1 Kings 16

1Immehel hi Apu Dios nan hi Jehu e prophet e u-ungngan Hanani, et tu ehelen nan Baasha e kantuy 2"Yan nunman ey heni daka pini-dit di dep-ul et pambalin dakan patul idan tuuk ni iIsrael, nem inu-unnud mu hu impahpahding Jeroboam ni nanliwat, et ipengulum ida tuuk ni manliwwat et humman nakka umbunget. 3Huyya gaputun bahbahen daka et yadda pamilyah mu henin nemahbahak ni helag Jeroboam e u-ungngan Nebat. 4Pangkennen alin ahhu ida agim ni mettey eyad bebley, niya kennen alin sisit hu mettey di a-allaw tu." 5Emin ida neipenahding ni nampatulan Baasha ey neitudek di Libluh idan Patul di Israel. 6Netey hi Baasha et maikulung di Tirsah et maihullul hu u-ungngatu hi Elah ni nampatul. 7Yan nunman la ey binegan Apu Dios hi Jehu e prophet ni u-ungngan Hanani et ehelan tu hi Baasha et yadda pamilyah tu, tep impabunget tu hi Apu Dios gapuh idan lawah ni impahpahding tu, henin impenahding nan Jeroboam e nemangulun nampatul ey gapuh pay ni nemateyan tun emin ni pamilyah Jeroboam. 8Yan meikkadwampulut enem ni toon ni nampatulan Asa di Judah ey nampatul hi Elah e u-ungngan Baasha di Israel et man-ap-apud Tirsah ni dewwan toon. 9Hi Simrih e hakey ni opisyal tu, e ap-apuddan kagedwah ni bilang idan sindalun kamangkalesah ey nannemnem ni lawah ni pehding tu etan ni patul. Wadan nunman etan patul e hi Elah di Tirsah e ida kamenginnum di baley Arsah e kamengippaptek ni baley patul, ey kamangkebutteng. 10Himmegep hi Simrih di baley Arsah et pateyen tu hi Elah et hi-gatu maihullul ni patul. Neipahding huyya eman ni meikkadwampulut pitun toon ni nan-ap-apuan nan Asa e patul di Judah. 11Nampatul hi Simrih ey impapetey tun emin hu pamilyah nan Baasha, yadda agitu et yadda gagayyum tu et endi an natdaan ni lakin hi-gada anin hakey. 12Humman ni impahding Simrih e pintey tudda emin hu pamilyah Baasha hu inamnuan ni inhel Apu Dios ni nunman nan hi Jehu e prophet meippanggep nan Baasha. 13Neipahding humman tep ya liwat ni impenahding di Baasha nan Elah e han-ama, niya nengipappangnguluan daddan tutu-un manliwwat, e dinaydayaw da hu dios ni kinapyan tuu et pabunget da hi Apu Dios e Dios idan helag Israel. 14Emin hu impahding Elah ey neitudek di Libluh idan Patul di Israel. 15Nampatul hi Simrih di Tirsah di Israel eman ni meikkadwampulun pitun toon ni nampatulan Asa di Judah, nem pitun aggew ni ebuh nampatulan tu. Yan nunman ey ginubat ni sindalun Israel hu Gibeton e bebley di Pilistia. 16Yan nangngelan idan nunman ni sindalu e pintey Simrih hu patul da ey pinutuk da hi Omrih e ap-apu dan meihhullul ni mampatul di Israel. 17Hini-yan di Omrih et yadda sindalu tu hu Gibeton et da gubaten hu Tirsah. 18Inang-ang Simrih e hinggep da etan bebley et lumaw etan di nehammad ni kuwaltuh di bawang ni palasyoh et legaben tu hu palasyoh et matey diman. 19Neipahding humman tep ya liwat ni impahding tun Apu Dios e inu-unnud tu hu impenahding lan Jeroboam e patul et humman gaputun nanliwat ida dama tuud Israel. 20Emin hu impahding Simrih, anin ya nannemneman tun lawah ni impahding tu etan ni patul, ey neitudek di Libluh idan Patul di Israel. 21Yadda tuud Israel ey negedwadda tep ya edum ey pinhed dan hi Tibnih e u-ungngan Ginat hu mampatul. Yadda dama edum ey hi Omrih hu pinhed da. 22Nem entanni ey yadda hu tuun neminhed nan Omrih hu nengapput. Netey hi Tibnih et hi Omrih hu nambalin ni patul. 23Nampatul hi Omrih di Israel ni meikkatelumpulut hakey ni toon ni nampatulan Asa di Judah, et man-ap-apun hampulut dewwan toon. Enem ni toon hu nanha-adan tud Tirsah. 24Entanni ey gintang tu etan duntug di Samaria ni enem ni libun silber nan Semer. Hinammad tun linuhud humman ni duntug et kapyaen tun bebley et ngadnan tun Samaria tep Semer hu ngadan ni kan puyek. 25Nem hi Omrih hu nemahhig ni peteg hu nanliwatan tun Apu Dios, tep nema-ma-ma hu impahding tun lawah nem yadda neitu-nudan tun nampatul. 26Heni lan Jeroboam e nemangulun nampatul e impabunget tu hi Ap-Apu e Dios idan helag Israel tep ya liwat tu niya nengipappangnguluan tuddan tuun manliwwat e dinaydayaw da hu tuttu-un dios ni kinapkapyan tuu. 27Emin hu impahding Omrih ni nampatulan tu ey neitudek di Libluh idan Patul di Israel. 28Netey hi Omrih et maikulung di gungat idan aammed tud Samaria, et maihullul ni mampatul hi Ahab e u-ungnga tu. 29Nampatul hi Ahab e u-ungngan Omrih di Israel eman ni meikkatelumpulut walun toon ni nampatulan Asa di Judah, et manha-ad di Samaria ni dewampulut dewwan toon. 30Nemahhig mewan nanliwatan tun Apu Dios nem yadda neitu-nudan tun patul. 31Beken ni ebuh hu nanliwatan tun henin nanliwatan Jeroboam hu binungetan Apu Dios ni hi-gatu, nem gapu tep inahwa tu pay hi Jesebel e u-ungngan Etbaal e patul di Sidon et dayawen tu hi Baal. 32Binehwat tu hu tempol di Samaria ni pandeyyawan dan Baal et mengapyan pan-appitan diman. 33Nengapya mewan ni kei-ingngeh ni biin dios e hi Asherah. Huyya gaputun daddakkel hu impahding tun nengipebunget ni Ap-Apu e Dios idan helag Israel, nem yadda etan patul ni neitu-nudan tu. 34Nunman ni nampatulan Ahab hu nengiyayyaggudan nan Hiel e iBethel ni Jericho. Kapangkapyaan Hiel hu pengibbehwatan ni nunman ni bebley, ey netey hu pengulwan ni lakin u-ungnga tu e hi Abiram. Ginibbuh tun inha-ad ida hu eheb nunman ni bebley, ey netey mewan hu udidyan ni lakin u-ungnga tu e hi Segub. Huyyaddan neipahding hu inamnuan ni inhel Apu Dios ni nunman nan Joshua e u-ungngan Nun meippanggep ni Jericho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\