2 Samuel 1

1- 2Hi Saul ey pintey idan iPilistia. Ey hi David ey nambangngad di Siklag eman ni nelabah pigan aggew ni nekigubatan daddan iAmalek et apputen dadda. Yan meikkatlun aggew neipalpun dintengan da ey wada immalin tuun nalpud nangkampuan di Saul. Bini-ki tu balwasi tu niya dinep-ulan tu ulu tu. . Limmaw di kad-an David et manyuung ni panlispituh tun hi-gatu. 3Kan David ni hi-gatuy "Attulli nalpuam?" Hinumang nunman ni tuu e kantuy "Bimmesikkak e nalpuwak di kampuddan sindalun helag Israel." 4Kan David ey "Et hipa neipahding?" Et ehelen nunman ni tuu e kantuy "Bimmesik ida hu sindalun Saul. Dakel hu netey ni hi-gada, anin di Saul nan hi Jonathan et netey ida." 5Kan David ey "Inna-nun mu nengamtaan e netey di Saul nan Jonathan?" 6Kan nunman ni tuu ey "Wada-ak di duntug di Gilboa nunman ey inang-ang ku hi Saul e immehneng ey singnged tu pahul tu ey kamangkeihnup ida nampangkebayyu niya nampangkalesah ni sindalun iPilistia ni manliktub ni hi-gatu. 7Inang-ang tuwak et aygan tuwak. Et kangkuy 'Kela?' 8Minahmahan tu hedin hipa-ak, et ehelen ku e iAmalekkak. 9Ey kantun hi-gak ey 'Ikay et pateyen muwak tep himmalem liput ku et metteyyak damengu.' 10Et lumawwak et ma-maen ku et matey tep kamangkatkatey. Inlak hu penget tun penget ni patul niya gelhing tu et adyah e in-alik ma-lat iddawat kun hi-gam, e apu." 11Dingngel di David niyadda sindalu tu ey nambi-ki da hu balwasi dan pengipeang-angan dan lemyung da. 12Et mannannangngih ida niya nantepel idan nunman ni aggew tep ya neteyyan Saul, hi Jonathan et yadda edum dan helag Israel ni tuun Apu Dios. 13Minahmahan David etan ni tuu hedin attu hu bebley tu ey kantuy "IAmalekkak nem nekibebleyyak ni hi-gayu." 14- 16Et kan David ni hi-gatuy "Kele endi takut mun nematey ni pinutuk Apu Dios ni patul? Yan nunya ey mettey ka tep hi-gam ngu kan bahul! Indudug mu ngun inhel hu bahul mu e pintey mu pinutuk Apu Dios ni patul." Inaygan David hu hakey ni sindalu tu et kantun hi-gatuy "Patey mu eya tuu!" Et pateyen nunman ni sindalu tu humman ni iAmalek. 17Nengapya hi David ni a-appeh ni meippanggep ni nengilmetan tun neteyyan di Saul nan Jonathan. 18Et iolden tu e mahapul ni meituttudduddan emin ni helag Judah. Huyyan a-appeh ey neitudek etan di libluh nan Jashar. 19Yahhuy hu a-appeh David: "Hi-gayuddan edum kun helag Israel, netey idad duntug ni bebley tayu etan kamedeyyaw ni ap-apu tayu. Anin idan ketultuledan niyadda kelalla-ingan ni sindalu tayu. 20Entan tu peamtad Gath niyad Askelon di Pilistia, e bebley idan eleg mengullug nan Apu Dios, ma-lat eleg ida man-am-amleng hu bibi-i da. 21Hamban eleg ali um-udan di kedunduntug di Gilboa, ey memagmagan hu puyek diman ma-lat endilli meennidman tep yadman hu neteyyan Saul e ketultuledan ni sindalu et eleg law melemmuh hu happiyaw tun lana. 22Ya panan Jonathan et ya ispadah nan Saul ey inusal dan nematey idan neka-let ni buhul da. 23Nemnem tayud Saul nan Jonathan e han-ama e kakkayyaggud idan hi-gatsu. Yan ketaggu da ey ida kameka-unnud. Ey nan-unnud ida mewan ni neteyyan da. E-ellistudda nem ya tuldu niya na-na-let ida nem ya lion. 24Humman hu hi-gayun kabiibiin helag Israel, ilmesi yu neteyyan Saul! Tep binalwasian dakeyun kayyaggud ey indawtan dakeyun balituk ni gamgam. 25Netey ida etan netuled ni sindalu tayu, anin hi Jonathan, et immen idad duduntug hu annel da. 26Agik Jonathan, nakka umlelemyung niya maggeh ni peteg hu nemnem kun neteyyam. Et-eteng ni peteg hu impeminhed mun hi-gak e endi kei-ingngehan tu, anin niya impeminhed ni bii. 27Maggeh ni peteg di nemnem ku neteyyan yun emin ni nangketuled ni sindalu et endi law silbiddan almas yu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\