2 Samuel 23

1Hi David, e u-ungngan Jesse, ey pinutuk Apu Dios ni mampatul di Israel. Humman ni Ap-apu e Dios Jacob hu nengidwat ni neta-gey ni saad tu. Hi-gatu kan a-appeh ida etan ni kakkayyaggud ni a-appeh di Israel. Et yahhuy ida hu nanggillig ni inhel tu: 2"Ya etan Ispirituh Apu Dios ey hi-gak hu pe-hel tun menghel idan e-helen tu. 3Hi-gatu e Dios tayun helag Israel ey kamei-ellig di et-eteng ni batun keihhikkugan tayu. Kantuy 'Ya etan patul ni limpiyuh hu tuka pan-ap-apu tep tuka deyyawa hi Apu Dios 4ey kamei-ellig di aggew ni pimmetang ni kakkabbuhan ni endi kulput ey kamei-ellig di aggew e ya tuka pehding ni ang-ang ni helek ey kayyaggud hedin pakesiked ni udan.' 5Yadda helag ku bendisyonan Apu Dios tep hi-gak hu nengipekulugan tun etan ni eleg melumman ni nekitbalan tu. Ey peamnu tun hellakniban tuwak e humman hu pinhed ku. 6Nem yadda etan lawah ni tuu ey iwwalleng tudda, heniddalli etan ni hebit e eleg mabalin ni ekkupen di ngamay. 7Et humman hu, ya law gumek hu ussalen dan mengemmung. Humman idan hebit ey eppuyan et magheb." 8Huyyadda ngadan idan Tellun Ketultuledan ni sindalun David: hi Josheb Bassebet di Takemon hu kamengipappangulluddan Tellun Ketultuledan. Wadan pinhakkey ni tu nekigubatan e pintey tu telunggatut ni buhul dan inusal tu pahul tu. 9Ya meikkadwa etan idan Tellun Ketultuledan ey hi Eleasar, e u-ungngan Dodai e helag Ahoh. Wada lan nunman ni hi-gadad David e hinegnit dadda iPilistia ni neamung ni mekiggubbat ni hi-gada. Ey endi maptek ey bimmesik ida edum tun helag Israel 10nem hedin hi-gatu man impahding tun emin kabaelan tun nekileban ingganah ni kimmedhel hu ngamay tu et eleg tu han-iwelak hu singnged tun ispadah tu. Binaddangan Apu Dios idan nunman et mengapput ida. Entanni ey immalidda law hu edum tun helag Israel et pan-alen da almas idan sindalun iPilistia ni nangketey. 11Ya meikkatlu etan idan Tellun Ketultuledan ni sindalun David ey hi Sammah, e u-ungngan Agee di Harar. Hakey ni aggew ey neamung mewan ida sindalun iPilistia di Lehi etan di netaneman ni dakel ni keldih ey bimmesik ida sindalun Israel tep simmakut idan iPilistia. 12Nem hi Sammah ey impahding tun emin hu kabaelan tun nekileban idan sindalun iPilistia e humman hu nengipaptek tun nunman ni nangkeitnem ni keldi et pampeteyen tudda iPilistia. Ey nengapput ida tep ya baddang Apu Dios. 13Wadan pinhakkey eman ni ngannganih ni meleppuan hu ahiani e limmaw ida etan Tellun Ketultuledan etan di Telumpulun Netuled ni sindalun David di kad-an tu e neihnup di leyang di Addulam. Yan nunman ey wadadda hu sindalun iPilistia e nangkampudda etan di Nedeklan e Rephaim. 14Wadaddad David ni nunman di duntug e neligat ni hehgepen ni buhul da. Yadda edum ni sindalun iPilistia ey sinekup da Bethlehem. 15Entanni ey ninemnem David hu bebley dan Bethlehem et kantuy "Pinhed kun peteg ni um-inum ni danum etan di bubun di neihnup di eheb di Bethlehem." 16Et humman idan Tellun Ketultuledan ni sindalu ey da hinggep hu nangkampuan idan iPilistia et ida umehul ni danum etan di kad-an ni eheb di Bethlehem et ilaw dan David. Nem eleg tu inumen et iduyag tu kumedek di puyek ma-lat iappit tun Apu Dios. 17Kantud dasal tu ey " Apu Dios, eleg mabalin ni nak innumen huyyan danum tep kamei-ellig huyyad kuheyaw idan nunyan sindalun inlamngan da biyag dan an nan-ahul." Et eleg tu inumen humman ni danum. Huyya impahding ida etan ni Tellun Ketultuledan ni sindalun David ni pengippeang-ang dan kasinuled da. 18Hi Abishai e agin Joab e hi Seruiah hi ineda hu ap-apuddan nunman ni Telumpulun Netuled ni sindalu. Nekibilang hi Abishai idan nunman ni Telumpulu tep pintey tu telunggatut ni buhul dad hakey ni gubat e inusal tu pahul tu. 19Et gapuh tep hi-gatu ketultuledan idan nunman ni Telumpulu ey hi-gatu nambalin ni ap-apu da. Nem eleg maiingngeh etan idad Tellun Ketultuledan ni nandingngel ni sindalun David. 20Hi Benaiah, e u-ungngan Jehoiada e iKabseel, hu hakey daman netuled ni sindalun David tep dakel hu impahding tun neang-angan ni tuled tu. Ya hakey ni impahding tu ey pintey tu dewwan iMoab ni nekallaing ni mekiggubbat. Ey hakey ni aggew ni ahi ketelan ey pintey tu layon di bitu. 21Pintey tu mewan hu hakey ni et-eteng ni iEgypt ni nantenged ni pahul. Ebuh hu bakdung ni almas tu nem piniliw tu pahul tu et humman hu impametey tun hi-gatu. 22Huyyadda hu impahding Benaiah e netuled dama e ngannganih ni mei-ingngeh hu nandingngelan tu etan idad Tellun Ketultuledan ni sindalun David. 23Hi-gatu hu kametbal etan di Telumpulun Netuled, nem eleg maiingngeh etan idad Tellun Ketultuledan. Ey hi-gatu pinutuk David ni ap-apuddan guwalya tu. 24Ya ngadan ida etan ni Telumpulun Netuled ni sindalun David ey hi Asahel e agin Joab, hi Elhanan e u-ungngan Dodo di Bethlehem, 25di Sammah nan Elika di Harod, 26hi Heles di Bet Peleth, hi Ira e u-ungngan Ikes di Tekoa, 27hi Abieser di Anathot, hi Mebunnai di Hushah, 28hi Salmon di Ahoh, hi Maharai di Netophah, 29hi Heled e u-ungngan Baanah damad Netophah, hi Ittay e u-ungngan Ribai di Gibeah e helag Benjamin, 30hi Benaiah di Pirathon, hi Hiddai di nedeklan di Gaas, 31hi Abi Albon di Arabah, hi Asmabet di Bahurim, 32hi Eliahba di Saalbon, yadda u-ungngan Jashen, hi Jonathan, 33e u-ungngan Sammah di Harar, hi Ahiam e u-ungngan Sarar di Harar, 34hi Eliphelet e u-ungngan Ahasbai di Maakah, hi Eliam e u-ungngan Ahithopel di Gilo, 35hi Hesro di Karmel, hi Paarai di Arab, 36hi Igal e u-ungngan Nathan di Sobah, hi Bani e helag Gad, 37hi Selek di Ammon, hi Naharai iBeerot e kamengnged ni happiyaw Joab, 38di Ira nan hi Gareb di Jattil 39et hi Uriah e Hittite. Ya nga-mut tun bilang idan nunyan netuled ni sindalu ey telumpulut pitu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\