Isaiah 45

1Pinutuk nan Apu Dios hi Cyrus ni mampatul. Hi-gatu pinili tun mengapput idan papatul et sakupen tu kebebbebley tep baddangan tun heni tu pan-ibbeghul hu eheb idan nunman ni bebley. Kan Apu Dios nan Cyrus ey 2"Ipappangnguluk et idaddan ku dellanem. Pandeklanek ida duntug niya pambahbahek ida eheb ni nekapyad giniling, anin idan gumek ni lekbi da. 3Iddawat kun hi-gam ida kinedangyan e nangkebalol ni neitlud engeenget e endi nengamta, et pengamtaam mu e hi-gak hi Apu Dios e Dios ni Israel hu nemilin hi-gam. Tep nginedan ku dedan ni nunman hu ngadan mu e pambega-en daka et han ka maweda. 4Pinutuk dakan hi-gak ma-lat baddangam ida bega-en kun helag Israel e pinilik ni tutu-uk. Indawtan dakan et-eteng ni dayaw mu, anin ni eleg muwak amta. 5Hi-gak hu Apu Dios, endi edum ni Dios hedin beken ni hi-gak ni ebuh. Iddawat ku et-eteng ni kabaelam ni mahapul mu, anin ni eleg muwak amta. 6Nakka pehding hanneya ma-lat pengamtaan ni katuutuud kebebbebley eyad puyek e hi-gak ni ebuh hu Dios, endi edum. 7Lintuk hu kawwalwal, niya engeenget niya peellik hu panyaggudan niya kebahbahan. Hi-gak e hi Apu Dios hu mengippahding ni emin nunya. 8Peellik mewan hu manweddan keihwangan niya meandeng ni pehding, ey peellik hu udan ma-lat tummel neitnem. Hi-gak e hi Apu Dios hu mengippahding mewan nunya." 9Kan Apu Dios idan helag Israel ey "Anggehemmek etan tuun kamekibbekkal ni namyuh ni hi-gatu. Ya pulan bangan henin edum tun banga ey eleg mabalin ni kantu etan ni nengapyan hi-gatuy 'Isiked mun mengapyan hi-gak tep neihalla impahding mu!' Ey eleg mabalin ni kantuy 'Beken ni kayyaggud muka pengapya!' 10Anggehemmek mewan hu hakey ni u-ungngan menghel ni a-ammed tun kantuy 'Kele hanneya nengapya yun hi-gak?' " 11Huyya humang Apu Dios e Kayyaggud ni peteg ni Dios ni Israel niya nanletun emin ni wada e kantuy "Kaw wada lebbeng yun manlillih ni planuh kuddan u-ungngak? Ey kaw tuttudduan yuwak ni pehding ku? 12Hi-gak hu nanletun puyek niya hi-gak hu namyuh idan tutu-un nambebley diman. Dammutun lintuk hu kabunyan et ibiklag ku tep ya kabaelak. Ey hi-gak kamanmandal idan bittuwen, ya aggew niya bulan. 13Hi-gak mewan hu mengihha-ad nan Cyrus di saad tu, et ipahding tu hu kayyaggud ni pinhed kun meippahding niya ma-lat ya meandeng hu pehding tu. Iyayyaggud tulli hu nebahbah ni bebley kun Jerusalem, niya ibbukyat tudda tutu-uk ni neikelabut. Pehding tuddalli huyyan eleg metangdani. Hi-gak e hi Apu Dios e Kabaelan tun emin hu nanghel idan nunya." 14Kan mewan Apu Dios idan iIsrael ey "Ellan yulli kinedangyan ni Egypt niya Sudan, ey mambalin idallin himbut yu hu nangkepaddukyang ni tutu-ud Seba. Mebangkiling idalli et meiunnuunnud idan hi-gayu, niya manyu-ung idan pengippeang-angan dan lispituh dan hi-gayu. Ey kandallin hi-gayuy 'Dakeyu kababbaddangin Apu Dios, hi-gatun ebuh hu Dios.' " 15- 16Hi Apu Dios e Dios idan helag Israel e kamengihwang ni hi-gada ey eleg meewwasi hu tuka pehding. Et humman hu, emin idalli tutu-un kamengennapyan dios da ey mebabba-ingan ida. 17Nem hedin yadda helag Israel ey ihhehwang idan Apu Dios, et melinggep idan ingganah. Eleg idallin hekey mebe-ingi tutu-u tu. 18Hi Apu Dios hu nanletun kabunyan niya puyek. Hi-gatu hu Dios. Hinammad tun kinapya hu puyek niya eleg tu ipayyag tep hi-gatu namyuh ni tuun manha-ad diman. Kantuy "Hi-gak hu Apu Dios, endi edum ni Dios. 19Beken ni neligat hu pengamtaan yun pinhed kun pehding yu, tep in-ehel kud nelakah ni ewwatan yun helag Israel. Ey eleggak meidawwin hi-gayu, et humman hu, dammutun mekiddagyum kayun hi-gak hedin pinhed yu. Tep hi-gak e hi Apu Dios ey makulug ni emin hu nakka e-hela niya neiptek ni emin hu nakka peamtan meippahding ali." 20Kan mewan Apu Dios ey "Kaemung kayun emin ni tutu-un bimmesik alin nalpud kebebbebley, ma-lat humalyaen dakeyu. Hi-gayun kamengittebbitebbin idan dios yun nekapyad keyew, kele kayu kamandasal ni hi-gada, ey endi kabaelan dan mengihwang ni hi-gayu? Endi nemnem yu! 21Kaemung kayun emin et humangen yu diklamuh kun hi-gayu hedin kanyu ey wada silbin yuka penaydayawiddan beken ni makulug ni dios. Panhuhummangan kayu. Hipa nengabig ni nebayag idan kameippenahding nunya? Kaw beken ni hi-gak e hi Apu Dios hu nengihwang idan tutu-uk? Endi edum ni Dios nem hi-gak ni ebuh e meandeng niya kaum-ihwang. 22Et humman hu, emin kayun tutu-ud kebebbebley eyad puyek, ey idinel yun hi-gak hu keihwangan yu tep hi-gak ni ebuh hu Dios e endi edum. 23Issapatah ku e makulug ni emin ali tutu-u ey mandukkun idan penaydayaw dan hi-gak niya e-helen dalli e hi-gak ni ebuh hu u-unnuden da. Issapatah kun um-amnulli huyya. 24Kandalliy 'Hi Apu Dios ni ebuh kakelpuin elet tayu niya kakinayyaggud tayu.' Nem hedin yadda tutu-un anggebe-hel da-ak ey mebabba-ingan idalli. 25Dammutun meibbillang ni emin ida helag Israel ni kayyaggud ey hi-gak ali deyyawen da tep ya binabbal ku e hi Apu Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\