Romanonenge 7:1

1Inilak an maawatan yun kaibaiba tun kalyok ke dakayu te inila yu an nan Tugun ya abuna nah katagun di taguy pangun-unudanan diye. Kinali deket natey tagu ya napoppog moy pangun-unudana kediyen Tugun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More