Romanonenge 7:8

8Handih nanginilaak an kanana nah Tugun di gaga-ihoy umamo hi nganneh diyen wadah udum ya namammam-a ot ya abu an maka-amowak. Gulat nat maid hidiyen Tugun ya wadan kanan taku on maid di liwat taku te maid di mangipainilan ditaku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More