Romanonenge 7:9

9Umat ke ha-on, an handih uggek naawatan di ine-en diyen Tugun ya kanak pe on makaphodak. Mu handih naawatak ya ininnilak an nahalman gayam di liwat ku ya ininnilak bo an maid di bilang kun Apu Dios an kayak nate.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More