Exodus 7

1Ey kan Apu Dios nan Moses ey "Iddawtan dakan et-eteng ni kabaelan mu, ma-lat hi-gam hu mengi-ehneng ni hi-gak di hinanggan patul di Egypt. Ey hi agim e hi Aaron hu heni prophet mu. 2Ehel mun Aaron emin hu e-helen kun hi-gam et ehlen tu etan ni patul, ma-lat iebulut dakeyun helag Israel ni meni-yan ni Egypt. 3- 5Nem pambalin ku etan patul ni manghay et kahingen tu e-helen yun hi-gatu, anin ni dakel hu anggetakkut ni pehding kud Egypt. Nemahhig ali hu pengastiguk idan iEgypt et han dakeyu ipengulun hi-gak ni meni-yan ni nunman ni bebley. Yan nunman ali hu pengamtaan da e hi-gak hu Ap-Apu." 6Et u-unnuden di Moses nan hi Aaron ni emin hu inhel Apu Dios ni hi-gada. 7Yan nunman ni da nekihummanganan etan ni patul ey newalu et tellu toon nan hi Aaron ey newalu hu toon nan hi Moses. 8Kan Apu Dios di Moses nan hi Aaron ey 9"Hedin ibbaga etan ni patul e mahapul ni peang-ang yu hu miracle ni pengullugan tu e intu-dak dakeyun hi-gak, ey ehel mun Aaron et bekahen tu etan hulkud di hinangga etan ni patul niyadda opisyal tu. Et humman ni hulkud ey mambalin ni uleg." 10Et lumaw di Moses nan Aaron di kad-an etan ni patul e inu-unnud da hu inhel Apu Dios ni hi-gada. Bingkah nan Aaron hu hulkud tud hinangga etan ni patul niyadda opisyal tu ey nambalin tu-wangun uleg. 11- 12Nem ineyagan dama etan ni patul hu nangkelaing niyadda etan kamenippahding ni magic ni iEgypt et bekahen da hulkud da ey nambalin ida daman uleg. Nem kinan ni uleg nan Aaron ida. 13Nem manghay damengu etan patul e eleg tu kullugad Moses nan Aaron e humman dedan hu inhel nan Apu Dios ni meippahding. 14Entanni ey kan Apu Dios nan Moses ey "Deh manghay ni peteg etan patul et eleg tu i-abulut ni hi-yanen yun tutu-uk hu Egypt. 15Et humman hu, elaw kallin an menammu etan ni patul ni lawwan tun kakkabbuhhan di Wangwang e Nile et hegeden mu etan di gilig tu. Ey itebin mu etan hulkud ni impambalin mu lan uleg. 16Et kammun hi-gatuy 'Intu-dak tuwak ni Ap-Apu e Dios middan Hebrew ni menghel ni hi-gam ma-lat iebulut dakemin umlaw ni an menaydayaw ni hi-gatu etan di eleg mebebleyi. Nem ingganah ni nunya ey kahing ka. 17Et humman hu, amtaen mu law ni nunya, e hi-gatu hu Ap-Apu etan di ippahding tu. Ihheplat ku eya hulkud eyad Wangwang et mambalin ni kuheyaw hu danum. 18Mangkettey iddalli hu deleg et manhahamuy hu danum et eleg mabalin ni yu innumen.' 19Ey ehel mu daman Aaron et tu idengdeng hulkud tuddad wangwang, yaddad kulukul niyaddad lebeng di ditan Egypt et mambalin ni emin hu danum diman ni kuheyaw, anin idan inehul da." 20Impahding di Moses nan Aaron di hinangga etan ni patul niyadda opisyal tu hu inhel Apu Dios ni hi-gadan pehding da. Inheplat Aaron hu hulkud tud danum etan di wangwang et mambalin etan danum ni kuheyaw. 21Ey nangketey ida hu deleg et mahemuy etan danum et eleg mabalin ni innumen idan iEgypt. Et humman hu neipahding e nambalin ni kuheyaw emin hu danum di Egypt. 22Nem yadda dama magician di Egypt ey impambalin da danum ni kuheyaw. Et humman hu, nanengtun manghay etan patul, eleg tu u-unnuden hu inhel di Moses nan Aaron e humman dedan hu inhel Apu Dios. 23Nealay nanligguh etan patul et manglaw di baley tu e eleg tun hekey hanguden etan impahding da. 24Et wada hakkey idan iEgypt ey nengu-kuddad gilig ni Wangwang e Nile ni pan-ehhulan da tep nambalin emin hu danum ni kuheyaw. 25Nelabah hu pitun aggew neipalpu eman ni impambalin Apu Dios hu Wangwang e Nile ni kuheyaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\