Joshua 19

1Ya meikkadwan nebunut ni meidwatan ni puyek ey yadda helag Simeon. Yadda edum ni bebley ni neidwat ni hi-gada ey nealad puyek idan helag Judah. 2Huyyadda ngadan ni bebley ni neidwat idan helag Simeon ey Beersheba, Seba, Moladah, 3Hasar Sual, Balah, Esem, 4Eltolad, Bethul, Hormah, 5Siklag, Bet Markabot, Hasar Susah, 6Bet Lebaot et ya Saruhen. Hampulut tellun bebley et yadda ekka-ket ni bebley di nanlinikweh diman. 7Yadda edum ni bebley diman ey Ain, Rimmon, Ether et ya Ashan: epat ni bebley et yadda ekka-ket ni bebley di nanlinikweh diman. 8Nei-dum ida hu ekka-ket ni bebley di nanlinikweh ingganah di Baalat Beer e Ramah hu hakey ni ngadan tu e wadad appit ni south. Huyya hu neidwat idan helag Simeon ni nambebleyan da. 9Gapu tep e-etteng hu puyek ni neidwat idan helag Judah ey neidwat etan edum ni bebley dan eleg da mahapul idan helag Simeon. 10- 12Ya meikkatlun nebunut ni meidwatan ni puyek ey yadda helag Sebulun. Ya puyek ni neidwat ni hi-gada ey dimmateng di Sarid. Meippalpudman et mampalaw lad appit ni kakelinnugin aggew di Maralah et datngan tud Dabbeshet et yad gilig ni kulukul di appit ni kasimmilin aggew di Jokneam. Ey meippalpud Sarid ey nampalaw lad appit ni kasimmilin aggew di gilig ni Kislot Tabor ingganah di Daberat et manteyed di Japhia. 13Nampalaw lad ingganah di appit ni kasimmilin aggew et meipalpudman et mampalaw di Gath Hepher et yad Etkasin et manlikweh lad Neah ingganah di Rimmon. 14Ya pappeg tud appit ni north ey nampalaw di Hannathon et maipappeg di Nedeklan e Iptahel. 15Nei-dum hu Kattat, Nahalal, Simron, Idalah, et ya Bethlehem. Hampulut dewwan etta-teng ni bebley ey nei-dum idan ekka-ket ni bebley di nanlinikweh diman. 16Huyyadda bebley ni neidwat idan helag Sebulun ni pambebleyan da. 17Ya meikka-pat ni nebunut ni neidwatan ni puyek ey yadda helag Issakar. 18Huyyadda bebley ni neidwat ni hi-gada: Jesreel, Kesullot, Sunem, 19Hapharaim, Sion, Anaharat, 20Rabbit, Kishion, Ebes, 21Remet, Engannim, Enhaddah et ya Betpasses. 22Dimmateng hu pappeg tud Tabor, Sahasumah et yad Bet Semes et meipappeg di Jordan. Hampulut enem ni etta-teng ni bebley et mei-dum ida pay hu ekka-ket ni bebley di nanlinikweh. 23Huyyadda hu bebley ni neidwat idan helag Issakar ni pambebleyan da. 24Ya meikkelliman nebunut ni neidwatan ni puyek ey yadda helag Asher. 25Huyyadda neidwat ni pambebleyan da: Helkat, Hali, Beten, Aksap, 26Allam Melek, Amad et ya Mishal. Ya pappeg tud appit ni kakelinnugin aggew ey indalan tud gilig ni Karmel et ya Sihor Libnat. 27Nanlikweh di appit ni kasimmilin aggew et mampalaw di gilig ni Betdagon et datngen tu Sebulun et ya Nedeklan e Ehtahel et mampalaw lad appit ni north di Bethemek et yad Neiel. Nampalaw mewan di north di Kabul, 28Ebron, Rehob, Hammon et yad Kanah ingganah di Sidon. 29Nanlikweh di Ramah et dumteng di Tyre e nehammad ni neluhud ni bebley. Ey nanlikweh mewan di Hosah et meipappeg di Baybay e Mediterranean. Nei-dum pay hu Mahalab, Aksib, 30Ummah, Aphek et ya Rehab. Dewampulut dewwan emin huyyan etta-teng ni bebley et mei-dum ida ekka-ket ni bebley di nanlinikweh diman. 31Huyyadda bebley ni neidwat idan helag Asher ni pambebleyan da. 32Ya neika-nem ni nebunut ni neidwatan ni puyek ey ya helag Naptali. 33Ya pappeg tu ni puyek da ey nampalaw di Helep ingganah etan di keyew ni oak di Saanannim ingganah di Adami Nekeb et yad Jabneel et ingganah lad Lakkum et maipappeg di Wangwang e Jordan. 34Dimmateng diman et melikked di appit ni kakelinnugin aggew di Asnot Tabor et mampalaw di Hukkok e dinteng tu hu pappeg ni puyek idan helag Sebulun di south. Et mampalaw di pappeg ni puyek idan helag Asher di appit ni kakelinnugin aggew et yad Wangwang e Jordan di appit ni kasimmilin aggew. 35Yadda etta-teng ey nehammad luhud tun bebley diman ey ya Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adamah, Ramah, Hasor, 37Kedes, Edrei, Enhasor, 38Yiron, Migdalel, Horem, Bethanat et ya Bet Semes. Heyam ida huyyan etta-teng ni bebley ey nei-dum ida ekka-ket ni bebley di nanlinikweh diman. 39Huyyadda hu bebley ni neidwat idan helag Naptali ni pambebleyan da. 40Ya meikkeppitun nebunut ni neidwatan ni puyek ey yadda helag Dan. 41Huyyadda bebley ni neidwat ni hi-gada: Sorah, Estaol, Irsemes, 42Saalbim, Aijalon, Itlah, 43Elon, Timnah, Ekron, 44Eltekeh, Gibbethon, Baalat, 45Jehud, Beneberak, Gatrimmon, 46Mejarkon, Rakkon et yadda bebley di hinanggan Joppa. 47- 48Huttan ida etta-teng ni bebley ni neidwat idan helag Dan ni pambebleyan da. Nem entanni ey eleg da kabaelan ni sekkupen humman idan bebley ni neidwat ni hi-gada et dadda law gubaten hu nambebley di Lais. Hinggep da humman ni bebley et patyen dadda tutu-udman et pambebleyan da law humman et hullulan da ngadan tun Dan e humman ngadan ni ammed dan nahlagan da. 49Yan negibbuhan ni nengenedwaan idan helag Israel ni puyek ni neidwat ni hi-gada ey indawtan da hi Joshua e u-ungngan Nun ni puyek tu. 50Meippuun di olden Apu Dios ey indawat dan hi-gatu hu bebley ni pinhed tun pambebleyan e yad Timnat Serah di duntuduntug di Epraim. Inyayyaggud tu humman ni bebley et manha-ad diman. 51Huyyadda hu bebley ni impeka-peng di Eleasar e padi, hi Joshua e u-ungngan Nun et yadda ap-apun helag Israel eman ni neamungan dad Siloh di hinanggan Apu Dios di heggeppan di Tabernacle e imbubunut da et mekaggibbuh hu nengenedwaan dan puyek da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\