Jeremiah 35

1Yan nampatulan Jehoiakim e u-ungngan Josiah di Judah ey immehel hi Apu Dios ni hi-gak et kantuy 2"Elaw kad kad-an idan helag Rekab et ka makihummangan ni hi-gada ey ineyagan muddad hakey ni kuwaltuh di Tempol et idwatan muddan meinnum." 3Et nak ang-angen hi Jaasaniah e u-ungngan Jeremiah e u-ungngan Habassiniah et ayagan ku anin idan agitu et yadda u-ungnga tu, et hi-gada mengi-ehneng emin idan pamilyah Rekab, et ikuyug kuddad 4Tempol. Impahgep kuddad kuwaltuh idan u-ungngan etan ni prophet e hi Hanan e u-ungngan Igdaliah. Huyyan kuwaltuh ey wadad ahpat ni kuwaltuh ni u-ungngan Sallum e hi Maaseiah e opisyal ni kamampaptek ni Tempol ey neihnup di kuwaltuh idan edum ni opisyal. 5Indaddanan kudda helag Rekab ni kameinnum e hina-adan ku basuh da et iha-ad kud hinangga da et kangkun hi-gaday "Adyah meinnum, inum kayu." 6Nem kanday "Eleg kami um-inum ni kameinnum tep ya la eman ammed mi e hi Jonadab e u-ungngan Rekab ey inhel tun hi-gami et yadda helag mi e eleg kami um-inum ni kameinnum, 7eleg kami mengapyan baley, eleg kami mampeyyew ey eleg kami mantennem ni kaumlameh ni keyew. Ey inhel tu e manha-ad kamid kampun neatepan ni tuldah et mannananeng kamin mekibbebley eyad bebley ni nekibebleyan mi. 8Inu-unnud min emin hu intugun eman lan ammed min hi Jonadab ni hi-gami, et humman hu gaputun hi-gami et yadda ahwa mi, yadda u-ungnga min lalakki niyadda bibi-i ey eleg kami um-inum ni meinnum, 9ey eleg kami mengapyan nehammad ni baley ni panha-adan mi, eleg kami mampeyyew ey endi legunta mi. 10Neka-u-unnud min emin hu intugun eman lan ammed mi e hi Jonadab. 11Nem yan eman ni nengubatan nan Nebukadnessar eyan bebley ey immali kamidya Jerusalem ma-lat ibsikan midda sindalun iBabilon niyadda iSyria. Et makibebley kami law di deya." 12- 13Entanni ey inhel Apu Dios e Kabaelan tun emin ni Dios idan helag Israel ni hi-gak e umlawwak et nak ehelen idan iJudah niya iJerusalem e kangkuy "Kan Apu Dios ey 'Hi-gak e Dios ey mahmahan kun hi-gayu hedin hipa gaputu et eleg yu u-unnuda nakka ittugun ni hi-gayu? 14Ang-ang yudda kedi ni-ngangu helag Jonadab e daka paka-u-unnuda intugun lan eman ni ammed da et eleg ida uminuinum ni meinnum ingganah nunya. Ey hedin ngun hi-gayu man e-eggel ni inhelan dakayu nem nanengtun eleg yuwak u-unnuda. 15Intenu-dak kudda bega-en kun prophet et ehelen dan hi-gayun issiked yun mengippahding ni lawah et ya kayyaggud pehding yu. Ey inhel dan hi-gayu e eleg yu deyyawa ey eleg kayu mansilbiddan edum ni dios ma-lat mannaneng kayun mambebley eyad bebley ni indawat kun hi-gayu niyadda aammed yu, nem eleg yu u-unnuda ey eleg yu hengnguda hu intugun ku. 16Inu-unnud idan helag Jonadab hu intugun la eman ni ammed dan hi-gada, nem hedin hi-gayu ngu man eleg yuwak u-unnuda. 17Et humman hu, yan nunya ey hi-gak e hi Apu Dios e Kabaelan tun emin ni Dios idan helag Israel ey peellik ni hi-gayun iJudah niya iJerusalem hu inhel kun memahbah ni hi-gayu, tep eleg yu u-unnuda hu nakka e-helan hi-gayu niya eleg kayu umhumang hedin immehellak ni hi-gayu.' " 18Et kan Jeremiah idan helag Rekab ey "Kan Apu Dios e Kabaelan tun emin ni Dios idan helag Israel ni hi-gayu e 'Inu-unnud yu intugun la eman ni ammed yu e hi Jonadab et ipahding yun emin hu inhel tun hi-gayu, 19et humman hu, hi-gak e hi Apu Dios e Kabaelan tun emin ni Dios idan helag Israel ey hammaden kun e-helen e wadan ingganah hu mansilbin hi-gak ni lakin helag Jonadab e u-ungngan Rekab.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\