2 Chronicles 17

1Neihullul hi Jehoshaphat nan ametu e hi Asa ni nampatul et ihammad tu nan-ap-apuan tud Judah ma-lat beken ni nelakah ni gubbaten idan iIsrael. 2Impustuh tudda sindalud kebebbebley di Judah e nehammad ni neluhud ni batu, yadda bebley di nedunduntug niyadda bebley ni sinekup ametu e hi Asa di Epraim. 3Binendisyonan Apu Dios hi Jehoshaphat tep inu-unnud tu hu impahding ametu e eleg tu dayawen hi Baal. 4Inu-unnud tu tugun Apu Dios e Dios ametu niya nansilbin hi-gatu et eleg tu iu-unnud ni impahding idan patul di Israel. 5Et humman hu, inhammad Apu Dios hu nan-ap-apuan Jehoshaphat di Judah. Emin ida tuu tu ey in-alian dan iddawat dan hi-gatu et kumedangyan, ey et-eteng ni lispituh dan hi-gatu. 6Ingkahhakey tu nemnem tun nansilbin Apu Dios ey binahbah tuddan emin hu kapenaydayawin beken ni makulug ni dios niyadda tukud ni biin dios e hi Asherah di Judah. 7Yan meikkatlun toon ni nan-ap-apuan tu ey intu-dak tudda huyyan opisyal tun mantuttuddud kebebbebley di Judah: hi Benhail, hi Obadiah, hi Sekariah, hi Nethanel et hi Mikaiah. 8Neikuyug ida heyam ni helag Levi niya dewwan padi. Ya ngadan idan nunyan helag Levi ey hi Semaiah, hi Nethaniah, hi Sebadiah, hi Asahel, hi Semiramot, hi Jehonathan, hi Adonijah, hi Tobijah et hi Tobadonijah. Ey yadda padin nekilaw ey di Elishama nan Jehoram. 9Intabin da hu libluh ni Tugun Apu Dios et lumaw idad kebebbebley di Judah ni mantuttuddu. 10Impambalin Apu Dios ni kaumtakut ida hu nampambebley di nanlinikweh di Judah et eleg da gubaten hi Jehoshaphat. 11Yadda edum ni iPilistia ey immidwat idan nan Jehoshaphat ni dakel ni silver niya edum ni indawat da. Ey immidwat ida dama Arab ni pitun libu et pitun gatut ni lakkitun kalneroh niya pitun libu et pitun gatut ni gelding. 12Kamangke-dumi kabaelan Jehoshaphat et memehwat di emin ni bebley di Judah ni nehammad ni luhud ni batu niya nemehwat ni etta-teng ni bebley 13ni nengiha-adan tuddan mahapul da. Inha-ad tud Jerusalem ida nangkelaing ni sindalu 14meippuun di nahlagan da. Hi Adnah hu ap-apuddan sindalun helag nan Judah e telunggatut ni libu hu bilang da. 15Ya meihhayned ey hi Jehohanan e dewanggatut et newalun libu sindalu tu. 16Ya meikkatlu ey hi Amasiah e u-ungngan Sikri e dewanggatut ni libu sindalu tu. (Hi Amasiah ey kaman-am-amleng ni nengabulut ni mansilbin Apu Dios.) 17Ya ap-apuddan sindalun nahlag nan Benjamin ey hi Eliada e hakey ni nelaing ni sindalun dewanggatut hu sindalu tun nan-almas idan happiyaw niya pana. 18Ya meihhayned ni hi-gatu ey hi Jehosabad e hanggatut et newalun libu sindalu tun neka-almasan idan mekiggubbat. 19Huyyadda sindalun kamansilbin patul di Jerusalem ey hin-appil ida dama neipustuh di edum ni bebley di Judah e neluhud ni batu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\