Joshua 4

1Yan nan-agwatan idan helag Israel di wangwang ey inhel Apu Dios nan Joshua e kantuy 2"Pili kan hanhakkey idad hampulut dewwan helag Israel ni mengi-ehneng ni hi-gada. 3Ey ehel mun hi-gada e um-aladdan hampulun dewwan batud inehnengan idan padid gawwan Wangwang e Jordan et ipiggil dad pangkampuan yun mahmahdem." 4Ineyagan Joshua humman idan hampulut dewwan lalakkin pinili tu 5et kantun hi-gaday "Lakkayuy di gawwan Jordan di immehnengan idan etan ni nengiattang ni Kaban Apu Dios e Dios tayu et pumhan kayun hanhakkey ni batun mengi-ehneng ni hampulut dewwan helag Israel ni nahlagan tayu. 6Humman idan batu ey penginemnemneman tayun neipahding. Et hedin edum alin aggew et kan idallin u-ungnga tayuy 'Hipa keibbellinan ida eyan batu?' 7e-helen tayullin hi-gada e kan tayuy 'Huyya penginemnemneman tayun nebengbengan ni danum di Wangwang e Jordan ni nengiagwatan dan Kaban Apu Dios. Huyyaddan batu hu penginemneman idan helag Israel ni ingganah.' " 8Inu-unnud da inhel Joshua ni intugun Apu Dios et umladdan hampulut dewwan batud gawwan Wangwang e Jordan ni mengi-ehneng ni hampulun dewwan helag Israel et da ipiggil di nangkampuan da. 9Ey impepiggil Joshua hu hampulut dewwan batu etan di inehnengan idan padin nengiattang ni Kaban diman ni Wangwang e Jordan. Et ingganah nunya ey nannaneng idadman humman idan batu. 10Yadda etan padin nengiattang etan ni Kaban ey immeehneng idad gawwan wangwang ingganah neipahding emin hu intugun Apu Dios ni indawat Moses nan Joshua. Ey yadda etan tuu ey impapuut dan nan-agwat. 11Negibbuh ni neagwat idan emin et han dama law man-agwat etan papaddin nengiattang ni Kaban Apu Dios. 12Ya nemangngulun nan-agwat ey yadda sindalun nalpud helag Reuben, yadda helag Gad et yadda gedwan helag Manasseh. Nan-almas ida ey nandaddan idan mekiggubbat e humman dedan la intugun Moses ni pehding da. 13Na-pat ni libu hu bilang idan nunman ni sindalun naalmas ni mekiggubbat hu nan-agwat di hinanggan Apu Dios et lumaw idad nandeklan di Jericho. 14Yan nunman ni aggew ey dineyaw Apu Dios hi Joshua di hinanggan emin ni helag Israel et neippalpun nunman ni aggew ingganah neteyyan tu, ey dineyaw da hi-gatu henin nandayaw da lan Moses. 15Entanni ey kan Apu Dios nan Joshua ey 16"Mandal mudda hu papaddin nengiattang ni Kaban et dumekal ida." 17Inu-unnud Joshua et mandalen tudda et dumekal idad Wangwang e Jordan. 18Yan dimmakalan ida etan ni padin nengiattang ni Kaban Apu Dios ey kamenglaw mewan law danum di wangwang et manla-la-pih di gilig tu e heni lan nunman. 19Yan nunman ni nan-agwatan idan helag Israel di Wangwang e Jordan ey meikkeppulun aggew ni nemangulun bulan. Nangkampuddad Gilgal di Jericho di appit ni kasimmilin aggew. 20Ingkapyan Joshua diman etan hampulut dewwan batun inla dad wangwang e mengi-ehneng idan hampulut dewwan helag Israel. 21Kantuddan tutu-uy "Hedin ibbagaddan u-ungnga yun edum ni aggew hu keibbellinan ida eyan batu, 22ehel yun hi-gada e nema-ganan hu Jordan ni nan-agwatan min a-ammed yun helag Israel." 23Tep mina-ganan Apu Dios et han itsu man-agwat emin. Henin nunman mewan impahding tud Madlang ni Baybay e mina-ganan tu nandalanan tayu ingganah neagwat itsun emin. 24Impahding tu huyya ma-lat amtaen ni emin ni tutu-ud kebebbebley eyad puyek e et-eteng ni kabaelan Apu Dios niya ma-lat hi-gatu e Apu Dios yu hu daydayawen yun ingganah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\