2 Chronicles 7

1Ginibbuh Solomon ni nandasal ey wada immalin apuy ni nalpud kabunyan et giheben tudda neiappit. Ey napnu etan Tempol ni kaumhilin dayaw Apu Dios tep immalidman, 2et eleg pakahgep ida padi tep ya humman ni kaumhilin dayaw tu. 3Inang-ang idan helag Israel humman ni apuy ni nalpud kabunyan niya etan kaumhilin dayaw tud Tempol ey nandukkun ida et iyuung da et dayawen da hi Apu Dios. Kanday "Kayyaggud hi Apu Dios niya kamannananeng impeminhed tu!" 4Et man-appit hi Solomon e patul niyaddan emin hu tuu nan Apu Dios. 5Nan-appit hi Solomon ni dewampulut dewwan libun baka niya hanggatut et dewampulun libun kalneroh niya gelding. Huyya impahding Solomon niyadda edum tun helag Israel ni nengieng-eng ni Tempol Apu Dios. 6Immehneng ida padid neitudun keihha-adan da e nanhihinnanggaddaddan edum dan helag Levi. Daka daydayawa hi Apu Dios e daka pan-ia-appeh hu "Mannananeng impeminhed tu." Ey daka pampetnul ida etan daka petnul ni impekapya lan David e patul. Yadda dama padi ey daka pampetnul tangguyup da ey ida kaman-eh-ehneng ni emin hu helag Israel. 7In-eng-eng Solomon nan Apu Dios etan gawwan dallin ni hinanggan Tempol et man-appit diman ni kagihheban tabaddan animal ni kamei-appit ni pekiddagyuman. Yadman nan-appitan tu tep dakel mei-appit et eleg um-ustuh etan di giniling ni altar ni kinapya tu. 8Nan-am-amleng hi Solomon niyaddan emin hu helag Israel ni nunman ni tsimpuh tep impahding da Piyestah ni Kampun pitun aggew. Dakel idan peteg hu tuun nangkalpud edawwin bebley meippalpud Lebo Hamat di north ingganah di kulukul di Egypt di appit ni south. 9Intu-nud dan in-eng-eng etan altar et mampiyestah ida mewan ni pitun aggew. Ey pitun aggew dama nampiyestahan dan nengipahdingan dan Piyestah ni Kampu. 10Et paenamut Solomon emin ida tuun newa-waan ni meikkadwampulut tellun aggew ni nunman ni meikkeppulun bulan. Ida kaman-am-amleng tep kayyaggud hu impahding Apu Dios nan David, hi Solomon niyadda tuu tun helag Israel. 11Ginibbuh Solomon hu Tempol niya palasyoh tu niya impahding tun emin ida planuh tuddan nunya 12ey nampeang-ang hi Apu Dios ni hi-gatun hileng et kantuy "Dingngel ku dasal mu ey nakka ebbuluta e huyyan Tempol hu pengi-appitan yuddan kamei-appit ni hi-gak. 13Hedin wada tsimpuh ni eggak peelli udan, winu mandalek ida dudun ni mengngan idan neitnem, winu peellik idan tuuk hu degeh, 14nem mandasal idan hi-gak ey mantuttuyyudda et iwwalleng da lawah ni daka pehpehding, ey dedngelek di kabunyan hu dasal da et pesinsahan ku hu liwat da et peyaggud ku mewan hu puyek da ma-lat dakel ennien da. 15Eddugak huyyan Tempol ey nandaddannak ni mengngel ni dasal da, 16tep pinilik niya binendisyonak huyyan penaydayawan dan hi-gak ni ingganah. Et humman hu, eddugak niya ippaptek kun ingganah. 17- 18Ey hedin hi-gam, man ihhammad ku nan-ap-apuam hedin kayyaggud niya limpiyuh hu pengu-unnud mun hi-gak henin impahding lan amam e hi David, niya hedin u-unnuden mun emin hu inhel kun pehding mu, anin idan tugun ku niya olden ku, ey peamnuk hu insapatah kun nunman nan amam e kangkuy wadallin ingganah hu helag tun man-ap-apudya Israel. 19Nem hedin ngenghayen yudda tugun ku niya olden kun indawat kun hi-gayu et daydayawen yu edum ni dios, 20ey pea-allaw dakeyun tuuk e helag Israel eyad bebley ni indawat kun hi-gayu. Ey iwwalleng ku eya Tempol ni in-eng-eng kun penaydayawan yun hi-gak, et emin ali tutu-ud kebebbebley ey pippihulen da tep mekabbahbah alin peteg. 21Ma-nut kayyaggud ni peteg hu ang-ang eyan Tempol ni nunya, nem emin idalli melebbah ey metngadda et kandalliy 'Kele na-mu hanneya impahding Apu Dios eyan bebley et ya eya Tempol?' 22Yalli ihhumang idan tuu ey kanday 'Neipahding huyya tep dineyaw da hu edum ni dios et iwalleng da hi Apu Dios e Dios dan nengihwang ida lan aammed dad Egypt. Et humman hu, impaelin Apu Dios ni hi-gada himmallan ligat da.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\