Ezekiel 32

1Yan eman ni nemangulun aggew ni meikkeppulut dewwan bulan ni meikkeppulut dewwan toon meippalpu eman ni neilawwan mid Babilon ey immehel mewan hi Apu Dios ni hi-gak e kantuy 2- 3"Hi-gam e helag ni tuu, mu ehel ni patul ni Egypt e kammuy 'Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg ey wada e-helen kun hi-gam! Kammu na-mu ngu nem heni kan layon ni muka pehpehding ni kebebbebley, nem ya kakulugan tu ey heni ka buhayya e kakillukillutan ebuh ni helim hu danum idad wangwang. Keknaen dakalli et paelik hu tutu-ud edum ni bebley ni an mempap ni hi-gam et idekal daka 4di mamegan puyek et paelik ida sisit niyadda animal di muyung et panhin-e-kanan daka. 5Iwahhiwahhit kullid kedunduntug hu annel mun kamangkebwel et yadda tu-ngal mud nampandeklanan tu. 6Man-ayyuayyuh idallid deplah di kedunduntug hu kuheyaw mu et mangkapnudda kulukul. 7Yallin nunman ni endien daka ey man-e-nget tep hennian ku hu kabunyan ni mahdel ni kulput et eleg dumilag ida bittuwen, ya bulan niya aggew. 8Eggak pedillag ida humman ni kaumdilag di kabunyan ma-lat ma-ngetan hu bebley yu. Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg hu nanghel idan nunya. 9Emin idalli hu katuutuud edum ni bebley ni endi mu diddingngel ni meippanggep ni hi-gada ey umkel-ew idan pengipeamtaan kun neteyyan mu. 10Umkenel-ew idalli tutu-ud kebebbebley ni pehding kun hi-gam. Et anin idallin papatul dadda et umgeneygey idan takut dan keittu-nudan da.' " 11Tep kan Apu Dios e Eta-gey ni peteg ey "Immen ali hu patul di Babilon ni an mengubbat ni hi-gam. 12Peellik ida mangkabunget ni sindalu et usalen da hu ispadah dan memettey idan emin ni tutu-um et bahbahen dan emin hu hipan muka ippahhiya. 13Ey petteyen kuddan emin hu babakka yun impattul yud gilig idan kulukul ma-lat eleg ali law makilut hu danum di diman, tep meendi hu tutu-u niya animal di ditan e bebley! 14Peyaggud ku danum idad wangwang ditan et meli-neng idalli law ni mabulbulubul. Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg hu nanghel idan nunya. 15Pambalin kulli hu Egypt e bebley mun endi silbitu, tep bahbahek ni emin hu mategudman. Yan nunman ali pengamtaan yu e hi-gak hu Ap-Apu. 16Huyyan meippeamtan meippahding ey mambalin alin a-appeh ni kalemyungin tuu ni ia-appeh ni kabiibiid kebebbebley ni lemyung dan neipahding ni bebley di Egypt niyadda bimmebley di diman. Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg hu nanghel idan nunya." 17Yan eman ni meikkeppulut liman aggew ni lapun bulan ni meikkeppulut dewwan toon meippalpu eman ni neilawwan mid Babilon ey immehel mewan hi Apu Dios ni hi-gak e kantuy 18"Hi-gam e helag ni tuu, lemyung ka tep ya meippahding idan tutu-ud Egypt niya itu-dak kuddad nandaul di dungay e bebley ni netey et ida mei-dum di tutu-un nalpud edum ni bebley ni et-eteng kabaelan da. 19Kammun hi-gada ey 'Hi-gayun iEgypt, kaw kanyu nem kakkayyaggud ang-ang yu nem ya hu edum ni tuud edum ni bebley? Nem anin dedan ni kantu et kakkayyaggud hu ang-ang yu, et mettey kayu damengu et umlaw kayun an mei-dum ida etan di endi bilang tun tutu-u.' 20Nanna-ud ni mettey idan emin hu iEgypt tep nandadaddan ida buhul dan memettey ni hi-gada. 21Kan idallin nelaing ni aap-apun sindalun wadad nandaul di dungay ni meippanggep idan iEgypt niyadda nemaddang ni hi-gaday: Immaliddadyan an mei-dum idan endi bilang tun tuu. 22Immen ida damad kulung da hu iAssyria niyaddan emin sindalu dan nangketey di gubat. 23Immen hu kulung dad nandaul di dungay e kalawwin kamettey. Hi-gada lan nunman hu katattakusin katuutuu, nem yan nunya ey hinelikub idan sindalud bebley ni nemenaddang ni hi-gada. 24- 25Anin idan iElam e endi bilang tun tuu niyadda sindalu dadda nangketey di gubat et immen idadman di dungay e bebley ni netey e daka hahhallikubi humman ni bebley. Yan nunman ey nemahhig katattakutisiddan katuutuu humman idan iAssyria nem yan nunya kaya ey nemahhig baing da tep immen idad dungay e nei-dum idad nangketey di gubat. 26Anin ni di Meshek nan Tubal et immen ida damadman e hinelikub idan kulung ni sindalu da. Katattakusiddan tuun nunman, nem nunya ey immen idad nandaul e nei-dum idad endi bilang tun tuun nangketey di gubat. 27Eleg ida meidaydayaw eman ni neteyyan da, nem neala et da i-dum daddad endi bilang tun tutu-u. Beken ni henidda eman ni nandingngel ni sindalun nebayag e kameiyayyaggud kulung da et daka pepungngan ni hi-gada hu ispadah da niya daka itta-pew di annel da hu happiyaw da. Yan ketagguddan nunyan sindalun ey impetattakut da hu tutu-ud kebebbebley. 28Hanniman damalli hu meippahding ni hi-gayun iEgypt e pampetteyen dakeyulliddan mengubbat ni hi-gayu et kayu mei-dum ni meikkulung di kad-an idan endi bilang tun tutu-un nangketey di gubat. 29Immen ida damadman hu iEdom, anin idan papatul niya aap-apu dan nangkeikulung ida. Et-eteng hu kabaelan dan nunman, nem yan nunya ey immen idad dungay e nei-dum idad kulung idan endi bilang tun tuu. 30Immen ida damad kulung da hu aap-apud bebley di appit di north et yadda iSidon, tep netey idan emin di gubat. Yan nunman ey katattakusiddan tutu-u, nem yan nunya ey ida kamebabbaingin immen idad dungay e nei-dum idad endi bilang tun tuun nangketey di gubat. 31Ya etan patul di Egypt niyadda sindalu tu ey man-am-amleng ida law, tep beken ni hi-gadan ebuh hu manhelheltap. Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg hu nanghel idan nunya. 32Ma-nu tep hi-gak hu nengitu-dak ni patul di Egypt niyadda sindalu tun menattakkut idan katuutuu, nem anin ni henin nunman impahding ku et mettey ida et mei-dum idan mekikkullung di nangketey di gubat idan endi bilang tun tuu. Hi-gak e Ap-Apu e Eta-gey ni peteg hu nanghel idan nunya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\