Romanonenge 9

1Kaibaiba, ha-oy an mangulug ke Kristo ya makulug tun kalyok. Takon di nan Espiritun Apu Dios ya inilanay wadah nomnom ku. 2Kalyok ke dakayu an nahalman di hakit di nomnom ku ta nangamung gapu hanadah ibbak an Judyun adi mangulug ke Kristo. Hin mabalin ya takon di ha-oy di makastigu an mihi-anak ke Jesu Kristo mu ta mibaliw da ot ahan. 4Dakamin Judyuy pinilin Apu Dios an tataguna ya dakol di inat nah kiphodan mi. Dakamiy imbilang nah imbabalena ot ipatibo nan dakamiy kinatag-ena ya impainila nan dakamiy planuna. Dakami boy nangidatana nah Tuguna ya intuttudu nan dakamiy aton an mundayaw ke hiya. Ya athidi bon dakol di kinali nan ahina aton hi kiphodan min Judyu. 5Hanadan Judyun nahlagan mi ya diday pinilin Apu Dios an namangulun tataguna. Takon hi Kristo, hin mipanggep hi kinataguna ya dida metlaing di nahlagana. Hiya ya Apu Dios an katagtag-ayan ya hiyay madayaw ta inggana! Amen. 6Kinalin Apu Dios an hanadan Judyuy tataguna, mu uggena imbilang didan am-in an taguna te hanadan udum ke dida ya kahingon day intuttuduna. Mu adi taku kanan di ugge impaannung Apu Dios di kalina. 7Athidi bon adi am-in di holag Abraham ya mibilang dan imbabalen Apu Dios. Te wada tuwaliy kinalin Apu Dios ke Abraham an kananay "Abuna hanadan holag Isaac di ibilang kun holag mu." 8Hay pinhod tuwen kalyon ya adi gapu te nitungoh holag Abraham ya imbabale mon Apu Dios, te abuna hanadan nitungo gapuh nipaannungan nan kinalin Apu Dios di mibilang. 9Nipatiboh tuwe handih nangalyana ke Abraham mipanggep hi ahi kawadaan di imbabalena an kananay "Mala-uy ohan toon ya atok nan kinalik an ahi mun-imbabaleh lalaki nan inayam an hi Sara." 10Athidi bon Rebecca an inayan Isaac an nahlagan takun Judyu. Handih nangihigaana hanadah nundappil an da Esau ke Jacob ya kinalin Apu Dios ke hiya an kananay "Hanan nihaynod di ahi un-unudon nan panguluwan." Handih nangalyanan diye ya uggeda ni-an nitungo. Ya maid di eda inat hi maphod weno gaga-iho kediyen nangalyana, ta hidiyey kitib-anan ugge nipuun hi inat dadiyen nundappil di namiliyan Apu Dios, mu nipuun hi punnomnom na. Te makulug an hiya ya adina ipuun hi maphod an inat di pamiliyanah taguna, mu nangamung di pinhod na. 13Impitudok Apu Dios di mipanggep ketuwe an kananay "Hi Jacob di pinhod ku, bokon hi Esau." 14Takon di umat hidi ya adi taku kanan di nihallah Apu Dios te tipet ena pinhod di oha ya ena adi nan oha? 15Hay gapunan adi taku kanan di athidi ya kinalin Apu Dios ke Moses handih done an kananay "Nangamungak an mamilih pinhod kun homkon." 16Ta hidiye nan ugge nipuun hi punnomnom taku weno hay pangatan di taguh maphod di gapunah pammokan Apu Dios ke ditaku, te nangamung di pinhod nan homkon. 17Mu deket adina pinhod an homkon di tagu ya nangamung na. Te waday impitudok Apu Dios mipanggep hi kinalina nah patul di Egypt an kananay "Ha-oy di nangidat ke he-a hi kinapatul mu ta deket apputon dakan ha-oy ya mipatiboh tataguy kandamak ta mundingngol di ngadan kuh kabobboble." 18Athinay pangi-en Apu Dios an homkonay pinhod nan homkon ya iwalong nay pinhod nan iwalong ta aton day adi maphod. 19Adi gapu te umat hidi ya etaku kanan di "Ot maid moy bahul taku, takon di nganney aton taku te kon waday kabaelan taku hin hay pinhod Apu Dios di maat?" 20Mu kalyok ke dakayu an ditakun tatagu ya maid di kalebbengan takun mangalih athidi ke Apu Dios. Gaga-iho hin pabahulon taku weno etaku balawon nan indat nan gahat taku ta etaku kanan di "Antipet athituy nangapyam ke ha-on?" 21Kay miingngoh Apu Dios nah mangapyah buwod an nangamung pey pangapyana. Nangamung ke hiya hin inip-iphod nay nangapya nah oha ya linggolinggom na nan oha. 22Umat hidin Apu Dios an nangamung na hi pinhod nan aton ke ditakun lintuna. Deket kananay kastiguwona nadan tatagun bubungngotana ta mipainilay ongal an kandamana ya nangamung na. Mu ingganad uwani ya an-anusana dida 23ta ipainila nay kinatag-ena ke ditakun pinili nan homkona an ahina ipadayaw hi langit. 24Ya maphod ta pintok ditakun Judyu, mu bokon ditaku ya abu te takon hanadan bokon Judyu. 25Makulug hituwe te impitudok Apu Dios ke Josea an kananay "Hanadan tatagun ugge ni-an nibilang an tataguk handi ya ibilang ku mo didan tataguk. Uggek impatiboy naminhod kun dida handi, mu ad uwani ya ipatibok mon dida. 26Ya hanadan tataguh kabobboblen ugge nibilang ni-an an tataguk ya mibilang dan imbabalek te ha-oy an makulug an Dios di ahi kon tagun dida." 27Ya athidi bon Isaiah an waday impaabig Apu Dios ke hiya mipanggep nadah Judyu an kananay "Man-ut dakol day Judyu an umat da nah nitapug an pantal hi pingngit di baybay, mu o-ohan diday mibaliw 28te adinan tu kawwanan an kastiguwon nadan adi mangulug ke hiya tuh luta." 29Makulug hituwe te wada nan kinalin Isaiah handih done an kananay "Gulat nat maid di homok Apu takun hi Apu Dios an makandama ya maid di natdaan ke ditakun Judyu, ta umat nadah tatagud Sodom ya ad Gomorrah an nate dan am-in." 30Athituy kibalinana: Handi ya maid hi nomnom nadan bokon Judyuy pambalan Apu Dios ke dida, mu ad uwani ya imbilang na mo didan maphod te nangulug dan Jesus. 31Mu hanadan Judyu ya nan Tugun Moses di nangidinolan da te pangali da on hidiyey pangipuunan Apu Dios hi pambalana ke didan maphod, mu bokon. 32Tipe nin ta ugge imbilang Apu Dios didan maphod? Te idinol dah pangun-unudan da nah Tugun Moses, an bokon ke Kristo. Hay uggeda nangidinolan ke Kristo di kialigan nan batun kihupdugan. 33Hituwe ya miunnud nah impitudok Apu Dios an kananay "Waday tuduwok ad Zion an batun kihupdugan di tatagu, deket nihupdug da on natu-i da. Mu hanadan tatagun waday dinol da ke hiya ya adida muntutuyuh eda nundinolan te ibaliw na dida."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\