Tito 1

1Hituwen tudok ke he-a Titus ya nalpun ha-on an hi Pablo an muttatyun Apu Dios ya apostoles Jesu Kristo an intud-ak dan e muntuttudu ta mihamad di pangulug nadan pinilin Apu Dios an tataguna. Ya intud-akak bo ta maud-udman di inilada mipanggep nah makulug an mituttudu ta mangun-unud dan Apu Dios. 2Hanadan tatagun mangulug kediyen tuttudu ya ongal di dinol da an midatan dah biyag an maid di poppogna an hidiye nan kinalin Apu Dios handih pippinghana an idat na hanadah mangulug. Hi Apu Dios ya paannungonah tuwe te hiya ya adi munlangkak. 3Ad uwani ya nadatngan moy gintud nan kipainilaan tuwen tuttudu an kiphodan taku. Hi Apu Dios an mangibaliw ke ditaku ya indinol nan ha-oy an mangipainilan tuwe. 4Hana ot ta he-a Titus an ibilang kun napateg an imbabalek gapu te hay pangulug ta, ya munnananong an hayudutan daka ya palinggopon dakan da Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kriston mangibaliw ke ditaku. 5Hay gapunan tinaynan dakan ha-on hinad Crete ya pinhod kun gibbuwom nadan lebbeng nan maat hina an uggek ginibbu ya piliyom nadan mangipangpanguluh mangulug hi kabobbobleh na. Mu nomnomom ot nan intuttuduk ke he-an atom an mamili. 6Hanadan piliyom an mangipangpangulu ya nadan maid di at-atton dah gaga-iho ta maid di lummuh pamihulan di tatagun dida. Mahapul an hin-oh-ay inayan da an adida makibabai ya hanada ken imbabaleda ya mahapul an mangulug da ya nakattugun da ya adi kalyon di tataguy mangohe da weno malalaoy at-atton da. 7Ya gapu teden diday kiukodan nan ipangunun Apu Dios ya mahapul bon maid di kadngolan dah gaga-iho, adida ipapilit di pinhod da, mahapul bon adida kabinnungot, adida mumbutong, adida makianawwit ya bokon hay pihhun gagamgaman da. 8Mu hay ot ya abu maphod an aton da ya maapnga dan am-in hi dumung-on dida ya hay maphod ya abuy pinhod dan aton. Mahapul bon waday konoknong dah adol da ya maandong di pangi-eda. Ya am-in di aton da ya miunnud hi pinhod Apu Dios ya mahapul bon waday ogon da. 9Ya mahapul an adida iwalong, mu un-unudon da ya ituttudu da nan makulug an tuttudun nipainilan dida ta ipahamad day pangulug nadan mangngol ya ituddu day nihallaan nadan kumahing nah ituttudu da. 10Man-uke ya dakol day kahing ya humauhaul an maid di hilbin di kanalyon da, namam-a nadan mangipapilit hi pangi-en di Judyu. 11Dadiyen nihallan ituttududa ya mahapul an mipatikod te dadiyey humlun hi kadadagan di pangulug di dakol an pamilya gapu ahan te maid di bain dadiyen muntuttudu an hay pihhuy gamgaman da. 12Takon din ohan profetas an ihinad Crete ya kananay "Hanadan iCrete ya makallangkak da ya kay da ahun mabungot. Pinhod da bon mamabhug, mu makahigga dan e manamak hi kitaguwan da." 13Makulug peman hituwen kinalina, kinali mahapul an pakatuggunom nadan mangulug hina ta mihamad di pangulug da 14ta bokon mo nan tuttudun di Judyu ya nan tugun di tatagun nangiwalong nah makulug an mituttuduy un-unudon da. 15Hay tagun maphod di punnomnom na te mangulug ya adina paniawon nadan dakol an paniawon di udum an tatagu. Mu hanadan adi mangulug an immingha dah gaga-iho ya dakol di paniawon da te nana-ud an dinadag di gaga-ihoy nomnom da. 16Kanan day mangulug dan Apu Dios, mu hay kakulugana ya adida te gaga-ihoy at-atton da. Kahihingit dah hinangngab Apu Dios ya makangohhe da, kinali maid di mabalin an eda aton hi maphod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\