1 Chronicles 3

1- 3Yadda enem ni u-ungngan David eman ni kaweda tud Hebron meippalpud pengulwan ingganah di udidyan: hi Amnon e inetu hi Ahinoam e iJesreel, hi Daniel e inetu hi Abigail e iKarmel, hi Absalom e inetu hi Maakah e u-ungngan Talmai e patul di Geshur, hi Adonijah e inetu hi Haggit, hi Sephatiah e inetu hi Abital et hi Itream e inetu hi Eglah. 4Emin ida ey neiungngaddad Hebron eman ni nampatulan David et manha-ad diman ni pitun toon et kagedwah. Entanni et man-aldan di Jerusalem et mampatul ni telumpulut tellun toon 5et maiungngadda edum ni u-ungnga tudman. Epat hu u-ungnga dan Bathsheba e u-ungngan Ammiel: hi Simea, hi Sobab, hi Nathan et hi Solomon. 6Wadadda pay hu heyam ni u-ungnga tu e hi Ibhar, hi Elishua, hi Eliphelet, 7hi Nogah, hi Nepheg, hi Japhia, 8hi Elishama, hi Eliada et hi Eliphelet. 9Huyyadda edum ni u-ungnga tu, nem eleg ida mei-dum hu u-ungnga tuddad imbilang tun ahwa tu. Wada u-ungnga tun bii e hi Tamar. 10Huyyadda nanhuluhulul ni nampatul ni helag Solomon: hi Rehoboam, hi Abijah, hi Asa, hi Jehoshapat, 11hi Jehoram, hi Ahasiah, hi Joas, 12hi Amasiah, hi Ussiah, hi Jotham, 13hi Ahas, hi Hesekiah, hi Manasseh, 14hi Amon, et hi Josiah. 15Wada epat ni u-ungngan Josiah: Hi Johanan, hi Jehoiakim, hi Sedekiah et hi Sallum. 16Hi Jehoiachin hu neihullul nan ametu e hi Jehoiakim ni nampatul. Et hi Sedekiah hu neihullul nan Jehoiachin. 17Yadda u-ungngan nan Jehoiachin ni nambalin ni balud di Babilonia: hi Sealtiel, 18hi Malkiram, hi Pedaiah, hi Senassar, hi Jekamiah, hi Hoshama et hi Nedabiah. 19Dewwa u-ungngan Pedaiah e di Serubbabel nan Simei. Dewwa dama u-ungngan Serubbabel e di Meshullam nan Hananiah. Wada hakey ni biin u-ungnga tu e hi Selomit. 20Wadadda pay hu liman u-ungngan Serubbabel e hi Hashubah, hi Ohel, hi Berekiah, hi Hasadiah, et hi Jushab Hesed. 21Dewwa u-ungngan Hananiah e di Pelatiah nan Jeshaiah. Hi Jeshaiah hu aman Rephaiah e aman Arnan e aman Obadiah e aman Sekaniah. 22Wada hakey ni u-ungngan Sekaniah e hi Semaiah. Lima inap-apu tu e hi Hattus, hi Igal, hi Bariah, hi Neariah, et hi Saphat. 23Tellu u-ungngan Neariah e hi Elioenai, hi Hiskiah et hi Asrikam. 24Pitu u-ungngan Elioenai e hi Hodabiah, hi Eliashib, hi Pelaiah, hi Akkub, hi Johanan, hi Delaiah, et hi Anani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\