1 Chronicles 4

1Yadda helag Judah: hi Peres, hi Hesron, hi Karmi, hi Hur et hi Sobal. 2Hi Reaiah e u-ungngan Sobal hu aman Johat. Hi Johat hu amad Ahumai nan Lahad e nahlagan idan iSorah. 3- 4Nahlag di Kaleb nan Eprat et wada hi Hur e pengulwan. Nahlag hi Hur et humman ida nambebley di Bethlehem. Tellu u-ungngan Hur: hi Etham, hi Penuel et hi Eser. Nahlag hi Etham et wadadda tellun u-ungnga tu e hi Jesreel, hi Isma et hi Idbas et ya hakey ni biin hi Haselelponi. Yadda helag Penuel hu nambebley di Gedor, ey yadda helag Eser hu nambebley di Hushah. 5Hi Ashur e nahlagan idan nambebley di Tekoa ey dewwa ahwa tu e di Helah nan Naarah. 6Epat hu lakin u-ungngad Ashur nan Naarah e hi Ahussam, hi Hepher, hi Temeni et hi Haahastari. 7Wada epat ni lakin u-ungngad Ashur nan Helah e hi Seret, hi Ishar, hi Etnan, 8et hi Kos e nahlagan di Anub nan Sobebah niyaddan emin hu helag Aharhel e u-ungngan Harum. 9Wada hakey ni lakin hi Jabes e kametettebal ni hi-gadan emin ni han-aaggi. Nanlehhanan inetu eman ni nengiungngaan tun hi-gatu et mukun Jabes impangngadan tun hi-gatu. 10Nandasal hi Jabes ni Dios idan helag Israel e kantud dasal tuy "Bendisyoni muwak anhan e Apu Dios et idwatan muwak ni melakkeb ni puyek. Ey baddangi muwak et eggak ipahding hu lawah ni umhulun ni panhelheltapak." Dingngel Apu Dios huyyan dasal tu et idwat tu hu imbagetud dasal tu. 11Hi Kelub e agin Suhah ey nahlag et wada u-ungnga tu e hi Mehir e aman Eston 12e amad Bet Rapha, hi Paseah et hi Tehinnah e aman Ir Nahas. Nambebley idad Rekah hu helag da. 13Dewwa lakin u-ungngan Kenas e di Otniel nan Seraiah. Dewwadda dama u-ungngan Otniel e di Hathat nan Meonothai. 14Nahlag hi Meonothai et wada hi Oprah. Nahlag hi Seraiah et wada hi Joab e nahlagan idan nambebley di Ge Harashim. Neingedan humman di bebley da tep emin ida nambebley diman ey nelaing ida et daka kapyaan emin. 15Yadda u-ungngan Kaleb e u-ungngan Jephunneh ey hi Iru, hi Elah et hi Naam. Hi Kenas hu u-ungngan Elah. 16Hi Jehallelel ey epat hu u-ungnga tu: hi Sip, hi Siphah, hi Tiria et hi Asarel. 17- 18Yadda u-ungngan Esrah ey hi Jether, hi Mered, hi Epher et hi Jalon. Inahwan Mered hi Bithiah e u-ungngan patul di Egypt et maweda hu hakey ni biin u-ungnga da e hi Miriam niyadda etan dewwan laki e di Sammar nan Isbah e nahlagan idan nambebley di Estemoa. Inahwa mewan nan Mered hu hakey ni biin helag Judah et maweda tellun u-ungnga da e hi Jered hu hakey e nahlagan idan nambebley di Gedor. Hi Heber hu meikkadwa e nahlagan idan nambebley di Soko. Et hi Jekuthiel hu meikkatlu e nahlagan idan nambebley di Sanoah. 19Hi Hodiah ey inahwa tu agin Naham. Yadda u-ungngan ahwan Hodiah ey hi aman Keilah e Garmite et hi Estemoa e Maakathite. 20Hi Simon ey epat hu u-ungnga tu e hi Amnon, hi Rinnah, hi Benhanan et hi Tilon. Dewwa u-ungngan Ishi e di Sohet nan Bensohet. 21Yadda helag Selah e u-ungngan Judah ey hi Er e nahlagan idan nambebley di Lekah, hi Laadah e nahlagan idan nambebley di Mareshah, yadda etan nangkelaing ni man-ebbel e nambebley idad Bet Asbea, 22hi Jakim niyadda tuun nambebley di Koseba, hi Joas, et hi Sarap e nan-ap-apud Moab niyad Jashubi Lehem. Emin ida huyyan ngadan ey nalpud nebayag ni neitudek ni dokumintuh. 23Yadda edum ni helag Selah ey ida kamengennapyan pulan banga e ingngunuan da etan patul. Nambebley idad Nethim niyad Gederah. 24Hi Simeon ey lima u-ungnga tu e hi Nemuel, hi Jamin, hi Jarib, hi Serah et hi Saul. 25Ya u-ungngan Saul ey hi Sallum e aman Mibsan e aman Misma. 26Hi Misma hu aman Hammuel e aman Sakkur e aman Simei. 27Hampulut enem hu u-ungngan Simei ey enem ida biin u-ungnga tu. Nem natpeng ida hu u-ungngaddan agi tu. Humman gaputun daddakkel idan peteg helag Judah nem hi Simeon. 28Ingganah eman ni nampatulan David ey nampambebley ida helag Simeon di Beersheba, yad Moladah, yad Hasarshual, 29yad Bilhah, yad Esem, yad Tolad, 30yad Bethuel, yad Hormah, yad Siklag, 31yad Bet Markabot, yad Hasarsusim, yad Betbiri niyad Saaraim. 32Nambebley ida pay di Etham, yad Ain, yad Rimmon, yad Token, yad Ashan, 33niyaddad nanlinikweh ni bebley ingganah di Baalat. Huyyadda hu neilistan bebley idan aammed da. 34- 38Huyyadda kamengipappangngulun helag Simeon: hi Meshobab, hi Jamlek, hi Joshah e u-ungngan Amasiah, hi Joel, hi Jehu e u-ungngan Joshibiah e u-ungngan Seraiah e u-ungngan Asiel, hi Elioenai, hi Jaakobah, hi Jeshohaiah, hi Asaiah, hi Adiel, hi Jesimiel, hi Benaiah, hi Sisa e u-ungngan Siphi e u-ungngan Allon e u-ungngan Jedaiah e u-ungngan Simri e u-ungngan Semaiah. 39Entanni ey kamangkedakkel helag da et mampalaw idad appit ni kakelinnugin aggew di Gerar et ipattul da animal dad nandeklan di diman kad-an ni bebley. 40Dinteng da humman ni bebley ni kayyaggud ni pampattulan e melakkeb niya eleg likwehen ni duntug ey melinggep ni peteg diman. Yadda helag Ham hu sigud ni nambebley diman. 41Yan nampatulan nan Hesekiah di Judah ey limmaw ida huyyan netenten ni tutu-ud Gerar et gubaten dadda humman ni helag Ham niyadda Meunite ni nambebley diman. Et degyunan dadda et hi-gada maihullul ni nambebley diman, tep kayyaggud humman ni bebley ni pampattulan tep dakel hu kennen ni kalneroh da. 42Wada mewan limanggatut ni helag Simeon ni nampalaw di Edom di appit ni kasimmilin aggew. Yadda nengipengulun hi-gada ey yadda u-ungngan Ishi e hi Pelatiah, hi Neariah, hi Rephaiah et hi Ussiel. 43Pintey dadda natdaan ni Amalekite di diman Edom et hi-gada mambebley diman neipalpun nunman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\