Deuteronomy 14

1Gapu tep tuu dakeyun Apu Dios e Dios yu, hedin illelmetan yu netey, man entan tu panggedged hu annel yu, ey entan tu mukmuki ta-pew ni tuktuk yun henin kapehding ni edum ni tutu-u, 2tep tuu dakeyun Apu Dios e Dios yu. Hi-gayu pinili tun nebalol ni pantu-u tu di emin ni katuutuu eyad puyek. 3Entan tu ekan ida hipan kameibbillang ni beken ni malinih. 4Huyyadda hu animal ni dammutun kennen yu: ya baka, ya kalneroh, ya gelding, 5ya makwah, ya ma-lem ni kalneroh, ya gelding niya gazelle, 6anin idan animal ni negedwa kukub da e daka pennidwaan galgala hu kinan da, 7nem yadda animal ni ma-nut daka pennidwaan galgala hu kinan da nem eleg megedwa kukub da e henin kamel, ya rabbit, et ya coney, ey eleg meibbillang ni malinih. 8Ya killum ey eleg meibbillang ni malinih tep ma-nut negedwa kukub tu, nem eleg tu pennidwaan galgala kinan tu. Entan tu ekan winu kapa hu netey ni annel da. 9Yadda mategud danum ni wada hiphip da niya ipay da ey dammutun kennen yu, 10nem entan tudda ekan endi hiphip da ey ipay da, tep eleg ida meibillang ni malinih. 11Dammutun kennen yudda sisit ni kameibbillang ni malinih. 12- 18Yadda sisit ni eleg yu kenna ey ya tulduh, ya butbut, ya akup, yadda sisit ni kamengngan ni annel ni netey, ya gawwang, ya falcon, ya buzzard, ya ostrich, ya seagull, ya stork, ya heron, ya pelican, ya cormorant, ya hoopoe, et ya litlit niya panniki. 19Emin mewan insektoh ni nepayakan e dakel idan kamangkukuyyug ey eleg mabalin ni kennen yu, tep eleg ida meibbilang ni malinih, 20nem dammutun kennen yudda insektoh ni kameibbilang ni malinih. 21Eleg mabalin ni yu kennen hu animal ni neala et matey, tep tuu dakeyun Apu Dios e Dios yu. Idwat yu winu igtang yuddan hansinu-wan ni nekibebley ni hi-gayu et kanen da. Eleg mewan mabalin ni ihhaeng yu impah ni gelding e penennum yun gatas inetu. 22Appil kayun katootoon ni meikkeppulun emin ni inepit yud intanem yu anin ni ya pagey. 23Ilaw yudda humman ni inappil yun pagey, kameinnum et ya mansikan olibah di pinilin Apu Dios ni Dios yun pandeyyawan yun hi-gatu et yu kanen diman. Anin idan nemangulun impah ni animal yun kalneroh niya baka ey ilaw yudman. Ipahding yudda huyya et amtaen yun mandeyyaw ey mengu-unnud ni ingganah nan Apu Dios e Dios yu. 24Hedin neidawwi hu pinilin Apu Dios e Dios yun yu pandeyyawan ni hi-gatu et eleg kayu pakekalgan emin ni meikkeppulun limmu yu tep nebinendisyonan kayu, 25dammutun iggatang yudda et ya pihhuh ni nanggatngan yu hu illaw yudman. 26Hedin wada kayudman ey gatang kayun hipan pinhed yun i-appit: ya baka, kalneroh ya hipan meinnum et man-an-anla kayun manhahamul idan pamilyah yud kad-an Apu Dios e Dios yu. 27Entan tu liwwan ida helag Levi ni nekibebley ni hi-gayu, tep endi neidwat ni hi-gadan tawid da. 28Ilaw yu hu meikkeppulun emin ni inepit yud intanem yun meikkatlun toon et amungen yud bebley yu. 29Idwat yudda humman di helag Levi tep endi nisi neidwat ni hi-gadan tawid da. Idwasi yu damadda hu tutu-un nalpud edum ni bebley ni nekibebley ni hi-gayu, yadda nepu-hig et yadda nebalun edum yun bimmebley et wada kennen da et eleg ida maupa. U-unnud yudda huyya et bendisyonan Apu Dios e Dios yun emin hu pehding yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\