1 Chronicles 23

1Yan eman ni neka-a-amma law hi David e patul ey impambalin tu hi Solomon e u-ungnga tun patul di Israel. 2Entanni ey inemung David idan emin hu kamengipappangngulun helag Israel, yadda padi niyadda edum dan helag Levi. 3Binilang tun emin hu lalakkin helag Levi ni telumpulu toon tu winu nehuluk ey telumpulu et walun libu bilang da. 4In-olden tu e yadda dewampulut epat ni libu hu mengippaptek ni ngunud Tempol Apu Dios, enem ni libu mengippaptek idan meittuddek niya mengippennuh ni diklamuh idan tuu, 5yadda epat ni libu mangguwalyad eheb ey yadda epat ni libu mandeyyaw nan Apu Dios e ussalen dadda etan indawat ni patul ni meippatnul. 6Ginenedwan David ida helag Levi ni tellun grupuh meippuun di nahlagan da e hi Gerson, hi Kohat et hi Merari. 7Hi Gerson ey wada dewwan u-ungnga tun laki e di Ladan nan Simei. 8Hi Ladan ey wada tellun u-ungnga tun laki e hi Jehiel, hi Setham et hi Joel. 9Hi-gada hu kamengipappangnguluddan edum dan nahlag nan Ladan. Hi Simei ey wada tellun lakin u-ungnga tu e hi Selomot, hi Hasiel et hi Haran. 10- 11Wada pay hu epat ni lakin u-ungngan Simei: hi Jahat, hi Sisa, hi Jeus et hi Beriah. Di Jeus nan Beriah ey ekket helag da, et humman hu neibilang idan hakey ni pewen. 12Hi Kohat ey wada epat ni u-ungnga tun laki e hi Amram, hi Ishar, hi Hebron et hi Ussiel. 13Ya etan pengulwan e hi Amram ey hi-gatu amad Aaron nan Moses. Hi Aaron niyadda helag tu hu neputuk ni mampeddin mengippaptek ni ingganah idan nengilinan ni kameussal. Hi-gada man-appit ni penaydayawan dan Apu Dios ey mansilbiddan hi-gatu niya mambendisyon idan tutu-ud ngadan Apu Dios. 14Nem hi Moses e bega-en Apu Dios ey nei-dum hu helag tuddad helag Levi. 15Dewwan laki u-ungngan Moses e di Gersom nan hi Elieser. 16Ya kamengipappangnguluddan helag Gersom ey hi Sebuel. 17Hi Elieser ey hakey ni ebuh u-ungnga tun laki e hi Rehabiah, nem dakel helag Rehabiah. 18Ya meikkadwan u-ungngan Kohat e hi Ishar ey wada hakey ni u-ungnga tu e hi Selomit e hi-gatu ap-apun helag da. 19Ya meikkatlun u-ungngan Kohat e hi Hebron ey wada epat ni u-ungnga tu e hi Jeriah, hi Amariah, hi Jahasiel et hi Jekameam. 20Ya meikka-pat ni u-ungngan Kohat e hi Ussiel ey wada dewwan u-ungnga tu e di Mikah nan hi Issiah. 21Hi Merari ey wada dewwan u-ungnga tu e di Mahli nan Mushi. Hi Mahli ey wada dama dewwan u-ungnga tun laki e di Eleasar nan Kish. 22Nem netey hi Eleasar e endi u-ungnga tun laki, biiddan ebuh. Humman idan biin u-ungnga tu ey inahwa dadda agin dan lakin u-ungngan Kish. 23Ya meikkadwan u-ungngan Merari ey hi Mushi. Tellu u-ungnga tu e hi Mahli, hi Eder et hi Jeremot. 24Huyyadda helag Levi meippuun di nahlagan da niya pamilyah da e wada hakkeyey neitudek hu ngadan tu. Emin ida helag tun dewampulu toon tu winu nehuluk ey wada ngunu tud Tempol Apu Dios. 25Inhel dedan lan David ni nunman e kantuy "Ya etan Ap-Apu e Dios tayun helag Israel ey impelinggep tudda tuu tu ey mambebley di deya Jerusalem ni ingganah. 26Et humman hu, eleg law mahapul ni pehhapehhanen idan helag Levi etan Tabernacle niyaddan emin hu mahapul ni pandeyyawan." 27Meippuun etan di nanggillig ni intugun David ey emin ida helag Levi ni dewampulu toon tu winu nehuluk ey meittuddek hu ngadan da et mansilbiddad Tempol Apu Dios. 28Huyyadda neidwat ni hi-gadan ngunnuen da: Baddangan dadda padin helag Aaron etan di kapandeyyawid Tempol, ippaptek dadda hu dallin niyadda kuwaltuh, ang-angen da ma-lat eleg mahibit etan ida neieng-eng ni kameussal di Tempol, niyadda pay edum ni ngunu dad Tempol. 29Ey hi-gada mengippaptek ni sinapay ni kamei-appit nan Apu Dios, ya alinah ni kamei-appit, yadda meingpih ni sinapay ni eleg meha-adan ni kamampelbag, yadda neiheeng ni neiappit niyadda alinah ni nekamdugan ni lanan olibah. Hi-gada mewan mengikkilloh niya manlelkud idan kamei-appit di Tempol. 30Ey man-a-appeh idan penaydayaw dan Apu Dios ni kakkabbuhan niyan mahmahdem ni kewa-wa-wa. 31Ey hi-gada umbaddang hedin wada mei-appit ni kagihheban Sabaduh etan ni Piyestah ni Kaketellakin Bulan niyaddan edum ni piyestah. Mansilbiddan Apu Dios ni kewa-wa-wa meippuun etan di neitudun ngunu da niya pehding da. 32Hi-gada mengippaptek ni Tabernacle niya Tempol niya umbaddang idaddan agi dan padin helag Aaron ni pandaydayawan di Tempol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\