Tito 3

1Ipanomnom mu hanadah mangulug hina ta mangun-unud dah gubilnu ya hanadah ap-apu, ya midadaan da ta nangamung an mangat hi maphod. 2Tugunom dida ta adida pihulon di ibbada ya adida makihanannu, mu maule da ya ipatibo day maphod am-in hi tatagu. 3Takon di ditaku handi ya makudang di nomnom taku te ugge taku ni-an inilay pangi-en Apu Dios ya pakangohayyon takuy kumpulnan tugun. Nahaul taku ot kulugon takuy nihallan tuttudu ya hanan nibahhon pangi-ey impaingha taku ya hanadan gaga-ihon pun-amlongan di adol takuy atoaton taku. Ya maid di udum hi wadah nomnom taku hin bokon hay gaga-iho an amohan takuy ibba takun tagu ya ihihhingit taku dida ya athidi bon ihihhingit ditaku. 4Mu hi Apu Dios an mangibaliw ke ditakun mangulug ya impatibo nay ulena ya pamhod nan ditaku 5ot ibaliw ditaku, mu bokon gapuh nangatan takuh maphod, mu gapuh homok na. Nibaliw taku te impidwan nan Espiritunay nitungowan taku an kay ditaku inulahan. 6Kinali ongal di baddang Apu Dios hi nangipaaliyanah Espirituna ke ditaku gapu ke Jesu Kristo an nangibaliw ke ditaku. 7Hituwey inat Apu Dios gapu te mahayudut ke ditaku ot ibilang ditakun hiya an maphod ta idat nan ditaku nan namnamaon takun biyag an maid di poppog na. 8Datuwen tuttudu ya nahamad an pundinolan taku. Ta hidiye nan pinhod kun pakaittugun mu datuwe hanadah mangulug ta hay maphod di aton da te hituwe ya kiphodan am-in di tagu. 9Adika midmid-um hanadah nalnalgom di punhuhummanganan da ya hanadan tumanonton hi pangi-en handidan aammod dih done ya adika makiawwit weno makihannu mipanggep nah Tugun Moses te maid di hilbina. 10Ya deket wada hanan tagun humlun hi kaganodwaan yu ya kalyan yu ta itikod nan mun-athidi, mu deket ipidwa yun kalyan, mu kapyanan kahing ya mihdi ot kattog ta nangamung na. 11Te inilayu an nan tagun athidi ya nihallay punnomnom na ya imminghay gaga-ihon hiya ya inilanan hidiyey kakastiguwana. 12Nomnomnomok an itud-ak hi Artemas weno hi Taykikus hinad Crete ta waday mihannot ke he-a. Deket waday dumatong ke dida ya adim ibahhon umalid Nicopolis ta mundammu tah di te ninomnom kun miha-ad hidi hantuh ahi kotolan. 13Atom di kabaelam an mamaddang ke Senas an abugadu ya hi Apolos nah umgahan da ta wadan am-in di mahapul da hi pumbaatan da. 14Ya kalyam bo nadan ibba takun mangulug ta hay maphod ta nangamung di aton da, umat hi pamaddangan da hanadah makahhapul day baddang, te adi maphod an ditakun mangulug ya mumbibiyag takun maid di hilbina. 15Am-in da hanadan ibba takuh tu ya kalyon day nonomnomon dakan dida ya kalyom bo hanadah ibba takun mangulug hina an naminhod ke ditaku an nonomnomon mi dida. Hana ot ta hayudutan ditakun Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\