Romanonenge 6

1Mu adi gapu te mahayudut hi Apu Dios ya eyu kanan di tagan takun munliwat ot ongal di hayudut na. 2Adi, te bokon mo hay liwat di kay nangdon ke ditaku te hidiyey ingkaten Jesu Kristo. Kinali kon nguddanon taku bon munliwat? 3Kon uggeyu inila an handih nabonyagan takun mangulug ya kay taku nakikaten Kristo handih ingkate nay liwat taku ya kay hanan nakilubuk ditaku ke hiya? Nate, mu gapu te ongal di kandaman Amana ya minahuwana. Athidi bo an kay taku nakimahun hiya ta waday balun biyag taku an umat nah dinawat na handih namahuwana. 5Te kay taku nakikaten hiya dih natayana ya ahi taku damdama mamahuwan an umat ke hiya. 6Ya handih nangipatakan dan hiyah krus ya kay nakipatak nan gaga- ihon kinatagu taku ta madadag di kabaelanan mangdon ke ditaku ta bokon taku mo kay muttatyun di liwat, 7mu umat taku nah nate an adi nadaman e bo munliwat. 8Ta hidiye nan gapu te kay taku nakikate ke Jesu Kristo ya kulugon taku an makitagu takun hiya nah balun biyag. 9Hi Jesus ya nate, mu namahuwan, kinali adi mo mate te inapput nay kate. 10Handih natayana ya impakabboklanay liwat am-in di tagu, ta hidiye nan adi mo mahapul an ebo umali ta ipidwanan mate. Hiya ya matagu mot inggana te namahuwan ya am-in di at-attona ya kidayawan Apu Dios. 11Kinali nomnomon taku an handin kinatagu taku an gaga-iho ya nakikate ke Jesus ta ad uwani ya iohha takuy biyag taku hi kidayawan Apu Dios te hay nigappatan takun Jesu Kristo. 12Kinali adi taku iabulut an hay punliwatan di kay nangdon ke ditaku ta adi taku aton nadan gaga-ihon impainghan di adol taku. 13Hay kiatan di adol taku ya bokon nan gaga-iho, mu hanan pinhod Apu Dios an kidayawana. Ditaku ya kay taku nate handi, mu kay taku namahuwan te nahannotan moy pangi-e taku. Ta hidiye nan mahapul an idat takuy adol takun Apu Dios ta hay maphod di aton taku. 14Kabaelan taku mon adi munliwaliwat te hay dinol takuh hayudut Apu Dios hi kibaliwan taku, bokon nah Tugun Moses. 15Mu adiyu e kanan di "Deyan bokon hay pangun-unudan hi Tugun Moses di kibaliwan taku ya takon moy munliwat taku ot mahayudut hi Apu Dios." Adi athidi, 16te inila yu an hanan un-unudon taku ya hidiyey ap-apu takun mamaal ke ditaku, kinali deket hay punliwatan di un-unudon taku ya hidiyey ap-apu takun mamaal ke ditaku, ta hidiyey gumapuh kakastiguwan takuh impierno. Mu deket hi Apu Dios di un-unudon taku ya hiyay Apu taku ya mumbalin takun maphod. 17Munpasalamatak hi ongal ke Apu Dios, te takon di hay punliwatan di in-innat yu handi ya deyan ad uwani ya iohha yun mangun-unud nah nahamad an tuttudun dingngol yu. 18Athidiy ine-ena te napoppog moy punmuttatyuwan taku ke Satanas ya hi Jesu Kristo moy kon muttatyu ke ditaku ta hay maphod di aton taku. 19Man-uket in-ingngok nan punliwatan taku nah muttatyun paka-un-unudonay apuna ya nalakan maawatan yu. Te handi ya kay ditaku muttatyun Satanas te hay gaga-ihon pinhod nay inainat taku. Muden ad uwani ya hi Jesus moy Apu taku ya mahapul an un-unudon takuy pinhod na. 20Handi ya maid di innun takun mangat hi pinhod Apu Dios te hay gaga-ihoy inainat taku an kay taku muttatyun di liwat. 21Mu kon waday ginun-ud taku nadah gaga-ihon inainat takun mangipabain? Maid. Hay numbalinan dadiye ya katayan an kihi-anan ke Apu Dios. 22Muden maphod ta ad uwani ya napoppog moy punmuttatyuwan taku ke Satanas ot mumbalin taku mon muttatyun Apu Dios. Hiya moy nihannot an un-unudon taku ta hay maphod di aton taku. Hay pumbalinan tuwe ya waday biyag takun maid di poppog na. 23Hay pumbalinan di liwat ya kate an hidiye nan kakastiguwan ta mihi-an ta ke Apu Dios. Mu hay idat Apu Dios hanadah mangulug ke Apu takun hi Jesu Kristo ya hay biyag an maid di poppog na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\