Joel 1

1Yahhuy hu inhel Apu Dios nan hi Joel e u-ungngan Pethuel. 2Hi-gayun kamengipappangngulu niya hi-gayun emin ni iJudah, kaw wada an neipahding eman ni tsimpuh idan aammed yun heni eyan nekapkapyan nunya? 3Ehel yuddan u-ungnga yu huyyan neipahding et e-ehhelen dalli daman u-ungnga da ni han da dama inhel idan u-ungnga dadda. 4Heninnuy hu neipahding: Nanhinhinullul hu hantapug ni dudun ni immali et pangkanen da hu intanem yun iJudah. Ya etan natdaan ni eleg kanen ni nemangulun immali ey kinan idan neitu-nud. 5Imutalngi yu, hi-gayun kamambuttebutteng et nannangngihan yu hu nebahbah ni intanem yun grapes, tep endi law kapyaen yun baluh ni meinnum. 6Immalidda dakel ni dudun e henidda sindalun eleg mebillang et bahbahen da intanem tayu. Makattadem hu ngipen da e henin ngipen ni layon. 7Binahbah da grapes yu niya kinan da belakkibak idan keyew ni fig et kameang-ang hu mablah ni annel da niyadda panga da. 8Pannannangngih kayun lemyung yu e henin kapehding ni kat-agun biin netey ahwaen tu. 9Endi law begah niya meinnum ni mei-appit di Tempol Apu Dios. Et humman hu, ida kaumlelemyung niya ida kaumnanginangih hu papaddi. 10Nakabbahbah ni emin hu neitnem di payew. Endin hekey law hu pagey ni kennen, ya meinnum niya mansikan olibah. 11Em, lelemyung kayun kamampantennem, tep nebahbah ni emin intanem yun wheat niya barley. 12Nangkema-ganan ida grapes niyadda fig. Emin ida keyew ni kamekkan lameh da e henin palmah, yadda pomegranate niyadda apol ey nangkakpit ida. Endi law ni hekey amleng idan tuu. 13Hi-gayun papaddin kamangngunud altar ni Dios ku ey pambalwasi kayun langgusih et lumaw kayud Tempol et lumelemyung kayu, ey ilallabbi yun mannannangngih, tep endi law begah niya meinnum ni i-appit yun Apu Dios. 14Ayagi yuddan emin hu iJudah, anin idan ap-apu da et maemung ida. Ey imandal yun mantetpel ida et mandasal kayun Ap-Apu e Dios tayud Tempol tu et mampehemmehemmek kayun hi-gatudman. 15Tep kamangkedettengi hu aggew ni gintud Apu Dios e Kabaelan tun emin ni pengastiguan tun tutu-u. Anggetakkut ali hu meippahding nunman ni aggew. 16Inang-ang-ang tayu nebahbahan ni intanem tayu. Endi law hu tayu pan-an-anlaan di Tempol ni Dios tayu. 17Nakatduk hu papayyew tayu et eleg umtemel hu intanem tayu. Endi law neiha-ad di alang tayu et na-way ida. 18Ida kamanhawahawang ey ida kaum-eluelug hu babakka tep endi kennen da. Anin idan kalneroh et ida kamanhelheltap tep neu-upadda. 19Nakka mampehemmehemmek ni hi-gam e Apu Dios, tep endi law pampattulan niya nangkema-ganan ida keyew e heni giniheb ni apuy. 20Henidda dama kamampehemmehemmek ni hi-gam hu animal di muyung, tep natduk hu wangwang ni daka innumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\