2 Timothy 3

1Huyya nemnem mu, Timothy e yallin ngannganih ni kedettengan ni ellian mewan Apu Jesus ey wadalli nemahhig ni ligat di puyek. 2Neagum idalli tuu, ebuh hu annel da niya pihhuh ni daka nenemnema. Wada hakkeyey mampahhiya, manghay idalli niya lawah daka e-hela meippanggep ni edum dan tuu. Eleg da u-unnuda tugun ni a-ammed da, eleg ida mansalamat niya eleg da nemnema hi Apu Dios. 3Endi impeminhed dan edum da, eleg da pessinsahi edum da niya daka pekpekdag hu deedeek ni lawah di edum da. Eleg da hangkekkenneng hu lawah ni daka pehpehding, mabunget ida niya anggebe-hel dan emin hu kayyaggud. 4Daka ihhehdul hu edum da, eleg da ikkaguh hu pambalinan alin daka pehpehding, daka peta-gey hu annel da niya ebuh hu pan-am-amlengan ni annel dan daka nenemnema, nem eleg da nemnema hi Apu Dios. 5Kandalli ey daka peka-u-unnuda hi Apu Dios, nem itek da kaya, tep eleg da ebbuluta pemaddangan tun hi-gada ma-lat yumaggud hu elaw da. Helipat-im ida henin nunyan tuu et eleg ka makidagyum ni hi-gada. 6Yadda edum ni henin nunyan tuu ey ida kaumlaw di kabelebeley ni an mekiyuyyuddung et mantuttudduddan hin-appil ni tudtuddu, ma-lat haulen dadda hu lawah ni bibi-in nelakah ni mehe-ul e kamemunnumunnu nemnem da tep inamta da e lawah hu daka pehpehding. 7Huyyaddan bii ey daka ebbulutan emin hu kameituttuddu, nem eleg dan hekey han-awat hu makulug ni kameituttuddu. 8Humman idan kamantuttuddun hin-appil ey daka kehhinga hu makulug ni kameituttuddu, henidda lad Hanes nan Hambres e impatna dan la-pahan hi Moses e bega-en lan Apu Dios. Nebahbah hu nemnem idan nunyan tutu-u niya neihla hu kinulug da. Entan tu ibilang ni kamengullug nan Jesus hu heniddan nunman ni tuu. 9Nem eleg ali mengmenglaw huyyan daka pehpehding, tep amtaen idallin tuu e itek humman ni daka ituttuddu et eleg daddalli law kulluga heni lad Hanes nan Hambres e buhul Moses. 10- 11Nem hi-gam e Timothy e u-ungngak, ey neka-amtam hu nakka ituttuddu, ya elaw ku, ya impahpahding kun nengipeamleng nan Apu Dios, ya nakka pengullug nan Jesus, ya anus ku niya impeminhed ku. Eggak isiked ni nengu-unnud nan Jesus, anin ni nanlelehhanan ku hu kapehpehding idan tuu, niya anin ni dakel hu ligat ni hineniktaman ku. Inamtam e nanlelehhanan ku hu impahpahding idan tuun hi-gak ni linawwan kud Antioch, yad Iconium niyad Listera. Nem kayyaggud anhan et impaptek tuwak nan Apu Dios di emin ni ligat ku. 12Nem beken ni hi-gak ni ebuh hu manhelheltap, tep emin ida neminhed ni mengu-unnud ni pinhed Apu Dios gapuh ni daka pengullug nan Jesus Christo ey panlelehhanan dalli dama ligat. 13Yadda etan tutu-un kamantuttuddun hin-appil e daka he-ula edum dan tuu ey he-ulen daman Satanas ida et ihhi-met da kalinawah da. 14Nem hi-gam, Timothy, itultuluy mun u-unnuden hu kameituttuddun dingngel mu e humman hu inhammad mun kinulug, tep inamtam et hi-gamin nenuttuddun hi-gam ey kami kameiddinnel. 15Ey inamtam e neipalpu eman ni ekaglang mu ey neitenuttuddun hi-gam hu impaitudek Apu Dios ni ehel tu. Huyyan ehel tu hu mengippeamtan elaw ni kehellakniban ni tuu gapuh ni tuka pengullug nan Jesus Christo. 16Emin hu neitudek ni ehel Apu Dios ey impatudek tu. Ey humman ni ehel tu ey umbaddang ni hi-gatsun mengituttuddun neiptek, ey peamta tu hipa neihalan kapehpehding, niya ittudu tu hu kayyaggud ni elaw ni pambi-biyag. 17Huyyan impatudek Apu Dios ni ehel tu ey baddangan tudda etan kamengullug ni hi-gatu, et endi da pangkullangan ni mengippahding ni kayyaggud di edum dan tuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\