Exodus 6

1Hinumang Apu Dios hi Moses e kantuy "Yan nunya ey ang-angen mu law hu pehding ku etan ni patul. Pilliten kun mengipellaw ni hi-gayun tuuk. Et hi-gatu ngu mengittu-dak ni hi-gayu et hi-yanen yu hu bebley dan penang-angan tun et-eteng ni kabaelan ku. 2Hi-gak hu Ap-Apu. 3Nampeang-ang ngak lan Abraham, hi Isaac, et hi Jacob et ya amta da ey hi-gak hu Apu Dios e Kabaelan tun emin. Nem eggak peamtan hi-gada e ya ngadan kun impeamtak nunya e hi-gak hu Ap-Apu. 4Nekitballak ni hi-gada niyaddalli helag da e iddawat kun hi-gada hu Kanaan e nekibebleyan da lan nunman. 5Ey yan nunya ey peamnuk humman ni inhel kun hi-gada, tep dingngel ku kapampehemmehemmekiddan tuuk ni impanhimbut idan iEgypt. 6- 7Et humman hu, ehel muddan edum mun helag Israel e hi-gak hu Ap-Apu. Peang-ang ku hu et-eteng ni kabaelan kud nemahhig ni pengastiguk idan iEgypt, ma-lat pappegen ku hu nanhimbutan yun hi-gada niya ma-lat meihwang kayud yuka panhelheltapi. Et yallin pengippahdingan kun nunya hu pengamtaan yu e tuu dakeyun hi-gak e Ap-Apu e Dios yu. 8Ippangulu dakeyu etan di bebley ni insapatah kun iddawat kun Abraham, hi Isaac et hi Jacob et hi-gayu memeltan ni nunman ni puyek ma-lat pambebleyan yu. Et nemnemen yu e hi-gak hu Ap-Apu yu." 9Et lumaw hi Moses et tu ehlen idan edum tun helag Israel hu inhel Apu Dios nem eleg da kulluga tep ya nemahhig ni daka panhelheltapi ey nedismayah ida. 10Entanni ey kan Apu Dios nan Moses ey 11"Lakkay di kad-an etan ni patul et mu ehlen e mahapul ni pellaw tudda tuuk ni helag Israel et hi-yanen da eya bebley." 12Nem kan Moses ey "Nem ang-ang mu kedi, anin idan edum kun helag Israel et eleg da-ak kulluga, nekamma-ma ngun etan ni patul e eleg tuwak kulluga tep beken nak ni nelaing ni umhapit." 13Et mandalen Apu Dios di Moses nan Aaron e kantun hi-gaday "Elaw kayu et yu ehelen etan ni patul niyadda edum yun helag Israel e in-olden kun ippangulu yudda helag Israel et hi-yanen yu Egypt." 14Huyyadda tenten ni edum ni helag Israel e hi Jacob: yadda u-ungngan Reuben e pengulwan ey hi Hanok, hi Pallu, hi Hesron et hi Karmi. Huyyadda kamengipappangnguluddan pewen ni pamilyah Reuben. 15Yadda u-ungngan Simeon e neihned ey hi Jemuel, hi Jamin, hi Ohad, hi Jakin, hi Sohar et hi Saul e ya inetu ey iKanaan. Huyyadda kamengipappangnguluddan pewen ni pamilyah Simeon. 16Yadda u-ungngan Levi ey hi Gerson, hi Kohat et hi Merari. Hi Levi ey hanggatut et telumpulut pitu hu toon tu et han matey. 17Yadda u-ungngan Gerson ey hi Libni et hi Simei. Nahlag ida dama et dumakkel ida. 18Yadda u-ungngan Kohat ey hi Amram, hi Ishar, hi Hebron et hi Ussiel. Hi Kohat ey hanggatut et telumpulu et tellu toon tu et han matey. 19Yadda u-ungngan Merari ey di Mahli nan Mushi. Emin ida eya nengadan ey u-ungngan Levi niyadda helag dadda. 20Hi Amram ey inahwa tu hi Jokebed e agin ametu et man-ungngadda et di Moses nan Aaron. Hanggatut et telumpulut pitu toon Amram et han metey. 21Yadda u-ungngan Ishar ey hi Korah, hi Nepheg, et hi Sikri. 22Yadda u-ungngan Ussiel ey hi Mishael, hi Elsaphan et hi Sitri. 23Hi Aaron ey inahwatu hi Elisheba e agin Nashon e u-ungngan Amminadab. Yadda u-ungnga da ey hi Nadab, hi Abihu, hi Eleasar et hi Ithamar. 24Yadda u-ungngan Korah ey hi Assir, hi Elkanah, et hi Abiasap. Huyyadda helag Korah. 25Hi Eleasar e u-ungngan Aaron, ey inahwa tu hu u-ungngan Putiel et mahlag ida et hi Pinehas. Emin ida huyyan nengadan ey hi-gada kamengipappangngulun helag Levi niyadda pamilyah da. 26Di Moses nan Aaron e netenten ni helag Levi hu minandal Apu Dios ni mengippengnguluddan helag Israel ni meni-yan ni Egypt. 27Hi-gada hu nekihummangan etan ni patul di Egypt et iebulut tu helag Israel ni meni-yan ni Egypt. 28- 29Yan nekihummanganan Apu Dios nan Moses di Egypt ey kantuy "Hi-gak hu Ap-Apu. Elaw kad kad-an ni patul et mu ehelen emin eya e-helen kun hi-gam." 30Nem kan Moses ey "Inamtam e beken nak ngu katteg ni mahepit. Hipa hu inna-nu etan ni patul ni mengullug ni hi-gak?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\