1 Kings 4

1Hi Solomon hu patul di emin ni kebebbebley di Israel, 2et huyyadda hu eta-gey ni opisyal tu: Hi Asariah e u-ungngan Sadok hu padi. 3Di Elihorep nan Ahijah e u-ungngan Sisha hu kamengittuddek idan meippanggep ni kamekapkapya etan di bebley. Hi Jehoshaphat e u-ungngan Ahilud hu kamengippaptek etan idan kameittuddek. 4Hi Benaiah e u-ungngan Jehoiadah hu ap-apuddan emin ni sindalu. Di Sadok nan Abiathar hu padi. 5Hi Asariah e u-ungngan Nathan hu ap-apuddan gobernor. Hi Sabud e u-ungngan Nathan hu padin konsihal nan hi Solomon e patul. 6Hi Ahishar hu kamenang-ang idan bega-en di baley ni patul. Hi Adoniram e u-ungngan Abdah hu kamenang-ang-ang idan nepillit ni mangngunnu. 7Wada pay hu hampulut dewwan pinutuk Solomon ni manggobernor di Israel. Hi-gada hu ngenamung ni kennen di baley ni patul. Hakey ni bulan ni ya hakey ni hi-gada hu ngenamung ni mengidwat ni emin ni kennen di baley ni patul. 8Huyyadda ngadan idan nunman ni hampulut dewwan gobernor niya ngadan idan bebley ni pan-ap-apuan da: hi Ben Hur hu gobernor di Epraim. 9Hi Ben Deker hu gobernor idad bebley e Makas, Saalbim, Bet Semes, Elon et ya Bet Haman. 10Hi Ben Hesed hu gobernor etan di dewwan bebley e Arubbot et yad Sokoh, et yad emin ni bebley di Heper. 11Hi Ben Abinadab e ahwatu hi Taphat e hakey ni u-ungngan Solomon ey gobernor di emin ni bebley di Dor. 12Hi Baanah e u-ungngan Ahilud hu gobernor di bebley di Taanak, et yad Megiddo et yad emin ni bebley di Bet Shan e neihnup di Sarethan e wadad south di Jesreel. Ya sakup ni pan-ap-apuan tu ey meippalpud Bet Shan ingganah di Abel Meholah et yad Jokmeam. 13Hi Ben Geber hu gobernor di Ramot di Gilead et yaddad etan di ekka-kut ni bebley di Gilead e bebley ni helag Jair e helag Manasseh, et yaddad bebley di Argob di Bashan. Na-nem ni emin ida huyyan bebley ni linikweh diman ni sinuping dan eta-gey niya giniling hu eheb tu. 14Hi Ahinadab e u-ungngan Iddo hu gobernor idad bebley di Mahanaim. 15Hi Ahimaas e ahwan Basemat e u-ungngan Solomon hu gobernor di emin ni bebley di Naptali. 16Hi Baana e u-ungngan Hushai hu gobernor idan bebley di Asher anin ni Bealot. 17Hi Jehoshaphat e u-ungngan Paruah hu gobernor idan bebley di Issakar. 18Hi Simei e u-ungngan Ela hu gobernor idan bebley di Benjamin. 19Hi Geber e u-ungngan Uri hu gobernor idan bebley di Gilead e nan-ap-apuan lan Sihon e patul ni iAmor et hi Og e patul ni iBashan. Ey wada pay hu pinutuk Solomon e patul ni hakey ni man-ap-apuddan emin ni bebley di Judah niyad Israel. 20Ya kedakkel ni tutu-ud Judah et yad Israel ey henin kedakkel ni palnah di gilig ni baybay. Dakel hu kennen da niya innumen da ey ida kamampan-an-anla. 21Ya sinekup ni nan-ap-apuan Solomon ey emin hu bebley ni meippalpud Wangwang e Euphrates ingganah di Pilistia et lumaw lad pappeg ni Egypt. Ida kamambeyyad emin ni hi-gatun buwis ey hi-gatu ap-apuda ingganah ni neteyyan tu. 22Ya mahapul Solomon ni kennen ni han-aggew di baley da ey hanggatut et neliman sakuh ni pinun alinah, telunggatut ni sakuh ni kennen e henin begah, 23hampulun bakan daka ia-allain kennen da, hampulut dewwan bakan kameippattul, hanggatut ni kalneroh niya gelding, yadda makwah, yadda manuk, yadda gawgawa niyadda sisit. 24Nan-ap-apu hi Solomon di emin ni bebley di appit di kakelinnugin aggew, hedin wada itad Euphrates e Wangwang meippalpud Tipsah ingganah di Gaza. Emin ida hu patul diman ni bebley ey hi-gatu daka u-unnuda. Ey kayyaggud pay hu kapekiddagyumiddan papatul di nangkeihnup ni bebley dadman. 25Yan nan-ap-apuan Solomon ey melinggep ida tuud Israel et yad Judah et wada hakkeyey kamakaddinel di nanha-adan tu. Meippalpud Dan ingganah di Beersheba ey wada hakey ni pamilya ey wada baley tu niya pantenneman tu. 26Hi Solomon e patul ey wada hu na-pat ni libun pukkungngan ni kebayyun kamangguyyud ni kalesah niya hampulut dewwan libun kebayyu tun kamei-ussal di gubat. 27Yadda etan hampulut dewwan gobernor ey nei-peng idad bulan ni mengillaw ni kennen ni mahapul di baley Solomon. Mahapul ni ang-angen da et eleg ida mangkulang di hipan kennen. 28Da pay kaillaw hu daka pekkan ni kebayyun daka ussalad gubat et yadda etan edum ni kebayyun daka pangngunnu. 29Indawtan Apu Dios hi Solomon ni kamengippetngan laing, ya et-eteng ni kabaelan ni kapan-ewwat niya dakel ni inamta tu. 30Nelalla-ing nem yadda kelaingan ni tutu-ud appit ni kasimmilin aggew niyad Egypt. 31Hi-gatu kelalla-ingan ni emin ni tuu. Nelalla-ing nem di Ethan e helag Ezra, hi Heman et di Kalkol nan Darda e u-ungngaddan Mahol. Nandingngel hu ngadan Solomon di emin ni nanlinikweh ni bebley. 32Intudek tu tellun libun kandan proverbs et ya hanlibu et liman a-appeh. 33Inamta tu niya intuttuddu tu meippanggep ni kameitnem, henin keyew e sedar di Lebanon niya kandan hyssop ni kaumtemel di tuping, yadda meippanggep ni animal, sisit, et yadda mategud danum. 34Nandingngel hu laing tud kebebbebley, et humman hu, emin ida patul di kebebbebley ey immitu-dak idan tuu dan an mandedngel ni hi-gatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\