Jeremiah 41

1Entanni tu-wangu ey limmaw hi Ismael niyadda hampulun edum tun lalakkid Mispah di kad-an Gedaliah e gobernor eman ni meikkeppitun bulan nunman ni toon. Hi Ismael e u-ungngan Nethaniah e u-ungngan Elishama ey membroh ni pamilyah etan ni patul. Indaddanan Gedaliah idan kennen da 2nem endi maptek ey inuknut Ismael et yadda edum tu ispadah da et patyen da hi Gedaliah. 3Impakipetey dan emin ida iJudah ni edum Gedaliah di Mispah anin idan sindalun iBabilon ni wadadman. 4Yan mewa-waan tun endi ni pay nengamtan neteyyan Gedaliah 5ey immalidda newalun lalakkin nalpud Sekem, yad Siloh et yad Samaria e kinuhkuh da iming da, bini-ki da balwasi da ey liniputan da annel da ey wada intabin dan pagey niya bangbanglun da i-appit di Tempol. 6Neukat hi Ismael e u-ungngan Nethaniah di Mispah et tudda dammuwen e tuka hinnannangngihi e kantuy "Keyuy anhan et yu ang-angen hi Gedaliah." 7Himmegep idan emin di bebley ey nampatey idaddan Ismael et yadda edum tu et dadda unugen di bubun. 8Nem wadadda hampulun nampahpahmek nan Ismael e kanday "Entan dakemi anhan patey et idwat middan hi-gam ida hu intalu min pagey, ya mansikan olibah niya danum ni putsukan." Et eleg tudda papetey. 9Ya etan bubun ni nengunugan Ismael ni annel idan pintey da ey humman keet-eteng an ni impeku-kun eman lan patul e hi Asa ni nengubatan Baasha e patul ni Israel ni hi-gada. 10Impambalin Ismael emin ida tutu-ud Mispah ni balud, yadda bibi-in u-ungngan patul niyadda edum ni tutu-un impepaptek Nebusaradan e ap-apun sindalun Gedaliah e u-ungngan Ahikam. Et ikuyug tudda et manglaw idad Ammon. 11Dingngel Johanan et yadda aap-apun sindalu hu meippanggep nunman ni impahding Ismael 12et unuden da et ha-kupen da etan di neihnup di et-eteng ni lebeng di Gibeon. 13Inang-ang idan balud Ismael hi Johanan et yadda edum tun aap-apun sindalu ey immamleng ida 14et bumsik idad kad-an Johanan. 15Nem hi Ismael et yadda walun edum tu ey bimmesik idad Ammon. 16Hi Johanan et yadda ap-apun sindalu ey impangulu dad Mispah emin ida etan tutu-un imbesik Ismael ni nunman ni nemateyan tun Gedaliah. Wadan hi-gada sindalu, bibi-i ey kaungaunga ey opisyal idan patul. 17Mampellaw idad Egypt nem nanda-guh idad Gerut Kimham e neihnup di Bethlehem. 18Et ibsikan dadda iBabilon tep ida kaumtakut ni hi-gada, tep pintey Ismael hi Gedaliah e pinutuk ni patul ni Babilon ni gobernor di Judah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\