2 Kings 15

1Yan meikkadwampulut pitun toon ni nampatulan Jeroboam di Israel, ey nampatul hi Ussiah e u-ungngan Amasiah di Judah. 2Hampulut enem hu toon tu eman ni nampatulan tu et man-ap-apun nelimat dewwan toon e yad Jerusalem nanha-adan tu. Ya ngadan inetu ey hi Jekoliah e iJerusalem. 3Kayyaggud hu impahding tu e kamengipeamleng nan Apu Dios henin ametu e hi Amasiah. 4Nem eleg tu bahbahen ida etan kapandeyyawin beken ni makulug ni dios, et eleg isiked idan tuun man-appit niya mengihheb ni insensoh diman. 5Impandegeh nan Apu Dios hi Ussiah ni leprosy et eleg ma-kal humman ni degeh tu ingganah ni neteyyan tu. Neappil di hakey ni baley et ya etan u-ungnga tu e hi Jotham hu nengipahding idan ngunu tun patul. 6Emin hu impahding Ussiah ey neitudek di Libluh idan Patul di Judah. 7Netey hi Ussiah et maikulung di Bebley David di gungat idan patul di Judah et maihullul hi Jotham e u-ungnga tun nampatul. 8Yan eman ni meikkatelumpulut walun toon ni nampatulan Ussiah di Judah, ey nampatul hi Sekariah e u-ungngan Jeroboam di Israel. Nanha-adan di Samaria et man-ap-apun enem ni bulan. 9Nanliwat nan Apu Dios henin impahding idan ammed tu. Inu-unnud tu hu impahding lan Jeroboam e patul e u-ungngan Nebat e impappangngulu tudda tuud Israel ni nanliwat. 10Entanniy nannemnem ni lawah hi Sallum e u-ungngan Jabes et pateyen tu hi Sekariah e patul di hinanggaddan tuu et maihullul ni nampatul. 11Emin hu impahding Sekariah ey neitudek etan di Libluh idan Patul di Israel. 12Huyya inamnuan etan lan inhel Apu Dios nan Jehu e kantuy "Mampatul ali helag mud Israel, nem meippappeg ni meika-pat ni inap-apum ni ebuh." 13Yan eman ni meikkatelumpulut heyam ni toon ni nampatulan Ussiah di Judah, ey nampatul hi Sallum e u-ungngan Jabes di Israel. Nanha-ad di Samaria et man-ap-apun hambulan. 14Entanniy limmaw hi Menahem e u-ungngan Gadi di Samaria e nalpud Tirsa, et pateyen tu hi Sallum et maihullul ni nampatul di Israel. 15Yadda impahding Sallum anin etan nemateyan tun patul da ey neitudek etan di Libluh idan Patul di Israel. 16Nunman ni nalpuan Menahem di Tirsa ey binahbah tu bebley e Tappuah anin idan bebley ni neihnup diman ingganah di Tirsa et pampateyen tudda hu tutu-un nampambebley diman tep eleg ida mansukkuh ni hi-gatu. Ey nambeghi tu egeh idan nampambutsug ni bii. 17Nampatul hi Menahem e u-ungngan Gadi di Israel eman ni meikkatelumpulut heyam ni toon ni nampatulan Ussiah di Judah. Nanha-ad di Samaria et man-ap-apun hampulun toon. 18Nem nanliwat nan Apu Dios tep inu-unnud tu hu impahding lan patul e hi Jeroboam e u-ungngan Nebat e impappangngulu tudda tuud Israel ni nanliwat. 19Entanniy ginubat Tiglat Pileser e patul di Assyria hu Israel, et idwat Menahem ni hi-gatu hu umlaw ni telumpulut walun libun kiloh ni silber, ma-lat bumaddang humman ni patul ni Assyria ni hi-gatu et meihahhammad hu pan-ap-apuan tu. 20Inlan Menahem ida kekeddangyan ni tuud Israel humman ni pihhu ni indawat tu. Pinilit tu hu hanhakkey ni hi-gada et umidwat idan han neneliman palatah ni silber. Inlan Tiglat Pileser ida humman et eleg tu law gubaten Israel et maibangngad di Assyria. 21Emin ida impenahding Menahem ni nampatulan tu e neitudek etan di Libluh idan Patul di Israel. 22Netey et maikulung et maihullul hi Pekahiah e u-ungngatun nampatul. 23Yan eman ni meikkellimampulun toon ni nampatulan nan Ussiah di Judah, ey nampatul hi Pekahiah e u-ungngan Menahem di Israel. Nanha-adan di Samaria et man-ap-apun dewwan toon. 24Nanliwat nan Apu Dios tep inu-unnud tu hu impahding lan patul e hi Jeroboam e u-ungngan Nebat e impappangngulu tudda tutu-ud Israel ni nanliwat. 25Entanniy namplanuh ni lawah hi Pekah e u-ungngan Remaliah e ap-apun sindalun etan ni patul e hi Pekahiah ni pehding tu e edum tudda neliman sindalun nalpud Gilead, et pateyen da etan di gawwan kapangguwalyaid baley ni patul di Samaria et hi-gatu maihullul ni nampatul. 26Emin hu impahding nan Pekahiah ey neitudek etan di Libluh idan Patul di Israel. 27Yan eman ni meikkellimampulu et dewwan toon ni nampatulan Ussiah di Judah, ey nampatul hi Pekah e u-ungngan Remaliah di Israel. Nanha-ad di Samaria et man-ap-apun dewampulun toon. 28Nanliwat nan Apu Dios tep inu-unnud tu hu impahding lan patul e hi Jeroboam e u-ungngan Nebat e ipappangngulu tudda tutu-ud Israel ni nanliwat. 29Yan nunman ni nampatulan Pekah ey ginubat mewan nan Tiglat Pileser e patul di Assyria hu Israel et sakupen tudda hu Ijon, ya Abel Bet Maakah, ya Janoah, ya Kedes, ya Hasor, yadda bebley di Gilead, Galilee niya Naptali et ilaw tudda hu nampambebley diman di Assyria et pambalin tuddan balud. 30Entanni ey namplanuh ni lawah hi Hoshea e u-ungngan Elah et pateyen tu hi Pekah e patul et maihullul ni nampatul. Inlapu tun nampatul di Israel eman ni meikkadwampulun toon ni nampatulan Jotham e u-ungngan Ussiah di Judah. 31Emin hu impenahding Pekah ey neitudek di Libluh idan Patul di Israel. 32Yan eman ni meikkadwan toon ni nampatulan Pekah e u-ungngan Remaliah di Israel ey nampatul hi Jotham e u-ungngan Ussiah di Judah. 33Dewampulut liman toon tun nunman ni nampatulan tu et man-ap-apud Jerusalem ni hampulut enem ni toon. Ya ngadan inetu ey hi Jerusha e u-ungngan Sadok. 34Kayyaggud ida impahding tu e kamengipeamleng nan Apu Dios henin ametu e hi Ussiah. 35Nem eleg tu bahbahen ida etan kapandeyyawin dios ni beken ni makulug, et eleg isiked idan tuun man-appit niya mengihheb ni insensoh diman. 36Emin ida impahding Jotham ey neitudek di Libluh idan Patul di Judah. 37Yan nunman ni nampatulan tu hu nengilepuan Apu Dios ni nengipelaw nan Resin e patul ni Syria et hi Pekah e patul ni Israel ni mengubbat ni Judah. 38Netey hi Jotham et maikulung di Bebley David di gungat idan patul di Judah et maihullul hi Ahas e u-ungnga tun nampatul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\