Romanonenge 5

1Imbilang ditakun Apu Dios an maphod te hay pangulug takun hiya ya malinggop moy kigappatan takun hiya te hay inat Jesu Kristo an hi Apu taku. 2Ya gapuh nangulugan takun Jesu Kristo ya hiyay nangihayyup ke ditakun Apu Dios ta gibokon taku moy pamaptok na ke ditaku gapuh hayudut na. Ta hidiye nan mun-am-amlong taku te ahi taku midayaw nah kidayawan Apu Dios. 3Bokon hinae ya abuy pun-am-amlongan taku, mu takon nah punligligatan taku te hidiyey pun-adalan takun mun-anus. 4Hidiyen pangan-anusan takuh ligat di lummuh pambalan Apu Dios ke ditaku. Te deket tobalon ditaku ya hidiyey kipuunan di namnama taku an umannung nadan kinalin Apu Dios an atonan kidayawan takuh kad-ana. 5Ya hidiyen namnamaon taku ya adi mibahho an ipaannung Apu Dios te impagibok nan ditakuy ongal an pamhod na. Nan Espirituna an impaali nan ditakuy mangipagibok ke ditaku ke naen pamhod na. 6Handih ugge taku nangulug ya maid di kabaelan takun mangat hi maphod te naliwat taku, mu impaalin Apu Dios hi Jesu Kristo an nangikateh liwat taku handih tiempon gintud na. 7Inila taku an konan di tagun mangikateh ohan tagu, takon di maphod di pangi-en diyen tagun ikatena. Hay pamhod an umat hidi ya konan. 8Mu hi Apu Dios ya impatibo nay ongngaongngal an pamhod nan ditaku, te takon di inila nan naliwat taku ya intud-ak nah Jesu Kristo ot ikatenay liwat taku. 9Hidiyen natayan Jesus di nangibilangan mon Apu Dios ke ditaku an maphod. Ta hidiye nan namammam-a mon madinol taku te hi Jesus di mangitakdog ke ditakuh hinangngab Apu Dios ya mihwang taku nah ena pangastiguwan ke ditaku. 10Te handi ya kay taku nakibuhul ke Apu Dios, mu ingkaten nan Imbabale nay liwat taku ta mihayyup taku bon hiya. Ya gapu te nihayyup taku mon Apu Dios ya ongal di dinol taku an nibaliw taku te namahuwan hi Jesus ta wadat nangamung an bumaddang ke ditaku. 11Bokon ya abuh diye, mu ongal boy pun-amlongan taku ke Apu Dios te hay nakihayyupan takun hiya gapuh inat nan Apu takun hi Jesu Kristo. 12Handin liwat Adam an namangulun tagu ya binoltan di holag na, ta hidiye nan am-in di tatagu ya naliwat. Gapu kediyen liwat ya wada moy kate, kinali maten am-in di tatagu. 13Takon tuwali handih ugge indat Apu Dios nan Tuguna ke Moses ya naliwat day tatagu, mu uggeda inila an himpappangey liwat da te maid ni-an nan Tugun an mangipainila an adi pinhod Apu Dios di liwat. Mu naliwat da tuwali. 14Ta hidiye nan am-in di tatagu nipalpu handih nunliwatan Adam inggana handih nanawatan Moses nah Tugun Apu Dios ya nate da, takon di nan liwat da ya adi umat hi naliwatan Adam an kinahing nay kalin Apu Dios. Hidiyen inat Adam ya nilagat am-in di tagu. Ya athidi bo nan inat nan nitun-ud ke hiya an hi Jesu Kristo an nilaggat takun am-in. 15Mu hay inat da ya ugge nun-ingngo, te nan inat Jesu Kristo gapuh hayudut Apu Dios ya hinnatkon nah liwat an inat Adam. Hay numbalinan nan nunliwatan Adam ya katayan am-in di tagu. Mu hay numbalinan nan inat Jesu Kristo ya kapakomaan di liwat di tagu. 16Ya hay bo nunhinnatkonan da ya hana ken namangulun nunliwatan Adam ya hidiyey linummuh kakastiguwan am-in di tagu. Adi umat nah inat Jesu Kristo gapuh hayudut Apu Dios an takon di naliwat taku ya mibilang takun ugge naliwat ya mibaliw takuh kakastiguwan taku. 17Hay numbalinan di nunliwatan Adam ya katayan am-in di tagu. Mu hay numbalinan nan inat Jesu Kristo ya ongngaongngal te hanada ken mundinol ke hiya ya ongal di hayudut Apu Dios ke dida ta ibilang na didan maphod. Ta hidiye nan makitagu da ya makidayaw dan hiya ta inggana gapun Jesu Kristo. 18Hidiyen nunliwatan Adam di humlun hi kakastiguwan am-in di tagu, mu gapuh kaphod nan inat Jesus ya pakomaan Apu Dios di liwat takun mangulug ta ibilang ditaku an maphod an hidiyey kipuunanan midatan takuh biyag an maid di poppog na. 19Ya gapuh ugge nangun-unudan diyen ohan tagu ke Apu Dios ya naliwat takun am-in te nipaboltan ke ditakun tataguh diyen kinagaga- ihona. Mu gapuh nangun-unudan Jesus ke Apu Dios ya ibilang Apu Dios hanadan mangulug ke hiya an maphod. 20Naliwat day tatagu handi tuwali ugge ni-an nidat nan Tugun ke Moses. Mu handih dinawat Moses hituwen Tugun ke Apu Dios ya namam-ay nunliwatan di tagu te hay uggeda nangun-unudan ketuwen Tugun, mu takon di athidi ya ong-ongal di hayudut Apu Dios ke dida mu nan eda nunliwatan. 21Kinali mawatan taku, an am-in di tagu ya mate ya makastigu te hay liwat da, mu gapu te mahayudut hi Apu Dios ya imbilang ditakun maphod ta waday biyag takun maid di poppog na gapuh inat Apu takun hi Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\