1 Chronicles 27

1Huyyadda listaan ni aap-apun sindalun helag Israel ni mansilbi etan ni patul e hi-gada man-ap-apuddad grupuh ni sindalun neputuk ni mangngunnun kabulabulan ni hantoon. Hakey ni grupuh hu mansilbin hambulan, ey ya hakey ni grupuh ey dewampulut epat ni libun tuu. 2- 15Huyyadda aap-apud hanhakkey ni bulan: Ya ap-apun nemangulun grupuh ni mansilbi etan ni patul ni memengngulun bulan ey hi Jashobeam e u-ungngan Sabdiel. Hi-gatu ey wadad grupuh ni helag Peres. Yan meikkadwan bulan ey hi Dodai e helag Ahoah. Hi Miklot hu neihayned ni hi-gatun kamengipappangngulu. Yan meikkatlun bulan ey hi Benaiah e u-ungngan Jehoiadah e padi. Hi-gatu hu ap-apuddan nengadanan ni 'Telumpulu'. Hi Ammisabad e u-ungnga tu hu neihayned ni hi-gatun ap-apuddan nunyan grupuh. Yan meikka-pat ni bulan ey hi Asahel e agin Joab, ey hi Sebadiah e u-ungnga tu hu neihayned ni hi-gatun ap-apuddan nunyan grupuh. Yan meikkelliman bulan ey hi Samhut e helag Israh. Yan meikka-nem ni bulan ey hi Ira e u-ungngan Ikes e iTekoa. Yan meikkeppitun bulan ey hi Heles e helag Epraim e iPelon. Yan meikkewwalun bulan ey hi Sibbekai e helag Serah e iHushah. Yan meikkahyam ni bulan ey hi Abieser e iAnathot e sakup ni bebley idan helag Benjamin. Yan meikkeppulun bulan ey hi Maharai e helag Serah e iNetopah. Yan meikkeppulut hakey ni bulan ey hi Benaiah e iPirathon e sakup ni bebley idan helag Epraim. Yan meikkeppulut dewwan bulan ey hi Heldai e helag Otniel e iNetopah. 16- 22Huyya listaan idan mengipappangngulun helag Israel: Yadda helag Israel: Yadda mengipappangngulun hi-gada: Reuben: Hi Elieser e u-ungngan Sikri Simeon: Hi Sephatiah e u-ungngan Maakah Levi: Hi Hashabiah e u-ungngan Kemuel Aaron: Hi Sadok Judah: Hi Elihu e hakey ni agin David e patul Issakar: Hi Omri e u-ungngan Michael Sebulun: Hi Ismaiah e u-ungngan Obadiah Naptali: Hi Jeremot e u-ungngan Asriel Epraim: Hi Hoshea e u-ungngan Asasiah Manasseh di appit ni kakelinnugin aggew: Hi Joel e u-ungngan Pedaiah Manasseh di appit ni kasimmilin aggew: Hi Iddo e u-ungngan Sekariah Benjamin: Hi Jaasiel e u-ungngan Abner Dan: Hi Asarel e u-ungngan Jeroham. 23Insapatah Apu Dios e pedakkel tudda helag Israel henin kadinakkel ni bittuwen di kabunyan, et yan nengipebilangan David ni hi-gada ey eleg tu pabilang ida kulang ni dewampulu toon tu. 24Hi Joab e inetu hi Seruiah ey inlapu tun nambilang idan tuu, nem eleg tu gibbuhen. Et eleg maitudek hu ustuh ni bilang dad libluh David e patul tep kinastigun Apu Dios ida helag Israel tep ya nemilangan daddan tuu. 25- 31Huyya listaan idan mengippaptek ni kinedangyan ni patul: Hi Asmabet e u-ungngan Adiel hu mengippaptek idan alang niyadda bodegah ni patul di baley tu. Hi Jonathan e u-ungngan Ussiah hu mengippaptek ni bodegah ni patul di probinsiya, yad munisipyu niyad baranggay, anin idan kapangguwalyai. Hi Esri e u-ungngan Kelub hu mengippaptek idan kamangngunnud payew. Hi Simei e iRamah hu mengippaptek idan kamangngunnud kapantennemin grapes. Hi Sabdi e iSepham hu mengippaptek ni bodegah ni meinnum. Hi Baal Hanan e iGeder hu mengippaptek idan keyew e olibah niya sycamore idad duntug di appit ni kakelinnugin aggew. Hi Joas hu mengippaptek ni bodegah ni lanan olibah. Hi Sitrai e iSaron hu mengippaptek idan bakad Saron. Hi Saphat e u-ungngan Adlai hu mengippaptek idan bakad nedeklan. Hi Obil e helag Ismael hu mengippaptek idan kamel. Hi Jehdeiah e iMeremot hu mengippaptek idan donkey. Hi Jasis e helag Haggi hu mengippaptek idan gelding niyadda kalnero. 32Hi Jonathan e kaemmaan David hu nelaing ni konsihal tu. Nekannemneman ey hi-gatu hakey ni kapantuddek etan ni patul ni pinhed tun petuddek. Hi Jehiel e u-ungngan Hakmoni hu mengippaptek idan u-ungngan David e patul. 33Hi Ahithopel hu hakey mewan ni konsihal tu. Hi Hushai e Arkite e gayyum nan David hu hakey pay ni konsihal tu. 34Netey hi Ahithopel et maihullul ni hi-gatu di Abiathar nan hi Jehoiada e u-ungngan Benaiah. Hi Joab hu ap-apuddan sindalun David e patul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\