1 Chronicles 14

1Hi Hiram e patul di Tyre ey immitu-dak ni tuu tud kad-an David. Immipelaw ni keyew, yadda karpenter niyadda mapehek ni batu ma-lat mengapyaddan baley David. 2Ey yan nengamtaan David e hi-gatu pinutuk Apu Dios ni mampatul di Israel ey inhammad tu nan-ap-apuan tu ma-lat panyaggudan idan edum tun helag Israel e tuun Apu Dios. 3Entanni ey induman David ahwa tud Jerusalem et dummakkel hu u-ungnga tun lalakki niyadda bibi-i. 4Huyyadda u-ungnga tun lalakkin neiungngad Jerusalem: hi Sammua, hi Sobab, hi Nathan, hi Solomon, 5hi Ibhar, hi Elishua, hi Elpelet, 6hi Nogah, hi Nepheg, hi Japhia, 7hi Elishama, hi Beeliada et hi Eliphelet. 8Dingngel idan iPilistia e hi David law hu patul idan emin ni helag Israel et amungen daddan emin sindalu dan an mempap ni hi-gatu. Nem dingngel David humman ni pehding da et ikuyug tudda sindalu tun an mekihhanggan hi-gada. 9Dimmateng ida iPilistia di Rephaim e Nandeklan et gubaten dadda tuudman. 10Et mandasal hi David nan Apu Dios e kantuy "Kaw i-abulut mun midda gubbaten eman ida iPilistia? Kaw pengapput dakemi?" Hinumang Apu Dios ey kantuy "Em, lakkayuy, pengapput dakeyun hi-gak!" 11Et lumaw hi David niyadda sindalu tud Baal Perasim et apputen dadda sindalun iPilistia. Et kan David ey "Nelakah hu nengipeapputan Apu Dios idan buhul ku e henin kapehding ni danum hedin nedakkel e um-ienud." Et mukun ya ngadan nunman ni bebley ey Baal Perasim. 12Yan kapemsikiddan iPilistia ey nanhi-yan da kinapya dan dios da et iolden David idan tuu tu et giheben daddan emin humman. 13Entanni ey immalidda mewan hu sindalun iPilistia et gubaten da humman ni bebley. 14Et makihummangan mewan hi David nan Apu Dios hedin hipa pehding tu. Himmumang hi Apu Dios ey kantuy "Beken di appit tudya pengubbatan yun hi-gada. Ya pehding yu ey kaliked kayu et meba-hil kayu et yudda gubaten di kad-an idan keyew e balsam. 15Hedin wada dedngelen yun man-alsituh di ta-pew idan nunman ni keyew ey ilepu yun mekiggubbat tep memengngulu-ak ni mengubbat idan nunman ni iPilistia et apputen kudda." 16Inu-unnud David humman ni inhel Apu Dios ni pehding tu et ilepudad Gibeon ingganah lad Geser ni nengubat idan iPilistia et degyunen dadda. 17Et mandingngel hi David di kebebbebley tep yadda huyyan neipahding niya impambalin Apu Dios hu tutu-ud kebebbebley ni kaumtakut ni hi-gatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\