1 Chronicles 25

1Hi David e patul niyadda opisyal ni sindalu tu hu nemutuk idan edum ni pamilyah Asap, hi Heman et hi Jeduthun hu mengippeamtan inhel Apu Dios niya mengippatnul ni ayyuding, ya gitalah niya cymbal. Huyyadda listaan idan neputuk ni mengipappangngulu niya mengituttuddun pehding dan mandeyyaw. 2Hi Asap ey epat ida u-ungnga tu e hi Sakur, hi Joseph, hi Nethaniah et hi Asharelah. Hi ameda e hi Asap hu kamengipappangngulun hi-gada, niya hi-gatu mengippeamtan inhel Apu Dios hedin in-olden ni patul. 3Hi Jeduthun ey enem ida u-ungnga tu e hi Gedaliah, hi Seri, hi Jeshaiah, hi Simei, hi Hashabiah et hi Mattithiah. Hi ameda e hi Jeduthun hu kamengipappangngulun hi-gada, niya hi-gatu mengippeamtan inhel Apu Dios ey meunnudan ni ayyuding ya a-appeh ni pandeyyaw niya pansalamat dan Apu Dios. 4Hi Heman ey hampulut epat hu u-ungnga tu e hi Bukkiah, hi Mattaniah, hi Ussiel, hi Sebuel, hi Jerimot, hi Hananiah, hi Hanani, hi Eliathah, hi Giddalti, hi Romamti Eser, hi Josbekashah, hi Mallothi, hi Hothir et hi Mahasiot. 5Hi Heman e prophet etan ni patul ey indawtan Apu Dios ni hampulut epat ni u-ungngatun laki niya tellun bii e humman dedan hu inhel tun hi-gatu ma-lat katbalan tu. 6Hi-gatu kamengipappangnguluddan nunyan u-ungnga tun manggitalah, man-ayyuding niya mengippatnul ni cymbal ni daka pandeyyawid Tempol meippuun di olden ni patul. Nem di Asap, hi Jeduthun et hi Heman ey ya patul kamengi-olden ni ngunnuen da. 7Huyyaddan tellun laki niyadda pamilyah da ey nelaing ida niya nan-adal idan meippanggep ni a-appeh niya hipan kapetnul ni penaydayaw dan Apu Dios. Ya bilang dan emin ey dewanggatut et newalut walu. 8Neitudun hi-gada ngunu da meippuun di binnunut. Tep emin ida, anin ni u-ungnga winu nea-amma, kamantuttuddu winu kaman-eddal ey nambubunut ida et maitudu nisi ngunu da. 9- 31Huyyaddan dewanggatut et newalut walun tuu ey negenedwaddan dewampulut epat ni grupuh meippuun di pamilyah da e wada hakey ni mengipappangngulun hanhakkey ni grupuh. Ya bilang ni hakey ni grupuh ey hampulut dewwa. Huyyadda nebunut ni manhenehened ni mengippahding ni ngunu da: hi Joseph e helag Asap, hi Gedaliah, hi Sakur, hi Seri, hi Nethaniah, hi Bukkiah, hi Asharelah, hi Jeshaiah, hi Mattaniah, hi Simei, hi Ussiel, hi Hashabiah, hi Sebuel, hi Mattithiah, hi Jeremot, hi Hananiah, hi Josbekashah, hi Hanani, hi Mallothi, hi Eliathah, hi Hothir, hi Gidalti, hi Mahasiot, et hi Romamti Eser.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\