8Athidi boy kalyon yun Ampliatus an napateg an gayyum kun nitulang ke Apu Jesu Kristo. 9Ya hi Urbanus an bimmanaddang ke dakami nah impangunun Kristo ya takon hi Estakas an oha bon gayyum ku 10ya hi Apelles damdama an oha bon nangipatiboh pangulug nan Kristo. Nonomnomok damdama nan pamilyan Alistubulus 11ya athidi bon Herodion an ibbak an Judyu. Nonomnomok damdama nadan mangulug an wadah balen da Narcisus. 12Kalyon yu damdaman nonomnomok nadan mahlun mangat nah impangunun Apu taku an da Talipina, hi Taliposa ya hi Persis an napateg an gayyum ku. 13Takon damdamah Rufus an oha bon mahlun mangat nah impangunun Apu taku ya hi inana an nangibilang peman ke ha-on an imbabalena ya nonomnomok dida. 14Ya athidi bon da Asinkritus, hi Palegon, hi Hermes, hi Patrobas, hi Hermas ya hanadan udum an ibba takun mangulug an wadah kad-an da. 15Kalyon yu damdaman da Philogas, hi Julia, hi Nereus ya nan tulang nan babai, hi Olympas ya hanadan udum an tatagun Apu Dios an wadah kad-an da an nonomnomok dida. 16Deket maamung kayuh panaydayawan yun Apu Dios ya maphod di munhin-aapnga kayu ya ipatibo yuy pamhod yu. Am-in tudan mangulug hitu ya kanan day nonomnomon dakayu. 17Kaibaiba, hituwey kalyok ke dakayu: Halipat-an yu ta adi kayu makidkid-um hanadah tatagun huhhumlum hi kaganodwaan yu ya dumadag hi pangulug yu. Dida ya kahingon day nituttudun mipanggep ke Jesu Kristo 18te bokon hi Apu Kristoy un-unudon da, mu hay adol day ipadayaw da. Te gapuh maphod an pungkalkalli da ya hauhaulon da nadan tatagun kahinnaul. 19Nundingngol di nangun-unudan yuh tuttudun Jesus, kinali mun-am- amlongak gapun dakayu. Pinhod kun pakainillaon yun mangat hi maphod, ta bokon hay gaga-iho. 20Ta hi Apu Dios an kalpuwan di punlinggopan ya idat nay kabaelan ta maid uhup ya apputon takuh Satanas. Hana ot ta hayudutan ditakun Apu takun hi Jesu Kristo. 21Hi Timothy an nakingunungunun ha-oy ya kananay nonomnomon dakayu. Athidi boy kanan nadan ibba takun Judyu an da Lucio, hi Jason ya hi Sosipater. 22Takon di ha-oy an hi Tertius an impuntudok Pablo ketuwen tudok ya nonomnomon dakayu gapuh pangulug takun am-in ke Apu Jesu Kristo. 23Ya athidi bon Geyus an kon bale tuh dinuttuk min kaam-amungan di mangulug an kananay nonomnomon dakayu. Takon hi Erastus an hiyay mamanuh pihhun midat hi gubilnu ketuwen boble ya nan ibba takun hi Kuwatus ya kanan day nonomnomon dakayu. 24[Hana ot ta munnananong an wadan ditakun am-in di hayudut an malpun Jesu Kristo an hi Apu taku. Amen.] 25Dayawon takuh Apu Dios. Te hiya ya ongal di kabaelanan mangipahamad hi pangulug yu ke Jesu Kristo an nipuun hi intanuttuduk mipanggep hi nangikateyana ke ditaku. Hituwen tuttudu ya ugge nipainila handih done, 26mu ad uwani mo ya impainilan Apu Dios ta mabalin moppen maawatan takuy impitudok na handidah profetas handih done. Ya ad uwani ya hi Apu Dios an maid di lappuna ya poppog na ya kinalinan mahapul an e mituttuduy mipanggep ke hiyah kabobboble, ta am-in day tatagu ya hiyay kulugon da ya un-unudon da. 27Hi Apu Dios, an hiya ya abuy nanginilan am-in di dayawon taku an ipadalan taku ke Jesu Kristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\