2 Chronicles 12

1Nem yan neihammadan ni nan-ap-apuan Rehoboam ey inwalleng tu hu Tugun Apu Dios et iu-unnud idan emin ni tutu-un hi-gatu. 2Et yan meikkelliman toon ni nan-ap-apuan tu ey kinastigun Apu Dios ida tep ya nengiwallengan dan hi-gatu et gubaten ni patul di Egypt e hi Sishak hu Jerusalem 3e inusal tu hanlibu et dewanggatut ni kalesah, na-nem ni libun sindalun nampangkebayyu ey nei-dum ida pay hu iLibya, yadda iSukkot niyadda iSudan et dakel idan peteg e eleg ida mebillang. 4Sinekup Sishak ida bebley ni nehammad luhud tud Judah et mampalaw di Jerusalem. 5Entanni et lumaw hi Semaiah e prophet di kad-an di Rehoboam e patul niyadda kamengipappangngulun iJudah ni neamung di Jerusalem tep imbesikan da hi Sishak. Et kantun hi-gaday "Kan Apu Dios ey 'Inwalleng yuwak, et humman hu, iwwalleng dakeyu daman hi-gak et ngenamung hu pehding Sishak ni hi-gayu.' " 6Inebulut nan Rehoboam niyadda etan kamengipappangngulu e nanliwat ida et kanday "Neiptek numan hi Apu Dios ni hipan pehding tun hi-gatsu." 7Inang-ang Apu Dios e inebulut dan nanliwat ida ey immehel mewan nan Semaiah et kantun hi-gatuy "Kaebbulutaddan nuntan ni tuu e nanliwat ida, et humman hu, eggak ida ew pakabbahbahan pengubbatan Sishak ni hi-gada. Nem meka-apput ida et ngannganih idan mettey emin. Anin ni hanniman meippahding e eleg mekabbahbah hu Jerusalem gapuh ni bunget ku. 8Sekkupen Sishak hu bebley da et mambalin idan bega-en tu, et yan nunman ali pengamtaan da e kedukdul hu mansilbin hi-gak nem ya mansilbin tuun ap-apu." 9Et umli hi Sishak di Jerusalem et alen tun emin hu nangkebalol ni wadad Tempol niyad palasyoh, anin idan balituk ni happiyaw ni kinapya lan Solomon. 10Entanni et hullulan nan Rehoboam ida humman ni balituk ni happiyaw ni giniling et idinel tuddan ap-apun guwalyad eheb ni palasyoh tu. 11Hedin umlaw di Tempol hi Rehoboam e patul ey ussalen idan guwalya huyyaddan happiyaw ey han da mewan imbangngad di kuwaltuh ni guwalya. 12Na-kal hu bunget Apu Dios et eleg tu patyen hi Rehoboam, tep nantuttuyyun nanliwatan tu et mampekumbabah. Ey kayyaggud law hu neipahpahding di Judah. 13Neihammad hu nan-ap-apuan Rehoboam di Jerusalem ey intultuluy tun nan-ap-apu. Na-pat et hakey hu toon tun nampatulan tu et man-ap-apun hampulut pitun toon di Jerusalem e bebley ni pinilin Apu Dios di emin ni nambebleyan idan helag Israel ni penaydayawan dan hi-gatu. Hi Naamah hu inetu e iAmmon. 14Lawah impahding tu tep eleg tu hengngudan amtaen hu pinhed Apu Dios ni meippahding. 15Yadda impahding Rehoboam ni laputu ingganah ni neteyyan tu ey neitudek di Libluh Semaiah e prophet niyad Libluh Iddo, e hakey mewan ni prophet, e neitudekan ni tenten ni aammed idan helag Israel. Di Rehoboam nan Jeroboam ey nanggubagubat ida. 16Entanni ey netey hi Rehoboam et maikulung di gungat idan patul di Bebley David et maihullul hi Abijah e u-ungngatun nampatul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\