Hosea 1

1Yahhuy ida hu impeamtan Apu Dios nan Hosea e u-ungngan Beeri eman ni nampatulan Ussiah, hi Jotham, hi Ahas et hi Hesekiah di Judah et yan eman ni nampatulan Jeroboam e u-ungngan Jehoas di Israel. 2Yahhuy hu nemangulun inhel Apu Dios nan Hosea ni peamta tuddan helag Israel. Kantun hi-gatuy "Kalehin ka e Hosea di hakey ni biin eleg tu ikkahhakey ni hi-gam impeminhed tu. Et humman hu, i-anemut tullin hi-gam hu u-ungnga tud edum ni laki. Humman ali pengi-ang-angan ni elaw idan tutu-uk ni helag Israel e eleg da pannananeng hu impeminhed dan hi-gak tep nanliwat ida e daka daydayawa edum ni dios." 3Et ahwaen nan Hosea hi Gomer e u-ungngan Diblaim. Entanni ey neiungnga hu pengulwan ni u-ungnga da ey laki. 4Ey kan Apu Dios nan Hosea ey "Ingedan mu hu Jesreel ni u-ungnga yu, tep kamangkedettengi hu pengastiguan kun patul di Israel ma-lat ibleh ku hu pinetepetey lan aputu hi Jehu di Jesreel. Ya kakulugan tu ey pappegek hu pan-ap-apuan ni Israel. 5Bahbahen kullin nunman hu nangka-let ni sindalun Israel di nandeklan di Jesreel." 6Entanniy newad-an mewan hi Gomer et man-ungngan bii. Et kan Apu Dios nan Hosea ey "Ngadanim ni Lo-Ruhamah. Ya keibbellinan tu ey 'Endi neminhed ni hi-gatu,' tep endi law nak peang-ang ni impeminhed kuddan iIsrael niya eggak law pessinsahi liwat da. 7Nem hedin yadda iJudah, man peang-ang ku neminhed kun hi-gada. Hi-gak e Ap-Apu e Dios da hu mengihwang ni hi-gadad buhul da e eleg meussal hu almas winu sindalu." 8Naphu hi Lo-Ruhamah ey newad-an mewan hi Gomer et man-ungngan laki. 9Kan Apu Dios nan Hosea ey "Ngadanim ni Lo-Ammi. Ya keibbellinan tu ey 'Beken kun tutu-u.' Tep beken kudda law ni tutu-u hu iIsrael niya beken law ni hi-gak hu Dios da. 10Nem edum alin aggew ey umdakkel ida iIsrael et heniddalli palnah di gilig ni baybay e eleg mebillang. Et ma-nut kangkun nunyay 'Beken kayu law ni tutu-uk' nem yan nunman ali law ey kangkulliy 'U-ungnga dakeyun hi-gak e Dios ni wadan ingganah.' 11Mangkakahhakey idalli law iIsrael niyadda iJudah ey hakey ali pillien dan pan-ap-apu da. Hi-yanen dalli etan bebley ni nengilawwan dan hi-gada et mambangngad idad bebley da, et man-am-amleng ida tep panyaggud kulli bebley da. Em, yan nunman ali kekakkayyaggudan ni aggew di Jesreel!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\