Romanonenge 7

1Inilak an maawatan yun kaibaiba tun kalyok ke dakayu te inila yu an nan Tugun ya abuna nah katagun di taguy pangun-unudanan diye. Kinali deket natey tagu ya napoppog moy pangun-unudana kediyen Tugun. 2Umat nah nalahin an babai, hi linteg ya adinadaman e bo malahin hi udum. Mu deket nate nan inayana ya damanan malahin bo. 3Te deket nanongnan matagu nan inayana ya e malahin hi udum ya makali an inhuyop nay bokona inayan, mu deket nate nan inayana ta numbintan ya bokon liwat hidiye. 4Athidin dakayun kaibaiba an kay kayu nakikaten Jesu Kristo handih natayana. Ta hidiye nan adi mo mahapul an idinol taku nah Tugun Apu Dios an dinawat din hi Moses. Te hi Jesu Kriston namahuwan di nihannot an idinol taku ta hana mon pinhod Apu Dios di aton taku. 5Handih ugge taku ni-an nangulug ya inainat takuy punliwatan an pinhod di adol taku. Ya handih nipainila nan Tugun Moses ke ditaku ya namam-a ot ya abuy naminhod di adol takun mangat hi gaga-iho te hidiyey impaingha taku, yaden hidiyey lummuh katayan taku an kihi-anan taku ke Apu Dios. 6Mu ad uwanin mangulug takun Jesu Kristo ya kay taku nakikaten hiya, ta hidiye nan adi mo mahapul an idinol taku nah nitudok an Tugun an kay ni-an nangdon ke ditaku. Te nan balun ine-en pangun-unud ke Apu Dios di un-unudon taku mo te waday kabaelan takun malpu nah Espirituna. 7Mu wadan pangali yuy "Deket athina ya adi maphod hidiyen Tugun Moses." Mu adi athidi te nan Tugun di nangipainila ke ditaku hi mipanggep hi punliwatan. Umat nah kananay, adiyu amowan di nganneh diyen wadah ibbayun tagu. Hidiyey panginilaan an hay umamo ya gaga- iho, mu gulat nat maid hidiyen Tugun ya ugge ot nainilan liwat hidiye. 8Handih nanginilaak an kanana nah Tugun di gaga-ihoy umamo hi nganneh diyen wadah udum ya namammam-a ot ya abu an maka-amowak. Gulat nat maid hidiyen Tugun ya wadan kanan taku on maid di liwat taku te maid di mangipainilan ditaku. 9Umat ke ha-on, an handih uggek naawatan di ine-en diyen Tugun ya kanak pe on makaphodak. Mu handih naawatak ya ininnilak an nahalman gayam di liwat ku ya ininnilak bo an maid di bilang kun Apu Dios an kayak nate. 10Man-uke ya hidiyen Tugun an nangidinolak an pangun-udan hi pakitaguwan ke Apu Dios ya hidiyey linummuh natayak an kihi-anak ke hiya te maid di pakaun-unud kediyen Tugun. 11Hantun gaga-ihon kinataguk di nunhaul ke ha-on te kanak pe on hay pangun-unudak nah Tugun di kitaguwak an munnananong, mu kon ot adi te hay numbalinana ya katayan an kihi-anan ke Apu Dios. 12Hidiyen Tugun Apu Dios ya makaphod te maphod ya niptok di ituttuduna. 13Kinali adi taku kanan di hidiyen maphod an Tugun di lummuh kihi- anan taku ke Apu Dios. Hay lummuh kihi-anan ke Apu Dios ya hay adi taku pangun-unudan kediyen Tugun. Gapu ketuwen adi taku pangun-unudan di kitib-anan namahig di liwat taku. 14Inila takun maphod nan Tugun an dinawat Moses te nalpuh Espiritun Apu Dios. Mu ha-oy ya taguwak ya abu an adiyak pakaun-unud kediyen Tugun te kayak muttatyun di liwat. 15Adik maawatan di pangi-ek te nan maphod an pinhod kun aton ya bokon hidiyey oggan ku aton. Hanadan gaga-ihon adik pinhod ot ya abuy atoatok. 16Teden athidi an adik pinhod nadan gaga-ihon atoatok ya hituwey kitib-anan tobalok an maphod nan Tugun. 17Dadiyen atoatok an punliwatan ya adik ingudnguddan te nan gaga- ihon kinataguk di mangigag-a ke ha-on an mangat ke dadiye. 18Hituwey nanginilaak an maid di maphod hi kinataguk te takon di pinhod kun aton di maphod ya adik kabaelan an aton. 19Makulug hituwe te nan maphod an pinhod kun aton ya hidiyey adik aton, mu hanadan gaga-ihon adik pinhod an aton ya dadiye ot ya abuy atoatok. 20Ta hidiye nan gapu te athidin nahunni ya hidiyey kitib-anan nan punliwatan an pinhod di adol kuy mangigaggag-an ha-on. 21Kinali ad uwani ya inilak an athidiy nitaguwan an takon di nan maphod di pinhod an aton ya nan gaga-iho ot ya abuy inat. 22Te man-ut hi nomnom ku ya abulutok an makaphod di tugun Apu Dios, 23mu tun adol ku ya nan punliwatan di atona. Hanan maphod an wadah nomnom ku ya kahingona, ta hidiye nan kayak muttatyu ketuwen punliwatan an pinhod di adol ku. Te takon di kanak di hay maphod di atok on hana ot ya abun punliwatan an pinhod tun adol kuy inat ku. 24Toan mah tu! Gulat nat maid di bumaddang ke ha-oy ya hay gaga-ihoy atoatok ta hay pumbalinana ya mihi-anak ke Apu Dios ta inggana. 25Mu maphod ta wadah Jesu Kristo an nangibaliw ke ha-on ta uggeyak nihi-an ke Apu Dios. Hidiyey gapunah pumpasalamatak ke Apu Dios. Athidin kay nunduway ine-en di nitaguwak te hay nomnom ku ya pinhod kun un-unudon nan tugun Apu Dios, mu tun adol ku ya hay punliwatan di pinhod nan aton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\