2 Kings 23

1Entanni ey impaeyag Josiah emin ida aap-apud Judah niyad Jerusalem, 2et ikuyug tuddad Tempol. Inaygan tudda dama padi, yadda prophets et yadda tutu-u, kedangyan niya newetwet. Et eleten tun bidbiden ni hi-gada etan libluh ni nehamak di Tempol ni neitudekan ni nekitbalan Apu Dios ni hi-gada. 3An immehneng hi Josiah di dagsin tukud ni Tempol, et isapatah tu e peka-u-unnuden tu law hi Apu Dios niya ippahding tun emin ida tugun ni neitudek di libluh. Ey emin ida etan tuu ey insapatah da dama e u-unnuden da humman ni nekitbalan Apu Dios ni hi-gada. 4Et iolden Josiah etan ni eta-gey ni padi e hi Hilkiah, yadda padin kaumbaddang ni hi-gatu, yadda guwalya etan di kahehgepid Tempol e e-kalen dan emin ida kameussal ni kapandeyyawin Baal, ya etan biin dios e hi Asherah et yadda wadad kabunyan. Et giheben etan ni patul ida humman ni emin etan di a-allaw ni bebley e neihnup di Nedeklan e Kidron et palaw tu hu dep-ul di Bethel. 5Ingkal tudda padin pinutuk idan neitu-nudan tun patul ni Judah, tep nan-enappit idan kagihheban bangbanglu etan di kapan-appisin beken ni makulug ni dios idad bebley di Judah anin ni Jerusalem. Nan-appit ida pay ni kagihheban bangbanglun Baal, ya aggew niya bulan, yadda bittuwen niyadda emin ni wadad kabunyan. 6Ingkal tu pay di Tempol hu tukud ni kapenginnemnemin etan ni biin dios e hi Asherah, et ilaw tud a-allaw ni Jerusalem etan di Nedeklan e Kidron. Et giheben tu et guduen tu ingganah ni nambalin ni dep-ul et pan-iwehit tud kulung. 7Binahbah tu baley ni kakeihha-adiddan lakin daka pebeyyad annel dad Tempol. Yadman daman baley hu kapan-ebbelliddan biin luput ni kameussal ni daka pandeyyawin Asherah. 8Binahbah tun emin hu daka pan-appisin beken ni makulug ni dios e daka panggihhebin bangbanglu meippalpud Geba ingganah di Beersheba. Binahbah tu dama hu daka pandeyyawin beken ni makulug ni dios di eheb Joshua e gobernor ni Jerusalem. Humman ni kapandeyyawi ey wadad winillin eheb ni Jerusalem. Ey in-ali tud Jerusalem etan ida padin Apu Dios ni nambebley di edum ni bebley di Judah. 9Yadda etan padin nan-appit di kapandeyyawin beken ni makulug ni dios, ey eleg dan hekey iebulut ni man-appit di altar Apu Dios di Tempol, nem nekikan idan sinapay ni eleg meha-adan ni pampelbag ni neidwat idan edum dan padi. 10Binahbah mewan Josiah hu pan-appitan e nengadanan ni Topet di Nedeklan e Ben Hinnom et endi an pengi-appitan idan tutu-un, u-ungnga dan laki winu bii, etan ni dios da e hi Molek. 11Ingkal tu mewan ida i-ingngeh ni kebayyu etan di kahehgepid Tempol Apu Dios e in-eng-eng idelan patul di Judah ni aggew. Giniheb tudda pay hu kalesah ni inusal dan nandayaw ni aggew. Neiha-ad ida humman di neihnup di kapanha-adin Nathan Melek e opisyal ni kamampaptek di dallin ni Tempol. 12Binahbah tu mewan etan kapandeyyawin inha-ad idelan patul ni Judah di atep ni baley ni patul di petek ni kuwaltuh lan Ahas e patul. Binahbah tu mewan ida kapan-appisin kinapya lan Manasseh e patul etan di dewwan dallin ni Tempol Apu Dios. Binukli tudda humman ni pan-appitan et tu ibbeng etan di Nedeklan e Kidron. 13Binahbah tu mewan ida impekapya lan Solomon e patul etan di appit ni kasimmilin aggew di Jerusalem et yad pinigging ni Duntug e Olibah e daka pan-appisin kamengippeguhhun dios e hi Astoret e biin dios ni Sidon, hi Keman e dios ni Moab et hi Molek e dios ni Ammon. 14Binahbah tu mewan ida tukud ni daka penginnemnemin biin dios e hi Asherah. Ey nan-iwehit tu genit idan netey ni tuudman. 15Binahbah tu mewan etan daka pan-appisi niya daka pandeyyawid Bethel e kinapya lan Jeroboam e patul e u-ungngan Nebat e nengipappangnguluddan tuud Israel ni manliwwat. Ginudu tudda humman ingganah ni nambalin idan dep-ul ey giniheb tudda hu tukud Asherah. 16Entanni ey inang-ang Josiah ida kulung etan di duntug diman, et peku-ku tudda genit et giheben tu etan di pan-appitan diman Bethel, et mepappeg usal nunman ni pan-appitan. Huyya inamnuan ni inhel Apu Dios ni inebig lan prophet tu. Entanniy inang-ang mewan Josiah hu hakey ni kulung, 17et mahmahan tu e kantuy "Hipa kan kulung ni dimmun?" Kan idan tuud Bethel ey "Humman hu kulung eman lan prophet ni nalpud Judah ni nengabig eyan impahding mun nunya meippanggep eyan pan-appitan di deya e Bethel." 18Kan Josiah ey, "Diman humman ni kulung. Entan tu ebkal hu genit diman." Et eleg da kihalen hu genit diman anin idan genit idan prophet ni nalpud Samaria. 19Impahding Josiah hu henin impahding tud Bethel e binahbah tudda kapandeyyawin beken ni makulug ni dios ni kinapyadda lan patul di Israel di Samaria e himmulun ni nemahhig ni bunget Apu Dios. 20Pintey tudda hu papadiddan beken ni makulug ni dios etan di pan-appitan ni nan-enappitan da. Nanggiheb tu genit ni tuudman, ma-lat mepappeg hu usal idan nunman ni pan-appitan et mambangngad di Jerusalem. 21In-olden Josiah e mampiyestah ida tutu-un penginemneman dan Nelabahan ni Anghel Apu Dios e Passover tep neitudek etan di libluh ni Tugun ni himmak da. 22Humman ni Piyestah ni Nelabahan ni Anghel Apu Dios ey eleg maipahding neipalpu eman ni nan-ap-apuan idan huwet niya patul di Israel et yad Judah. 23Neipahding huyyan Piyestah di Jerusalem eman ni meikkahampulut walun toon ni nampatulan Josiah. 24Ey gapu tep pinhed Josiah ni meu-unnud etan ida neitudek ni tugun etan di libluh ni himmak nan Hilkiah e eta-gey ni padid Tempol, ey ingkal tud Jerusalem et yaddad bebley di Judah emin ida hu kaman-ennap niya kamammagguway. Nan-ekal tudda hu dios di baballey idan tutu-u, yadda i-ingngeh idan dios niya emin etan daka ussalan mandeyyaw ni beken ni makulug ni dios. 25Endi hakey idan nemangulun hi-gatu winu neitu-nud ni hi-gatun nampatul hu henin hi-gatu e ingkahhakey tun nandayaw tun Apu Dios, ey neka-u-unnud tu hu Tugun Moses. 26Nem anin ni hanniman ey eleg ma-kal hu nemahhig ni bunget Apu Dios idan tutu-ud Judah ingganah nunya tep ya et-eteng ni liwat ni impahding lan Manasseh e patul. 27Et kan Apu Dios ey "Pehding kun Judah hu henin impahding kun Israel. Degyunen kudda tutu-ud Judah eyad bebley da, et palaw kuddad edawwin bebley, ey iwwalleng ku Jerusalem e pinilik ni bebley ku, ey iwwalleng ku Tempol ni kangkun pandeyyawan dan hi-gak." 28Emin hu impahding Josiah e patul ey neitudek etan di Libluh idan Patul di Judah. 29Nunman ni nampatulan Josiah ey impangulun Neko e patul di Egypt hu dakel ni sindalu tu et mampalaw ida etan di Wangwang e Euphrates, et da baddangan hu patul di Assyria. Nandaddan dama hi Josiah et ipengulu tu sindalu tun an makiggubbat ni iEgypt, nem pintey Neko hi Josiah di Megiddo. 30Inlugan idan opisyal tu hu annel tud kalesah tu, et ibangngad dad Jerusalem et ikulung dad gungat idan patul. Et ihullul idan tuu hi Jehoahas e u-ungnga tun nampatul. 31Dewampulut tellu hu toon Jehoahas eman ni nampatulan tud Judah, et man-ap-apun tellun bulan di Jerusalem. Ya ngadan inetu e hi Hamutal e u-ungngan Jeremiah e iLibnah. 32Nanliwat nan Apu Dios henin nan liwatan idelan aammed tu. 33Nepappeg hu nampatulan tu eman ni nampapan Neko e patul di Egypt ni hi-gatud Riblah di Hamat et ikelabut tudman ma-lat eleg man-ap-apud Jerusalem. Impambayad pay nunman ni patul ni Egypt hu Judah ni buwis ni tellun libu et epat ni gatut ni kiloh ni balituk. 34Entanni ey impambalin nan Neko hi Eliakim e u-ungngan Josiah ni mampatul di Judah. Et hullulan tu ngadan tun hi Jehoiakim. Inlaw nan Neko hi Jehoahas di Egypt et yadman neteyyan tu. 35Hi Jehoiakim e patul di Judah ey binuwisan tudda dama tutu-u, ngenamung etan di kabaelan dan beyyadan ma-lat wada pambeyyadda etan ni buwis ni kaibbagan patul ni Egypt. 36Dewampulut lima hu toon Jehoiakim nunman ni nampatulan tu. Nanha-ad di Jerusalem et man-ap-apun hampulut hakey ni toon. Ya ngadan inetu e hi Sebidah e u-ungngan Pedaiah di Rumah. 37Nanliwat hi Jehoiakim nan Apu Dios tep impahding tu hu liwat ni impenahding idan aammed tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\