1 Samuel 5

1Yan nemiliwan idan iPilistia ni Kaban Apu Dios, ey intabbitabbin da e inlapu dad Ebeneser et ilaw dad Asdod e et-eteng ni bebley da. 2Da inha-ad di baley etan ni tuttu-un dios da e hi Dagon et intakdul da. 3Newa-wan nunman ey inang-ang idan tuud Asdod e na-gah etan tuttu-un dios da e hi Dagon. Nanlukbub di hinanggan etan ni Kaban Apu Dios, et ibangngad da etan di neiha-adan tu. 4Nem newa-wa mewan ey inang-ang da e na-gah mewan e nanlukbub di hinanggan etan ni Kaban Apu Dios, ey neputul hu ulu tu niya na-kal ida ngamay tu e neipassik di petek ni habyen. Ebuh etan annel tun nannaneng ni endi nebahbah. 5Humman gaputun eleg idan hekey umgasin hu padin Dagon et yadda edum ni kaumhehgep di tempol Dagon etan di na-gahan tu. 6Nemahhig nengastigun Apu Dios idan tuud Asdod et yadda etan tuud nanlinikweh ni bebley da e wineda tu nangkemukkel ni laman di annel da. 7Humman gaputun kan idan tuud Asdod ey "Mahapul ni me-kal di deya etan kaban ni dios idan helag Israel, tep nemahhig tuka pengastigun hi-gatsu et hi Dagon e dios tayu." 8Impaeyag dadda etan liman patul di Pilistia et kandan hi-gaday "Hipa pehding tayun kaban ni dios idan helag Israel?" Ey kan idan nunman ni liman patul ey "Ilaw yud Gath," et ilaw dad Gath e hakey mewan ni bebley di Pilistia. 9Yan nunman ni neiha-adan tud Gath ey kinastigu mewan Apu Dios ida nambebley diman et nemahhig takut da. Wineda tu hu nangkemukkel ni laman di annel dan emin, anin idan u-ungnga, nea-amma niya nei-inna. 10Inlaw idan tuud Gath humman ni Kaban Apu Dios di Ekron e hakey mewan ni bebley di Pilistia nem yan nengidtengan dadman ey kamantetekkuk ida tuudman e kanday "In-ali da eyad bebley tayu hu kaban ni dios idan helag Israel et pateyen daitsu." 11Impaeyag idan tuudman emin ida patul di Pilistia et kan idan nunman ni liman patul ey "Pebangngad yu ew etan kaban ni dios idan helag Israel ma-lat eleg itsu matey emin, anin idan pamilyah tayu." Mukun dakel ida netey ni tuu tep nemahhig hu nengastigun Apu Dios ni hi-gada. Et humman hu nemahhig hu takut da. 12Yadda etan natdaan ni eleg matey ni hi-gada ey newada nangkemukkel ni laman di annel da, et ida kapehemmehemmek idan dios da ma-lat baddangan dadda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\