Joshua 5

1Yadda patul ni Amorite etan idad bebley di Jordan di appit ni kakelinnugin aggew et yadda patul ni iKanaan ni nampambebley di gilig ni Mediterranean ey nemahhig ni peteg takut da et meendin hekey tuled dan nangngelan dan siniked Apu Dios hu danum di Wangwang e Jordan et mema-ganan hu nan-agwatan idan helag Israel. 2Inhel nan Apu Dios nan Joshua e kantuy "Pengapya kaddan ilap et kugitem ida lalakkin helag Israel." 3Inu-unnud Joshua hu intugun Apu Dios et kugiten tuddad Gibeat Haaralot. 4- 7Ma-nut nekugit ida emin hu lalakkin helag Israel eman ni neni-yanan dan Egypt nem eleg ida makugit hu neiungngad eleg mebebleyi ni nanha-adan dadman ni na-pat ni toon. Et humman idan lalakkin kakat-agun dammutun mekiggubbat ni nunman ni wadaddad Egypt ey netey idan emin tep eleg da u-unnuden hi Apu Dios. Insapatah dedan lan Apu Dios lan nunman e eleg tu in-abulut ni umlaw ida etan di kakkayyaggud ni bebley ni mateba kameitnem e humman inhel tun iddawat tuddan aammed da. Et yadda etan baluh ni helag Israel hu kinugit Joshua. 8Negibbuh idan nekugit et manha-ad idad kampuda ingganah napwahan hu sugat da. 9Immehel mewan hi Apu Dios nan Joshua ey kantuy "Kamei-ellig ni inulin kun nunya hu nebabba-ingan yun neihbutan yud Egypt." Humman gaputun nengadnan humman ni bebley ni Gilgal et ingganah nunya ey humman ngadan tu. 10Yan nunman ni nangkampuan idan helag Israel di Gilgal di nedeklan e neihnup di Jericho ey nampiyestah idan nunman ni meikkahampulun epat ni aggew nunman ni bulan. Huyyan piyestah hu pannemneman dan nelabahan ni anghel Apu Dios di baballey dad Egypt. 11Newa-wa et yan nunman lapu tun pengannan dan lameh ni neitnem di Kanaan. Nengan idan neihanglag ni begah et ya sinapay ni eleg meha-adan ni kamampelbag. 12Meippalpun nunman ey endi law kame-gah ni manna. Yan nunman dama neilepuan tun ya lameh ni neitnem di Kanaan daka kenna. 13Entanniy kamenglaw hi Joshua di Jericho ey tu i-ang-ang ey wada hu tuun immehneng di hinangga tu e singnged tu ispadah et kan Joshua ni hi-gatuy "Kaw hi-gam hu hakey ida etan ni sindaluk winu buhul daka?" 14Himmumang etan tuu ey kantuy "Bekkennak ni sindalum winu sindalun buhul mu. Immali-ak tep hi-gak hu ap-apuddan sindalun Apu Dios." Limmukbub hi Joshua di puyek ni pandeyyaw tu et kantuy "Bega-en muwak, hipa pinhed mun pehding ku?" 15Kan nunman ni tuun hi-gatuy "Ekal mu patut mu tep wada hi Apu Dios deya." Inu-unnud Joshua et ekalen tu patut tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\