Romanonenge 2

1Dakayun iiba, inila takun maandong di pangastigun Apu Dios hanadah mangmangngat hi umat ke dadiye. Mu dakayun mamihupihul ke dida an kanan yuy "Nakaliwwat dadiye an lebbeng nan makastigu da," ya adi yu pangaliy adi kayu makastigu. Te makastigu kayu damdama te takon di dakayu ya athidi kayu, kinali maid di pangigadulan yu hi eyu adi kakastiguwan. 4Wadan adiyu ikabing hi Apu Dios te pangali yu on adi dakayu kastiguwon ke hiya te makaulle ya naanus hi tatagu. Adi athidi, te hay gapunan naanus hi Apu Dios an adi pinghanadi on kinastigu nay tagun mangat hi gaga-iho ya pinhod nan idatan dakayuh waya yun muntutuyuh liwat yu ta wada ot an mibaliw kayu. 5Mu makangohhe kayun abu an adiyu iwalong nadan gaga-ihon at- atton yu, ta hidiye nan nahalhalman di kastiguyu hantuh punhumalyaan Apu Dios hi tagu an kediyey ahi katib-an di kinalimpiyuna ya boh-ol na. 6Hi Apu Dios ya humalyaonay tagu mipuun hi inat na handih kawadana tuh luta. 7Hanadan tatagun maphod di inainat da te pinhod dan madayaw, matbal ya waday pakitaguwan dan Apu Dios ta inggana ya diday idatanah biyag an maid di poppog na. 8Mu hanadan tatagun abunay adol dan nonomnomon da ya adida un- unudon di maphod an pangi-e, mu hay gaga-ihoy un-unudon da ya nahalman di ahi pangastigun Apu Dios ke dida. 9Am-in day gaga-ihon tatagu ya kastiguwon Apu Dios dida ta munholholtap da, mamangulu nadan Judyu ta ahi nadan bokon Judyu. 10Mu am-in nadan mangmangngat hi maphod ya diday tobalon, ipadayaw ya palinggopon Apu Dios. Athidi bon mamangulu nadan Judyu ta ahi nadan bokon Judyu. 11Te hi Apu Dios ya nun-iingngoy punhumalyanan am-in hi tatagu. 12Am-in di tagu, Judyu weno bokon ya naliwat, ta hidiye nan kastiguwon Apu Dios dida. Kastiguwona nadan bokon Judyu takon di uggeda inila nan Tugunan indat na ke Moses, te naliwat da tuwali. Mu hanada ken Judyu an nanginila kediyen Tugun ya naliwat da damdama te uggeda inun-unud. Kinali makastigu da an mipuun nah Tugun di punhumalyaan Apu Dios ke dida. 13Te bokon ya abu nan e nangngolan di tagu hi Tugun di pambalan Apu Dios ke hiya, mu mahapul an un-unudonah diyen Tugun. 14Takon di ugge inilan nadan bokon Judyu nan Tugun ya deke on inat da pe tuwali nan kalyon diyen Tugun. Hidiyey kitib-anan wadah nomnom day pinhod Apu Dios an aton da 15te wada tuwalin dida. Ta takon di uggeda inilah diyen Tugun Apu Dios ya deyan kay nitanom hi nomnom da te umalih nomnom da hin maphod di at-atton da weno gaga-iho. 16Hantuh Algon hi Jesu Kristoy punhumalyaon Apu Dios hi impangi-en di tagu ya kediyen tiempoy kainilaan am-in di nitaluh nomnom da ya hay inainat da an ugge nainilad uwani. Datuwen am-in di ipainilak nah ek puntuttuduwan mipanggep ke Jesu Kristo. 17Dakayun iibbak an Judyun mumpahhiya an kanan yuy Judyu kayu ya makadinnol kayu an tobalon dakayun Apu Dios te hay pangun-unudan yuh Tuguna ya kanan yuy dakayuy tataguna. 18Dakayun kanan yuy inila yuy pinhod Apu Dios ya kanan yuy pinili yuy maphod an pangi-e te kanan yuy impakainnila yu nan Tuguna. 19Kanan yu boy waday kabaelan yun mangituttuduh pangi-en Apu Dios hanadah tatagun adi pakaawat an kay da nakulap. Ya kanan yu boy umat kayu nah dilag an pat-alan yuy tapol an punnomnom di tagu. 20Ya gapu te ditaku bon Judyuy nidatan nan Tugun Moses ya kalyon yu boy ditakuy nanginilan am-in te wadan am-in kediyen Tugun nan makulug an tuttudu. Ta hidiye nan madinol kayun manugun hanadah tatagun kay u-unga an adi pakanomnom hi niptok ya hanadah tatagun makudang di inila dah mipanggep ke Apu Dios. 21Ot ne deket athina ya tipet adiyu un-unudon nan ituttudu yu yaden tuttuduwan yuy ibbayuh tagu? Kaspangarigan, ituttudu yun adita mangako, mu kon adi kayu mangako? 22Kanan yu boy gaga-ihoy ihuyop di bokon inayan, mu kon adiyu aton di athidi? Pihulon yu boy tatagun mundayaw hi tinattaggun kanan day hidiyey dios da, mu kon adiyu pun-akoy tinattaggu da? 23Ya paka-it-ok yu boy Tugun Apu Dios, mu hay kakulugana ya adiyu dayawon te adiyu un-unudon di Tuguna. 24Datuwen am-in di nipaannungan nan nitudok nah kalin Apu Dios an kananay "Gapu ke dakayun Judyu ya pihulon nadan bokon Judyu hi Apu Dios." 25Ditakun Judyu ya nakugit taku te hidiyey intugun Apu Dios hi pangimatunana an ditakuy pinilinan tataguna, mu maid di hilbin di nakugitan taku hin adi taku un-unudon nan Tuguna an impitudok na ke Moses. 26Mu nganney innun nadan ugge nakugit an dadiye nadan bokon Judyu, hin paka-un-unudon day Tugun Apu Dios, kon adina damdama ibilang dida an tataguna? 27Makulug an hanadan bokon Judyu ya uggeda nakugit, mu deke on un-unudon day Tugun Apu Dios, ta hidiyey kitib-anan gaga-iho kayun Judyu te wadan dakayuh diyen Tugun, mu uggeyu impaka-un-unud. Kinali maid di hilbin di nakugitan yu. 28Kon dahdiy kanan takuh ibilang Apu Dios an taguna? Hanan nakugit? Bokon, te takon di nakugit di ohan tagu ya hi adol ya abu. 29Hay tuwali ibilang Apu Dios an taguna ya nan nahannotan di pangi- ena gapuh kandaman nan Espiritun Apu Dios, bokon nan pangun-unudan nah nitudok an Tugun. Hidiyen taguy matbal ke Apu Dios takon di adi matbal hi ibbanah tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\