2 Samuel 7

1Hi Apu Dios ey inhammad tu kapan-ap-apuin David et endi law lawah impahding idan buhul tun hi-gatu tep tuka ippaptek. Et humman hu kamakallinggep law di palasyoh tu. 2Entanni ey hakey ni aggew ni kapan-ung-ungbalid David nan hi Nathan e prophet ey kan David ey "Ma-nun hi-gak tep nakka manha-ad di nehammad ni baley ni nekapyan keyew ni sedar ey immen hu Kaban Apu Dios di neatepan ni tuldah." 3Ey kan Nathan ni hi-gatuy "Ipahding mu hu hipan pinhed mu et baddangan dakan Apu Dios." 4Nem yan nunman ni hileng ey kan Apu Dios nan Nathan ey 5"Mu ehel nan David e bega-en ku huyya: 'Beken ni hi-gam hu memehwat ni tempol ni panha-adan ku. 6Neipalpu eman ni nengihwangan kuddan aammed yun helag Israel di Egypt ingganah nunya ey eleggak manha-ad di tempol. Nanha-addak di neatepan ni tuldah ni nei-i-tan di attun bebley ni linallawwan idan tuuk. 7Ey yan nunman ni nekikkillawan kun hi-gada ey eggak ehelan idan pinutuk kun kamengipappangngulun hi-gada e ikkapyaan da-ak ni baley ni nekapyan sedar ni keyew.' 8Et humman hu, ehel mun David e kangkuy 'Hi-gak e Ap-Apu e Dios e Kabaelan tun emin ey ingkal daka etan di nebabah ni ngunum e kamampattul ni kalneroh et pambalin dakan patul idan tuuk e helag Israel. 9Nekikkillawwak ni hi-gam anin di attu linawwam. Ey hedin ka mekiggubbat idan buhul mu ey memengngulu-ak ni an mengapput ni hi-gada. Pambalin dakan mekatbal niya mandingngel kad kebebbebley eyad puyek. 10- 11Ittuduan dakeyun tuuk ni helag Israel ni pambebleyan yu ma-lat yadman hu pambebleyan yun ingganah et eleg dakeyu law panhelheltap idan lawah ni tuu. Meippalpu eman ni wada pinutuk kun man-ap-apun hi-gayu ey ginubagubat dakeyun lawah ni tutu-u, nem meippalpun nunya ey eggak law i-abulut ni meippahding humman ni hi-gayu. Hi-gak e hi Apu Dios, ey pekullug kun hi-gam David e yadda helag mulli mampatul. 12Hedin mepappeg ali hu biyag mu et meikkulung kad kullungngan idan aammed mu ey pampatul kulli hakey ni u-ungngam niya ihhammad ku pan-ap-apuan tu. 13Hi-gatulli hu memehwat ni tempol ku. Ey ippaptek ku ma-lat mannananeng ni ingganah hu pan-ap-apuan tu. 14Hi-gak ali hi ametu ey hi-gatulli u-ungngak. Hedin wada lawah ni ippahding tu ey kastiguen ku, henin kapengastigun a-ammed ni u-ungnga tu. 15Nem anin ni kastiguen ku et nanengtu impeminhed ku niya pemaddang kun hi-gatu. Beken ni henin impahding kun Saul e ingkal kud nan-ap-apuan tu et ihullul daka. 16Mehlag ka niya mehlag ida dama helag mu et manhuhullul idan mampatul ma-lat mannananeng pan-ap-apuam.' " 17Et lumaw hi Nathan di kad-an David et ehelen tun emin ni hi-gatu hu inhel Apu Dios. 18Entanni ey limmaw hi David e patul di kad-an Apu Dios et mandasal. Yimmudung et mandasal e kantuy " Apu Dios e Eta-gey ni peteg, hi-gak niyadda pamilyah ku ey endi katteg ngu kelebbengan mid impahding mun panyaggudan mi. 19Ey aye muka pan-edumi bendisyon mun hi-gak, Apu Dios e Eta-gey ni peteg niya impakulug mu panyaggudan idan helag kun edum ni aggew. Et meippuun idan nunya ey nakka meewwasi law e Apu Dios, e Eta-gey ni peteg e kabbabbal kan peteg ni hi-gak niyadda pamilyah ku. Em, kayyaggud kan peteg ni hi-gami. 20Anin ni naka-amtam hu katutuuk e bega-en mu et kapyatun kakkayyaggud kan hi-gak. Et humman hu, endi law edum ni mahapul kun nak ibbagan hi-gam. 21Impeamtam ni hi-gak hu pinhed mun meipahding ni panyaggudan ku. Ey amtak e meippahding tep impakulug mun hi-gak ey huyya dedan hu pinhed mun meippahding. 22Apu Dios e Eta-gey ni peteg, makulug ni kaka metbal. Endi edum ni amta min Dios mi, hi-gam ni ebuh. 23Ey endi edum ni henin hi-gamin helag Israel ni inhewang mud neihbutan mid Egypt et pambalin dakemin tuum et wada inna-nu tun mandingngel hu ngadan mud kebebbebley eyad puyek. Ey impahding mu hu kamengippetnga e impampa-kal mudda nampambebley, anin idan dios da et maihullul kamin tuum. 24Em, Apu Dios, impambalin dakemin helag Israel ni tuum ni ingganah ey hi-gam hu Dios mi. 25Et yan nunya e Apu Dios, ey iddasal ku e peamnum et maipahding ni ingganah etan hinammad mun inhel ni pehding mun panyaggudan ku niya panyaggudan idan helag ku. 26Ey peamnum anhan humman ni inhel mu et mandingngel hu ngadan mun ingganah di kebebbebley ma-lat kan idallin tuu ey 'Hi Apu Dios e Kabaelan tun emin hu Dios idan helag Israel.' Et humman hu, pannananeng mu anhan hu pan-ap-apuan ku. 27Apu Dios e Kabaelan tun emin ni Dios min helag Israel, netuleddak ni mengiddasal idan nunyan hi-gam tep impeamtam niya inhel mun hi-gak e bega-en mu e pampatul muddalli helag ku. 28Apu Dios e Eta-gey ni peteg, hi-gam e Dios ku ey hinammad mun inhel ni hi-gak ida kayyaggud ni pehding mullin panyaggudan ku. 29Et humman hu, peamnum humman ni inhel mu et bendisyonam ni ingganah ida helag ku. Hi-gam, Apu Dios e Eta-gey ni peteg, ey nanna-ud ni peamnum ni ingganah hu inhel mu e bendisyonan muwak niyaddalli helag ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\