Joshua 21

1Limmaw ida hu helag Levi di kad-an Eleasar e padi et hi Joshua e u-ungngan Nun et yadda kamengipappangngulun helag Israel 2di Siloh di Kanaan et kandan hi-gaday "Intugun lan Apu Dios nan Moses e meidwatan kamin pambebleyan mi niya pampattulan min animal mi." 3Ey inu-unnud da humman ni in-olden Apu Dios et idwatan idan edum dan helag Israel ida helag Levi ni pambebleyan da et ya pampattulan da. Yadda neidwat ni hi-gada ey nealad pupuyek ni neidwat idad edum dan helag Israel. 4Yadda pamilyah Kohat e helag Levi hu nemangulun nebunut ni meidwatan ni pambebleyan. Hi-gada ey helag Aaron e padi ey neidwatan idan hampulut tellun bebley ni panha-adan da. Humman idan bebley ey edum ni puyek idan helag Judah, helag Simeon et ya helag Benjamin. 5Yadda edum ni helag Kohat ey neidwatan idan hampulun bebley e nalpud puyek idan helag Epraim, helag Dan et ya helag Manasseh di appit ni kakelinnugin aggew. 6Yadda helag Gerson ey neidwatan idan hampulut tellun bebley e nalpud puyek idan helag Issakar, helag Asher, helag Naptali et ya helag Manasseh di appit ni kasimmilin aggew. 7Yadda helag Merari ey neidwatan idan hampulut dewwan bebley e nalpud puyek idan helag Reuben, helag Gad et helag Sebulun. 8Inu-unnud idan helag Israel hu inhel Apu Dios ni intugun Moses et ibubunut da et itudu da pambebleyan idan helag Levi et ya kudal dan pampattulan da. 9Huyyadda ngadan ni bebley ni indawat idan helag Judah et ya helag Simeon 10idan helag Aaron e helag Kohat e helag Levi. Hi-gada nemangulun nebunut. 11Neidwat ni hi-gada Arba e Hebron hu ngadan tun nunya e wadad duntuduntug di Judah et yadda kudal di nanlinikweh diman. Hi Arba ey aman Anak. 12Nem yadda papayyew et yadda ekka-ket ni bebley ni neihnup diman ey neidwat dedan nunman nan Kaleb e u-ungngan Jephunneh. 13Huyyadda hu bebley ni neidwat idan helag Aaron e padi e neunnudan idan kudal: ya Hebron (e hakey ni nepilin bebley ni keihhikkugan), ya Libnah, 14ya Jattir, ya Estemoa, 15ya Holon, ya Debir, 16ya Ain, ya Juttah, et ya Bet Semes. Heyam ni bebley e neunnudan idan kudal hu indawat idan helag Judah et hi Simeon. 17Epat ni bebley dama hu neidwat ni puyek idan helag Benjamin. Huyyadda ya Gibeon, ya Geba, 18ya Anathot et ya Almon e neunnudan idan kudal. 19Hampulut tellun emin hu bebley ni neidwat idan papaddin helag Aaron e neunnudan idan kudal. 20Yadda edum ni helag Kohat e helag Levi ey neidwat ida huyyan bebley e edum ni puyek ni neidwat idan helag Epraim. 21Huyyaddan bebley ey Sekem (hakey ni bebley ni pinili dan keihhikkugan) etan di duntuduntug ni bebley di Epraim et ya Geser, 22ya Kibsaim et ya Bet Horon. Epat ni bebley e neunnudan idan kudal. 23Epat ni bebley hu neidwat ni edum ni puyek idan helag Dan e yadda Eltekeh, ya Gibbethon, 24ya Aijalon et ya Gath Rimmon e neunnudan idan kudal. 25Neidwat hu dewwan bebley di puyek idan kagedwah ni helag Manasseh. Huyyadda ey Taanak et ya Gath Rimmon e neunnudan idan kudal diman. 26Hampulun bebley emin hu neidwat idan helag Kohat e neunnudan idan kudal. 27Hedin yadda edum ni helag Levi e helag Gerson ey neidwat ni hi-gada hu edum ni bebley idan kagedwah ni helag Manasseh. Ya ngadan idan nunyan bebley ey Golan di Bashan (e hakey ni nepilin bebley ni keihhikkugan) et ya Beesterah et yadda kudal diman. 28Yadda epat ni bebley ni edum ni puyek idan helag Issakar ni neidwat idan helag Gerson ey ya Kishion, ya Daberat, 29ya Jarmut et ya Engannim e neunnudan idan kudal da. 30Epat daman bebley hu indawat idan helag Asher idan helag Gerson: ya Mishal, ya Abdon, 31ya Helkat et ya Rehob e neunnudan idan kudal. 32Indawat ida daman helag Naptali ni hi-gada hu tellun bebley: ya Kedes di Galilee (huyya hakey ni nepilin bebley ni keihhikkugan), ya Hammot Dor et ya Kartan e neunnudan idan kudal. 33Ya bilang ni emin ni bebley ni neidwat idan helag Gerson ey hampulut tellu e neunnudan idan kudal. 34Yadda epat ni bebley ni edum ni puyek idan helag Sebulun ni neidwat idan edum ni helag Levi e helag Merari ey ya Jokneam, ya Kartah, 35ya Dimnah et ya Nahalal e neunnudan idan kudal. 36Yadda dama epat ni bebley di puyek idan helag Reuben ni neidwat ey ya Beser, Jahas, 37Kedemot et ya Mephaat e neunnudan idan kudal diman. 38- 39Yadda helag Gad ey indawat da dama hu Ramot di Gilead (e hakey ida etan ni bebley ni nepilin keihhikkugan), ya Mahanaim, ya Heshon et ya Jaser e neunnudan idan kudal. 40Ya bilang ni emin ni bebley ni neidwat idan helag Merari ey hampulut dewwa. 41- 42Ya bilang ni emin ni bebley ni indawat idan helag Israel ni edum dan helag Levi ey na-pat et walu e neunnudan idan kudal. 43Hi Apu Dios ey indawat tuddan helag Israel ni emin etan bebley ni insapatah tun iddawat tudda lan aammed da. Inapput dadda nampambebley diman et degyunen dadda et pambebleyan da. 44Winedan Apu Dios linggep dan emin di nambebleyan da. Ey endi hakey ni buhul da hu wada kabaelan tun mengubbat ni hi-gada, tep binaddangan idan Apu Dios et apputen dan emin buhul da. 45Ey impeamnu tu emin hu impakulug tuddan helag Israel ni pehding tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\