Tito 2

1He-a ke ya mahapul an nan niptok an miunnud nah makulug an tuttuduy ituttudum. 2Tugunom nadan aam-ama ta waday kolokla da, umat nah panginuman da ya mahapul bon maphod di aton da ta malispitu da. Ya ihamad day pangulug dan Jesu Kristo, ya nahamad di naminhod dah ibbadan tatagu ya punnanongon day pangulug da takon di nganney punligatan da. 3Tugunom damdama nadan iin-ina ta hay pangi-eda ya miunnud nah pinhod Apu Dios. Adida umibaag, adida nahpuh mainum ya hay maphod di ituttududa 4ta tuttuduwan da nadan uung-ungan binabai an mamhod hi inayan da ya iimbabaleda, 5waday kolokla da, maphod di punnomnom da, inila dan mangipaptok hi nunhituwan da, mauleda ya makangngun-unud dah inayan da ta maid di lummuh pamihulan di tatagu hi kalin Apu Dios. 6Athidi damdama hanadah kakat-agu an kalyom ke dida ta waday kolokla da. 7Mahapul an he-ay pangiun-unudan dan am-in nah maphod an pangi-e. Ihapot mun muntuttudu ta tibon da an ipapatim di ngunum 8ya hay niptok di ituttudum an adi mapihul ta wada ke hanadan kahing ya maba-inan da te maid di eda pihulon ke ditaku. 9Ya tugunom damdama nadan himbut ta makangngun-unud dah apuda an adida ngohayon dida, ta am-in di aton da ya umipaamlong hi apuda. 10Ya adida akawon di nganneh diyen odon di apuda, mu ipatibo dah pangi-eda an damanan pundinlan dida ta am-in di aton da ya hidiyey kitib-an di kaphod nan mituttudu mipanggep ke Apu Dios an mangibaliw ke ditaku. 11Hi Apu Dios ya impatibo nay ongal an hayudut nan ditaku ta waday innunan mibaliw takun am-in an tatagu. 12Hituwen hayudut nay katugunan takun mangiwalong hi adi pinhod Apu Dios, umat hanadah ad-adin pinhod di tatagu tuh luta, hay pungkonoknong hi adol ya hay niptok an aton ta miunnud di pumbiyag taku nah pinhod Apu Dios. 13Datuwey aton taku hi panpan-odan taku nah Algon ongal di amlong taku. Kediyey ahi aliyan nan madayaw an Dios an mangibaliw ke ditaku an hi Jesu Kristo ya kediyen Algo ya mipatiboy kinatag-ena. 14Hiya ya inhulug nay biyag na ot ikatenay pamoklaanah liwat taku ta iwalong takun am-in di gaga-iho ta pumbalinon ditakuh tatagunan gagaid an mangat hi maphod. 15Datuwen kinalik ke he-ay ituttudum. Ya iusal muy kalebbengam an manugun ta mihamad di pangulug nadan mangngol hi ituttudum ya boh-olam nadan nihallay pangi-eda. Ya adim iabulut an waday mungngohen he-a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\