Ezra 5

1Yan nunman ey hi Haggai e prophet et hi Sekariah e hakey mewan ni prophet e u-ungngan Iddo ey impeamta da hu inhel nan Apu Dios idan helag Israel idan edum dan nambebley di Judah et yad Jerusalem. 2Yan nangngelan di Serubbabel e u-ungngan Sealtiel nan Jeshua e u-ungngan Jehosadak ni impeamtaddan nunman ni prophet ey inlapu da mewan ni mengittu-man ni mangngunnud Tempol Apu Dios di Jerusalem et baddangan idan nunman ni dewwan prophet. 3Nem anggegannu ey limmaw hi Tattenai e gobernor ni probinsiya di appit ni kakelinnugin aggew di Wangwang e Euphrates, et hi Sethar Bosenai et yadda edum da di Jerusalem et mahmahan da e kanday "Hipa nengiebulut ni hi-gayun memehwat eyan Tempol et mekapya mewan huyyan baley?" 4Kanda mewan ey "Hipadda ngadan ni tutu-un kamampangngunnudya?" 5Nem ay kaipappaptek nan Apu Dios humman idan aap-apun helag Israel et mukun endi nengipesiked ni hi-gadan mangngunnu ingganah mantuddek idan Darius et humangen tudda damad tudek tu. 6Huyya tudek nan Tattenai e gobernor, hi Sethar Bosenai et yadda edum ni opisyal tud appit ni kakelinnugin aggew di Wangwang e Euphrates ni impalaw dan Darius e patul. 7Kanday "Huyya tudek min hi-gam e apu Darius e patul. Ya pinhed mi ey melinggep hu pan-ap-apuam. 8Pinhed min peamta e apu patul e limmaw kamid Judah ey inang-ang mi e daka pangkapyaa hu Tempol ni eta-gey ni Dios. Etta-teng ni batu daka pan-ikkapya ey daka panha-adin keyew ida dingding. Inang-ang mi mewan e mangkahludda kamangngunnu ey daka pepuppuut ni mangngunnu. 9Imbaga middan aap-apu da hedin hipa nengiolden ni hi-gadan memehwat ni nunman ni Tempol. 10Ey minahmahan mi mewan ngadan da ma-lat amtaem hedin hipa nengipappangngulun nunyan ngunu. 11Ey hinumang da ey kanday 'Bega-en dakemin Apu Dios di kabunyan et yad puyek. Mika pan-ikkapya huyyan Tempol ni kinapya dedan nunman ni hakey ni eta-gey ni patul ni Israel. 12Nem gapuh ni nengipebungetan idan aammed min nan Apu Dios di kabunyan ey in-abulut tu hu patul di Babilon e hi Nebukadnessar et gubaten tudda. Binahbah tu huyyan Tempol et ibsik tudda tutu-ud Babilon. 13Nem yan eman ni nemangulun toon ni nampatulan nan patul e hi Cyrus, ey in-olden tun mekapya mewan huyyan Tempol. 14Anin idan silber ey balituk ni kaussalad Tempol ni inlan nan patul nunman e hi Nebukadnessar ey imbangngad Cyrus nan Sesbassar e sinudu tun gobernor ni Judah. 15Kan Cyrus e patul nan Sesbassar ey "Ilaw mudda huyyan usal et iha-ad mud Tempol di Jerusalem ey binehwat yu hu baley Apu Dios di nebehwatan tu lan nunman." 16Et ikapyan Sesbassar hu pegnad ni pengibbehwatan ni Tempol Apu Dios di Jerusalem. Neilepun nunman hu ngunud Tempol et ingganah nunya, nem eleg pay ni megibbuh. Huyya inhumang dan hi-gami.' 17Et humman hu, hedin dammutu e apu patul man pahemak mu humman ni dokumintuh di opisinah ni patul di Babilon et meamta hedin makulug nunman ni in-olden nan Cyrus e patul e behwaten da huyyan Tempol di Jerusalem, et peamtam ni hi-gami hedin hipa muka pannemnem ni nunyan imbagemi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\