1 Chronicles 2

1Huyyadda hampulut dewwan u-ungngan Jacob: hi Reuben, hi Simeon, hi Levi, hi Judah, hi Issakar, hi Sebulun, 2hi Dan, hi Joseph, hi Benjamin, hi Naptali, hi Gad et hi Asher. 3Lima u-ungngan Judah. Tellu u-ungnga dan Batsua e ahwa tun iKanaan: hi Er, hi Onan et hi Selah. Lawah ni peteg hi Er e pengulwan ni u-ungnga tu et patyen Apu Dios. 4Ya u-ungnga dan Tamar e inepu tun nebalu ey dewwa e di Peres nan Serah e nandupi-il ida. 5Dewwa u-ungngan Peres e di Hesron nan Hamul. 6Lima u-ungngan Serah e hi Simri, hi Ethan, hi Heman, hi Kalkol et hi Darda. 7Hi Akan e u-ungngan Karmi e helag Serah hu himmulun ni nekastiguan idan helag Israel tep wada intalu tun inla dad gubat ni neieng-eng nan Apu Dios. 8Hakey hu u-ungngan Ethan e hi Asariah. 9Tellu u-ungngan Hesron e hi Jerahmeel, hi Ram et hi Kaleb. 10Hi Ram hu aman Amminadab. Nantanud hi Amminadab et wada hi Nashon e nan-ap-apuddan helag Judah. 11Nantanud hi Nahson et wada hi Salmon. Nantanud hi Salmon et wada hi Boaz. 12Hi Boaz hu aman Obed. Hi Obed hu aman Jesse. 13Pitu hu u-ungngan Jesse e hi Eliab hu pengulwan et han hi Abinadab et hi Sammah, 14hi Nethanel, hi Raddai, 15hi Osem et han hi David. 16Ey wada dewwan biin u-ungnga tu e di Seruiah nan Abigail. Tellu u-ungngan Seruiah: hi Abishai, hi Joab, et hi Asahel. 17Inahwan Abigail hu hakey ni helag Ismael et wada hu hakey ni u-ungnga da e hi Amasa. 18Hi Kaleb e u-ungngan Hesron ey inahwa tud Asubah nan Jeriot. Yadda u-ungngad Kaleb nan Asubah ey hi Jesher, hi Sobab et hi Ardon. 19Netey hi Asubah et bintanen Kaleb hi Eprat et wada hakey ni u-ungnga da e hi Hur. 20Nantanud hi Hur et wada hi Uri. Nantanud hi Uri et wada hi Besalel. 21Yan eman ni na-nem hu toon nan Hesron ey inahwa tu etan biin u-ungngan Makir niya agin Gilead et wada hakey ni u-ungnga da e hi Segub. 22Hi Segub hu aman Jair e nan-ap-apun dewampulut tellun bebley di Gilead. 23Nem entanniy ginubat idan ap-apud Geshur niyad Aram et sakupen da na-nem ni bebley diman, anin ni ya Jair niya Kenat niyadda edum ni bebley ni neihnup diman. Emin ida nambebley diman ey helag idan Makir e aman Gilead. 24Hi Hesron ey netey di Kaleb Eprathah. Wada u-ungnga dan Abijah e hi Ashur e nengapyan bebley e Tekoa. 25Hi Jerahmeel e pengulwan ni u-ungngan Hesron ey wada liman u-ungnga tu: hi Ram, hi Bunah, hi Oren, hi Osem et hi Ahijah. 26Nengahwa pay hi Jerahmeel et wada hakey ni u-ungnga da e hi Onam. 27Tellu hu u-ungngan Ram e pengulwan ni u-ungngan Jerahmeel: hi Maas, hi Jamin et hi Eker. 28Wada dewwan u-ungngan Onam e di Sammai nan Jada. Wada dama dewwan u-ungngan Sammai e di Nadab nan Abishur. 29Inahwan Abishur hi Abihail et wada dewwan u-ungnga da e di Ahban nan Molid. 30Hi Nadab e agin Abishur ey wada dewwan u-ungnga tu e di Seled nan Appaim. Nem netey hi Seled ey endi u-ungnga tu. 31Hi Appaim hu aman Ishi. Nantanud hi Ishi et wada hi Seshan. Nantanud hi Seshan et wada hi Ahlai. 32Hi Jada e agin Sammai ey wada dewwan lakin u-ungnga tu e di Jether nan Jonathan. Nem netey hi Jether ey endi u-ungnga tu. 33Wada dewwan u-ungngan Jonathan e di Peleth nan Sasa. Huyyaddan emin hu helag Jerahmeel. 34- 35Endi lakin u-ungngan Seshan et peahwa tu etan hakey idan biin u-ungnga tu etan ni bega-en tu e hi Jarha e iEgypt et wada hakey ni lakin u-ungnga da e hi Attai. 36Hi Attai hu aman Nathan, hi Nathan hu aman Sabad, 37hi Sabad hu aman Eplal, hi Eplal hu aman Obed 38hi Obed hu aman Jehu, hi Jehu hu aman Asariah, 39hi Asariah hu aman Heles, hi Heles hu aman Eleasah, 40hi Eleasah hu aman Sismai, hi Sismai hu aman Sallum, 41hi Sallum hu aman Jekamiah, hi Jekamiah hu aman Elishama. 42Yadda u-ungngan Kaleb e agin Jerahmeel ey hi Meshah e pengulwan e aman Sip. Ya neihayned ey hi Maresha e aman Hebron. 43- 44Wadadda epat ni u-ungngan Hebron e hi Korah, hi Tappuah, hi Rekem et hi Sema. Hi Sema hu aman Raham ey hi Raham hu aman Jorkeam. Nantanud hi Rekem e agin Sema et wada hi Sammai 45e aman Maon. Nantanud hi Maon et wada hi Bet Sur. 46Imbilang Kaleb hi Ephah ni ahwa tu et wada tellun u-ungnga da e hi Haran, hi Mosa et hi Gases. Wada hakey ni u-ungngan Haran et ngadanan tun Gases. 47Wada hi Jahdai e enem u-ungnga tu: e hi Regem, hi Jotham, hi Geshan, hi Peleth, hi Ephah et hi Saap. 48Wada mewan hakey ni imbilang Kaleb ni ahwa tu e hi Maakah et wada dewwan u-ungnga da e di Seber nan hi Tirhanah. 49Entanni ey wada pay dewwan u-ungnga da e hi Saap, e nahlagan idan nambebley di Madmannah, et hi Seba e nahlagan idan nambebley di Makbenah niyad Gibea. Wada hakey ni biin u-ungngan Kaleb e hi Aksah. 50Huyyadda pay edum ni nahlag nan Kaleb. Yadda lakin u-ungngan Hur e pengulwan ni lakin u-ungngad Kaleb nan Eprathah ey hi Sobal e nahlagan idan nambebley di Kiriat Jearim, 51hi Salma e nahlagan idan nambebley di Bethlehem, et hi Harep e nahlagan idan nambebley di Bet Gader. 52hi Sobal e nahlagan idan iKiriat Jearim hu nahlagan idan nampambebley di Haroeh, yadda kagedwah ni nambebley di Manuhot 53niyadda iKiriat Jearim e humman ida Itrite, Puthite, Sumathite niyadda Misraite e edum dadda Sorathites niyadda Estaolites. 54Hi Salma e nengapyan bebley e Bethlehem hu nahlagan idan iNetophat, iAtrot Bet Joab, yadda kagedwah ni iManahat, yadda iSorah 55niyadda iJabes e nelaing idan mantuddek ni importanteh ni dokumintuh e humman ida hu Tirathites, Simeathites niyadda Sukathites. Kenite idan emin huyya e nahlag idan Hammat e nahlagan idan pamilyah Rekab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\