1 Chronicles 9

1Emin ida helag Israel ey neilistadda meippuun di pamilyah dan neitudek di Libluh idan Patul di Israel. Yadda tutu-ud Judah ey neilaw idan balud di Babilon tep humman kastigu dan liwat da. 2Yadda nemangulun nambangngad di nambebleyan da ey yadda edum ni helag Israel. Wadadda neikuyug ni hi-gadan padi, yadda helag Levi niyadda aaggi dan kamansilbid Tempol. 3Immalidda helag Judah, yadda helag Benjamin, yadda helag Epraim niyadda helag Manasseh et manha-ad idad Jerusalem. 4Ya hakey ni pamilyah ni nambangngad ey ya pamilyah Uthai e u-ungngan Ammihud e u-ungngan Omri e u-ungngan Imri e u-ungngan Bani e helag Peres e u-ungngan Judah. 5Ya damad helag Selah ey nambangngad hi Asaiah niyadda u-ungnga tu. 6Yaddad helag Serah ey nambangngad hi Jeuel niyadda aaggi tu. Ya bilang dan emin ni helag Judah ni nambangngad ey 690. 7Yadda helag Benjamin ni nambangngad di Jerusalem ey hi Sallu e u-ungngan Meshullam e u-ungngan Hodabiah e u-ungngan Hassenuah, 8hi Ibneiah e u-ungngan Jeroham, hi Elah e u-ungngan Ussi ey inap-apun Mikri, et hi Sepahtiah e u-ungngan Reuel e u-ungngan Ibnijah. 9Emin ida ey hi-gada nengipappangngulun helag da niya neilistaddad listaan ni tenten ni aammed da. Ya bilang emin ni nambangngad ni helag Benjamin ey 956 ni pamilyah. 10Yadda padin nambangngad di Jerusalem ey: hi Jedaiah, hi Jehoarib, hi Jakin 11hi Asariah e u-ungngan Hilkiah e u-ungngan Meshullam e u-ungngan Sadok e u-ungngan Meraiot e u-ungngan Ahitub. Hi Asariah hu keta-ta-geyyan saad tud Tempol. 12Nambangngad dama hi Adaiah e u-ungngan Jeroham e u-ungngan Pashur e u-ungngan Malkijah, et hi Maasai e u-ungngan Adiel e u-ungngan Jahserah e u-ungngan Meshullam e u-ungngan Meshillemit e u-ungngan Immer. 13Ya bilang emin idan padin nambangngad ey 1,760. Hi-gada nengipappangngulun helag da. Neka-amta da ingngunu dad Tempol. 14Yadda helag Levi ni nambangngad di Jerusalem ey hi Semaiah e u-ungngan Hassub e u-ungngan Asrikam e u-ungngan Hashabiah e helag Merari, 15hi Bakbakkar, hi Heres, hi Galal, hi Mattaniah e u-ungngan Mika e u-ungngan Sikri e u-ungngan Asap, 16hi Obadiah e u-ungngan Semaiah e u-ungngan Galal e u-ungngan Jeduthun, et hi Berekiah e u-ungngan Asa e u-ungngan Elkanah e nekibebley idan iNetophah. 17Huyyaddan guwalyad Tempol ni nambangngad di Jerusalem ey hi Sallum, hi Akkub, hi Talmon, hi Ahiman et yadda agi da. Hi Sallum hu ap-apu da. 18Huyyadda hu kamangguwalyad heggeppan ni patul di appit ni kasimmilin aggew. Hi-gada guwalyan nunman di heggeppan di kampuddan helag Levi. 19Hi Sallum e u-ungngan Kore niya inap-apun Ebiasap niyadda aaggi tun helag Korah hu kamangguwalyad heggeppan di Tabernacle Apu Dios henin ngunun aammed dan nunman e hi-gada ngenamung ni mampaptek di Tabernacle. 20Hi Pinehas e u-ungngan Eleasar hu ap-apu da la ey binenaddangan Apu Dios. 21Hi Sekariah e u-ungngan Meshelemiah ey guwalya damadman. 22Ya bilang emin idan guwalyad heggeppan ey dewanggatut et hampulut dewwa. Huyyadda hu neputuk di helag da meippuun di tenten ni aammed da. Ey hi David e patul et hi Samuel e prophet hu nemutuk lan aammed da tep ida kameiddinel. 23Hi-gada niyadda helag da hu nannaneng ni mangguwalyadman. 24Ida kamangguwalyad etan di epat ni heggeppan: yad appit ni kasimmilin aggew niyad tuka kelinnugi, yad north niyad south. 25Yadda aaggidan wadad edum ni bebley ey ida kaum-alin umbaddang ni hi-gadan mangguwalyan hampipitun aggew. 26Yadda etan epat ni ap-apuddan guwalyan helag Levi idan emin ey hi-gada nei-kudan idan kuwaltuh niyadda bodegah di Tempol. 27Ida kamanha-ad di neihnup diman Tempol tep ya ngunu da ey ida kamangguwalyan hileng niyan kawwalwal niya hi-gada kamengibbeghul idan eheb ni kakkabbuhhan. 28Yadda edum ni helag Levi hu kamengippaptek idan kameussal di kapandeyyawi. Daka ang-angadda usal ni kamei-hep ma-lat meipahgep ni emin hedin negibbuh neusalan da, et endi an metellak. 29Yadda dama edum ni hi-gada ey daka ippaptek etan ida edum ni kameussal henin alinah, ya meinnum, ya lana, ya insensoh niyadda kameikkamdug ni mengippebanglu. 30Nem yadda padi kamengiddaddan ni bangbanglu niya kaikkamdug ni mengippebanglu. 31Hi Mattithiah e pengulwan ni u-ungngan Sallum e helag Korah hu neidinelan ni ngunun mengapyan sinapay ni kamei-appit nan Apu Dios. 32Ey yadda helag Kohat hu kan ngunun mengapyan sinapay di Tempol ni Sabaduh. 33Yadda edum ni helag Levi hu kamampaptek ni a-appeh niyadda kapetnul di Tempol. Hi-gada niyadda kamengipappangngulun pamilyah dan helag Levi ey ida kamanha-ad di Tempol et eleg ida mekingngunnun edum ni ngunu tep wada neduttuk ni nei-kud ni ngunu dan kawwalwal niyan hileng. 34Emin ida huyyan nengadan ey hi-gada kamengipappangngulun pamilyah dan helag Levi meippuun di netenten ni aammed da e nambebley idad Jerusalem. 35Hi Jeiel hu nahlagan idan nambebley di Gibeon. Hi Maakah hu ngadan ni ahwatu. 36Ya ngadan idan u-ungnga tu ey hi Abdon e pengulwan, hi Sur, hi Kish, hi Baal, hi Ner, hi Nadab, 37hi Gedor, hi Ahio, hi Sekariah et hi Miklot. 38Hi Miklot hu aman Simeam. Nambebley ida helag dad Jerusalem e neihnup idad edum ni aaggi da. 39Hi Ner hu aman Kish e aman Saul. Hi Saul ey epat hu u-ungnga tu: hi Jonathan, hi Malkishua, hi Abinadab et hi Esbaal. 40Hi Jonathan hu aman Meribbaal e aman Mikah. 41Wadadda epat ni u-ungngan Mikah: hi Pithon, hi Melek, hi Tarea et hi Ahas. 42Hi Ahas hu aman Jarah e wadadda tellun u-ungnga tu e hi Alemet, hi Asmabet et hi Simri e aman Mosa. 43Hi Mosa hu aman Binea. Hi Binea hu aman Rephaiah. Hi Repahiah hu aman Eleasah. Hi Eleasah hu aman Asel. 44Wada enem ni u-ungngan Asel: hi Asrikam, hi Bokeru, hi Ismael, hi Seariah, hi Obadiah et hi Hanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\