1 Chronicles 24

1Huyyadda grupuh ni negenedwaan idan helag Aaron. Hi Aaron ey epat ida u-ungnga tun laki: hi Nadab, hi Abihu, hi Eleasar et hi Ithamar. 2Nem netey di Nadab nan Abihu dedangngu, et han matey hi ameda, ey endi u-ungnga da. Et humman hu di Eleasar nan Ithamar ni ebuh hu nampadi. 3Binaddangan di Sadok e helag Eleasar nan hi Ahimelek e helag Ithamar hi David e patul ni nengenedwaddan helag Aaron ni dakel ni grupuh meippuun di neitudun ngunu da. 4Yadda helag Eleasar ey negenedwaddan hampulut enem ni grupuh, ey yadda helag Ithamar ey negenedwaddan walun grupuh. Huyya impahding da tep daddakkel ida lakin helag Eleasar. 5Wadadda opisyal niya kamengipappangngulun pandeyyawan di helag Eleasar niyad helag Ithamar et impambinnunut da hu meputtuk ni meidwat ni hi-gadan ngunnuen da ma-lat endi keittuppugan tu. 6Ida kamanhuhhullul hu helag di Eleasar nan Ithamar ni umbunut ey ilislistan etan ni sekretarih e hi Semaiah e u-ungngan Nethanel e helag Levi hu neitudun ngunu dad hinanggan patul, yadda opisyal tu e hi Sadok e padi, hi Ahimelek e u-ungngan Abiathar, yadda etan kamengipappangngulun pamilyah ni padi, niyadda pamilyah idan edum dan helag Levi. 7- 18Huyyadda nanhenehened ni dewampulut epat ni pamilyah ni nengidwatan dan ngunu meippuun di nambubunutan da. Ya nemangulu ey ya pamilyah Jehoiarib et maitu-nud ida hu pamilyah Jedaiah, hi Harim, hi Seorim, hi Malkijah, hi Mijamin, hi Hakkos, hi Abijah, hi Jeshua, hi Sekaniah, hi Eliashib, hi Jakim, hi Huppah, hi Jeshebeab, hi Bilgah, hi Immer, hi Hesir, hi Happises, hi Pethahiah, hi Jeheskel, hi Jakin, hi Gamul, hi Delaiah, niya pamilyah Maasiah. 19Neilistadda huyyan pamilyah meippuun di ngunu dad Tempol niya meippuun di daka pehding ni ngunu dan inlapu eman ni ammed da e hi Aaron ni nengu-unnudan tun tugun Ap-Apu e Dios ni helag Israel. 20Huyyadda edum ni kamengipappangnguluddan pamilyah ni helag Levi. Hi Sebuel hu kamengipappangngulun helag Amram. Hi Jehdeiah hu kamengipappangngulun helag Sebuel. 21Hi Issiah hu kamengipappangngulun helag Rehabiah. 22Hi Selomot hu kamengipappangngulun helag Ishar. Hi Jahat hu kamengipappangngulun helag Selomot. 23Hi Jeriah hu kamengipappangngulun helag Hebron, hi Amariah hu meikkadwan hi-gatu, meikkatlu hi Jahasiel ey meikka-pat hi Jekameam. 24- 25Hi Mikah hu kamengipappangngulun helag Ussiel ey di Samir e helag Mikah nan hi Issiah e agin Mikah hu kamengipappangngulun helag Mikah. Hi Sekariah hu kamengipappangngulun helag Issiah. 26Di Mahli nan Mushi hu kamengipappangngulun helag Merari. Hi Beno hu kamengipappangngulun helag Jaasiah. 27Yadda u-ungngan Jaasiah e hi Beno, hi Soham, hi Sakur et hi Ibri hu kamengipappangngulun helag Merari. 28Hi Eleasar hu kamengipappangngulun helag Mahli, nem endi u-ungnga tun laki. 29Hi Kish ey wada hakey ni u-ungnga tu e hi Jerahmeel, et hi-gatu kamengipappangnguluddan edum tun helag Kish. 30Hi Mahli, hi Eder ni hi Jerimot hu kamengipappangngulun helag Mushi. Huyyadda pamilyah ni helag Levi. 31Imbubunut da dama ngunnuen da, henin impahding idan agi dan helag Aaron, di hinanggan David e patul, hi Sadok, hi Ahimelek niyadda kamengipappangnguluddan pamilyah idan padi niyadda pamilyah idan agi dan helag Levi, e beken ni yad toon da hu nengipuunan dan ngunnuen da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\