Deuteronomy 34

1Nalpu hi Moses di nandeklan di Moab, et manteyed di Duntug e Nebo et tagan tu teyed ingganah etan di ta-pew ni Duntug e Pisgah e demang ni Jericho. Et peang-ang Apu Dios ni hi-gatun emin ida bebley di Kanaan, meippalpud Gilead ingganah di Dan, 2ey emin hu nambebleyan idan helag Naptali, yadda helag Epraim et hi Manasseh, anin ya nambebleyan idan helag Judah ey ingganah di baybay e Mediterranean di appit ni kasimmilin aggew, 3ya bebley di Negeb et ya nandeklan ni meippalpud Jericho e dakel hu palmah ingganah di Soar. 4Kan Apu Dios nan Moses ey "Humman ida bebley ni inhel kud Abraham, hi Isaac et hi Jacob, ni iddawat kun helag da. Peang-ang kun hi-gam, nem eleg daka pedetteng diman." 5Negibbuh humman et matey di Moab hi Moses e bega-en Apu Dios. 6Ingkulung Apu Dios hi Moses di nandeklan e neihnup di Bet Peor, nem ingganah nunya ey endi nengamtan ustuh ni pettek ni neikulungan tu. 7Netey hi Moses eman ni hanggatut et dewampulu toon tu e nanengtu nin na-let. Anin ni tuka penang-ang ey eleg melumman. 8Yan nunman ni neteyyan tu ey inlemetan idan edum tun helag Israel ni hambulan di diman di nandeklan di Moab, ingganah negibbuh etan aggew ni kapanlelmesi. 9Indawtan Apu Dios hi Joshua e u-ungngan Nun ni laing eman ni nengikepaan Moses ni ngamay tun hi-gatu, tep hi-gatu pinili tun meihhullul nan Moses. Et humman hu, emin ida helag Israel ey inu-unnud da hi Joshua niya impahding dan emin hu inhel Apu Dios nan Moses. 10Endi hu hakey ni prophet Apu Dios di Israel ni neiingngeh nan Moses, tep hedin hi-gatu, man nekihinnanggan nekihummangan ni hi-gatu. 11Endi mewan hu prophet ni henin Moses e intu-dak nan Apu Dios ni nengipahding idan miracles niyadda kamengippetngan impahding tud Egypt di hinanggan patul, yadda opisyal tu niyad emin diman ni bebley. 12Ey endi edum ni prophet ni nengipahding ni henin impangunun Apu Dios ni hi-gatun inenang-ang idan helag Israel ni kamengippetnga niya anggetakkut e eleg kabaelan ni tuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\