2 Chronicles 22

1Entanni ey piniliddan tutu-ud Jerusalem hi Ahasiah e udidyan ni lakin u-ungngan Jehoram ni meihhullul ni patul. Yadda peppengulwan ni aaggi tun laki ey pintey idan Arab ni nengubatan dan hi-gada, et hi-gatu law nampatul di Judah. 2Dewampulut dewwa toon Ahasiah ni nampatulan tud Judah et man-ap-apun hantoon. Hi Athaliah hu inetu e inap-apun Omri e patul di Israel. 3Lawah ida dama impenahding Ahasiah henin impenahding idan patul di Israel tep sinuttudduan inetu. 4Impenahding tudda lawah ni anggebe-hel Apu Dios henin impenahding ni pamilyah Ahab. Yan neteyyan ametu ey nambalin ida pamilyah Ahab ni konsihal tu et hi-gada himmulun ni nebahbahan tu. 5Inu-unnud Ahasiah hu intugun da et makibaddang nan Joram e patul ni Israel e u-ungngan Ahab. Da ginubat hi Hasael e patul ni Syria di Ramot Gilead ey neliputan hi Joram. 6Et mambangngad di Jesreel ma-lat mapwahan liput tu. Ey hi Ahasiah e patul di Judah ey limmaw ni an nenang-ang ni hi-gatu. 7nem beken ni kayyaggud kumedek nambalinan nunman ni impahding tu. Tep ninemnem dedan law Apu Dios e yan nunman ni lawwan Ahasiah diman hu pengastiguan tun hi-gatu. Yan nunman ni wadadman hi Ahasiah ey immali hi Jehu e u-ungngan Nimsi e pinilin Apu Dios ni memappeg ni nan-ap-apuan ni pamilyah Ahab. 8Yan kapampemetteyin Jehu idan pamilyah Ahab ey neipaddih ni inang-ang tudda etan edum ni opisyal ni Judah niyadda aaggin Ahasiah ni neikuyug ni hi-gatu et patyen Jehu idan emin. 9Entanniy limmaw ida tutu-un Jehu ni an menemmak nan Ahasiah ey hina-kupan dad Samaria e nantaludman. Binelud da et ilaw dan Jehu et patyen tu. Inyayyaggud idan tutu-un ingkulung hi Ahasiah tep kanday "Hi-gatu ey inap-apun Jehoshaphat e kamekangngu-unnud lan Apu Dios." Entanni ey endid pamilyah Ahasiah hu kabaelan tun mampatul. 10Yan nengamtaan nan Athaliah e netey etan u-ungnga tun patul e hi Ahasiah ey in-olden tun petteyen dan emin hu aaggi niya pamilyah Ahasiah di Judah. 11Nem indalunuh Jehosheba ni inewit hi Joas e gelang ni lakin u-ungngan Ahasiah niya etan biin kamengippaptek ni hi-gatu et tudda itlud hakey ni kuwaltuh ni Tempol ma-lat eleg mailegat ni pemetteyan Athalia idan aaggi tu. Hi Jehosheba e ahwan Jehoiada e padi ey agin Ahasiah e u-ungngan Jehoram e patul nunman. 12Impaptek tu hi Joas e intattalu tud Tempol Apu Dios ni enem ni toon ni nan-ap-apuan Athaliah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\